eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.220

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 217-218
Nummer: 220


<-Forrige . Indhold . Næste->

220.

24 Jan. 1519.

St. Peders Kirke faar i Mageskifte af Frue Kloster i Helsingør en Gaard i Las Vinders Stræde, eller Gamle Hyskenstræde, 2 Boder i Vandmøllestræde, for en Grund i St Peders Stræde.

Wii effterskreffnne broder Anders Cristiernssøn, prouintialis offwer jomfrw Maria orden i Danmark de monte Carmeli, broder Anthonius Franchonis, prior i Helssingør, och menige conuentts brødre aff fforscrefne orden i sammestedh giøre vitterligth med thette vort obne breff, at wy aff vor velberodde hwgh med allis vore samtycke kennes oss att haffue giortt ith kerligtt magheskifftthe med hederlighe mend doctor Ditleff Smitter, cannick i vor Frowe kircke i Købnehaffn och kircke herre til sancte Peders kircke her sammestedtz, Rasmus Kellesmed och Rasmus Bagere, borgere, kircke verge till fforscrefue sancte Peders kircke, vti saa modhe att fforscrefne sancte Peders kircke til euigh tiidh skall haffue, nyde, brwge och beholde tesse effterskreffnne vor fforscrefne closterss gordt och boder, jordt och grwndh, som her effter følliger: Fførst een gordt, jordt och grwndh, som Anders Bonde, bøckere, nw vti boer, i Lasse Winders strede, som nw kalles thett gamlle Hyskenstrede, liggendes vesten wed streditt synden nest optill then gordt, Jensz Inguorssøn skreddere nw vti boer, och norden nest op till døffwe her Hansses gordt, jtem tho boder mwrede mellem stolppe liggendes i Vandmøllestredit østen for adelstreditt synden nesth op til vor Frowe kirckes gordt och norden nest op till siæle altteres gordt i vor Frowe sogen her sammestedz; hwicke forscrefne gordt och boder, jordt och grwndh i lengge och brede vppe och nedre, som the gamlle howett breff innehallder, som wy fforscrefne kircke verge antuorditt haffwe, som skall wære och bliffue till fforscrefne sancte Peders kircke till euerdelig eyædom beholde skullendes. Och kendes wy oss och wore effterkommere, prouintialis, priores och conuents brødre i forscreffne vort orden de monte Carmeli inggen part, lott eller rettighed effter thenne dagh att haffue i fforscrefne gordt och boder, jordt och grwndh, thy att wy vppa fforscrefne vortt ordens veghne kendes oss till vortt ffulkommelighe nøghe haffwe fongitt fulleste vederlagh aff forscrefne sancte Peders kircke for fforscrefne gordt och boder, jordt och grwndh, och ligger thett vederlagh, som wy ighen fangitt haffue, strax vesten nest op till vor goer i sancte Peders strede her sammestedz, som the breff

II s.217

inneholder, the oss ther paa giffuit och antuorditt haffwe. Thi beplicthe wy oss och vore efterkommere aff fforscrefne orden ath frii, hemble och fulkommelighe tilstaa forscrefne sancte Peders kircke forscrefne gordt och boder, jordt och grwndh i alle mode for hwers mandz tiltalle, som ther paa kand tale mett retthe. Skede thett saa, thett dogh Gudh forbiwde, ath fforscrefne gordt och boder, jordt och grwnd eller nogre theres rette tilhørelsse blefwe fforscrefne sancte Peders kircke i nogre mode aff wunden med kirckelow, landzlow eller med nogre andre retgangh eller for vor vanhembles brøst skyll, tha til beplicthe wy oss och vore effter kommere, prouintialis, priores och menige conuentts brødre aff fforscrefne orden, ighen at giffue fforscrefne sancte Peders kircke saa goedh en gordt och boder, jordt och grwndh och saa velbeleyligh her i Købnehaffn eller anditt jordt godtz, som fforscrefne kirckes forstandere med nøges, innen sex vger ther nest effter kommendes och holde fforscrefne sancte Peders kircke thett i alle mode skadeløst. Till ydermere beuisningh och beyre foruaringh tha haffwe wy forscrefne prouintialis, prior och forscrefne conuenth vppa forscrefne vortt ordens veghne hengtt wore insigle neden for thette vort obne bref, som giffuit er i Købnehaffn aar etc. tusinde femhunrede paa thett nittende, sancte Powels conuersionis affthen.

Orig. paa Perg. i Geh. Ark. med tre hængende Segl. Tidligere trykt i Geh. Ark. Aarsberetninger. III. Tillæg 27-28.

Samme Aar, Søndagen før Benedicti (20 Marts), stadfæster Biskop Lage Urne ovenstaaende Mageskifte, som var gjort efter hans Befaling i Overværelse sf Kapitlet i Kjøbenhavn, og hvorved Fruekloster fik »noghet forscrefne sancti Pæders kirckes jordhe gotz, ligghendes vesten nest vptill forscrefne wor ffrwæ closthers gardh vdi sancti Pæders strædhæ i Kiøpnehaffn, oc recker fran sammæ wor ffrwæ closthers gardh vti vesther jndtil thet twerstrædhe, ther løffwer aff all gadhen oc vdi nør nedher til byes plancker, met allt forscrefne jordegotzes grwnd, hwss, bygning oc all syn retthe tilhøring, som thet nw jndbygt oc jndhegnet er« og sankt Peders Kirke igjen af Klosteret fik »en gardh ligghendes i Kiøpnehaffn i thet strædhæ, som løffwer fran Fiske torwet oc neder till Wegerhwseth poæ then westhræ syde aff gaden, som nw beskeden mand Anders Bonde vdi boer oc selff vpbig haffwer, dog forscrefne Anders Bondes breff, som han aff conuenthet i forscrefne wor ffrwæ closter i Helsingør poæ forscrefne gård haffwer, i synæ pwncthe oc articlæ vforbrwth i alle maade; ffremdeles ij bodher, ligghendes i Wandmølle strædet ther same stædh hender stranden oc skilde til aarlict landgilde otte marck danske penninghæ«. Doctor Anders kaldes i dette Brev »prior conuentus Carmelitarum oppidi Helsingørensis«. Beskadiget Orig. paa Perg. uden Segl.

II s.218

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 30 17:05:36 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top