eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.217

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 209-210
Nummer: 217


<-Forrige . Indhold . Næste->

217.

11 Sept. 1517.

Kapitlet skøder til Skomagerlavet, for at betale Gjælden, det er kommet i ved Opførelsen af Frue Kirkes Taarn, et Stenhus i Suderboderne.

Wij Knudt Walckendorp, deghen oc menighe capittel vdj Kiøbenhaffn, giøre witterligt oc klendis for alle neruerendis och kommeskullendis, medh dette wort obne breff, at effterdj hederlig mand her Hans Kortssen, fordomme kanick her vdj wor Frue kircke ij Kiøbenhaffn, hues siel Gud naade, for sin och sine forelderis siælis saligheds skyld gaff och vnte en sin gord medh itt steenhuss, liggendes vdj Sudereboder sønden paa gaden nest østen wed thend gord, som nu ij boer Jens Laurissen skomagere, och nest westen then gordt, som Søffren Skomagere nu vdj boer, thill wor Frue kircke y samme stedt medt saadant skeell oc wilkor, at kirckewærie thill forscrefne wor Frue kircke skulle aarlige aar giffue den som vicarius er och bliffue skall thill eth altar, som hand meth forscrefne gaard funderede, ij lødige Mk. for ij messer, som hand skall derfore holde ij huer vge thill euig tidt, och skomagere som ere oc effter tiden bliffue vdj Kiøbenhaffn och saa gaffue paa samme tijdt oc ij lødige Mk. aff theris embede til at fundere oc ij messer thill euig tidt for forscrefne altar, huilckit altar til wiet er sanctis Marco et Lucæ euangelistis oc sancto Aniano biscop, dog saa at hues forscrefne steenhus gordt kandt ydermeere rente end forscrefne ij lødige Mk., thet skulle were til forscrefne wor Frue kircke, som fundatsen indholder. Tha effterdj forscrefne wor Frue kircke nu er trengt och nødis till at sællie aff sit vrørende godz for thet store kostning, som hun haffuer giort och end nu giør paa thenne spir, som op er reist paa forscrefne wor Frue kirckes torn, som tackt er meth kobber, oc paa thet at Gudz tieniste schall this ydermeere øghis for forscrefne altar, tha med werdige faders meth gudt her Laue Wrnis, biscop vdj Roskilde, raad oc samtøcke haffue wij forscrefne deghen oc capittel solt, skøt och affhendt oc med dette wort obne breff selie, skøde och affhende fra oss och forscrefne wor Frue kircke och wore effterkommere canicker ij sammestedt forscrefne steenhus gordt beskedene mend vdj skomagere laghet, som ere patroner och procuratores til forscrefne altar, huilcken forscrefne gaard er paa stenhus aff Øster och ij wester vd meth gaden

II s.209

halff tiende sielinds alne oc iij fingersbret ij sit lenge och inden vdj gorden paa steenhusit aff øster ij wester x alne, iij fingers bret minde, aff huilcken lenge nu nest beneffndt skall were til wor Fruis gordt østen nest op thill liggendis saa megit bredere, som end mursteen kand sette paa sin lenge, oc ther effter skall were skillerommit ij mellom samme tho gorde langt neder vdj gorden. Item lengen paa forscrefne steenhus gordt aff noer och ij synder lxxxvj alne j quarter paa breden nederst vdj gorden aff øster oc ij wester xvj alne itt quartir. Item nedre vdj gorden xxiij alne op fra enden, xiij alne iij quartir paa breden mit vdj gorden, paa breden ix alne j quartir oc iij fingris bret, til euindelige eige haffue och brugende skullendis til forscrefne altaris forbedring och guds tienistes ydermeere formeerelsse, at ij ingen anden maade att haffue oppeborit fullest, wærdt oc penninge paa forscrefne wor Frue kirckis wegne osv. Thill ydermeere stadfestelsse er wort capittels indsegel meth forscrefne werdige faders hengt neden for thette wort obne breff, som giffuit er vdj Kiøbenhaffn aar effter gudz byrd mdxvij fredagen nest effter wor Frue dag natiuitatis.

Senere Afskrift paa Papir i Geh. Ark. Tidligere trykt i Rørdams Kirker og Klostre, Tillæg 154-56.

II s.210

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 30 07:33:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top