eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.214

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 203-207
Nummer: 214


<-Forrige . Indhold . Næste->

214.

5 Dec. 1515.

Tømmermændenes Lavsskraa.

Wi borgemester, raad och byefoget i Kiøbenhaffn giøre witterligt for alle, som nu ere eller komme skulde, at aar [efter] guds biurd mdxv onsdagen, som var sancti Nicolai aften, paa Kiøbenhafns raadhuus, med Kiøbenhafns rad oeg byfogets samtøche vor denne skraa

II s.203

giffuen och giort, sancte Andreas apostell till louf, heder, ære vppa det, at sancte Andree gylle ey skulde nederleggis, oc at guds tieniste ydermere øges och op holdes, war det med gyllbrødernis samtøche saa oc begiering, som da tillstede vare, som ere fornumstige mend Boe tømmermand, Niels Olsen tømmermand, Per Nielsen tømmer mand oc Ys Jyde tømmermand med flere af sancti Andree gyllbrødre, som de till dem samtøcht for mestermend at vere vppa timmermands [embede], som er Christiern tømmermand, Hans Bunde, Oluf Hallebach och Henning timmermand, huilchen skraa som her efter v-brødelige holdes skall med alle sine puncter oc artichle vppa det, at huer skall skee ret oc skiell, saa vell den, der arbeider, som den, der arbeide lader, saa at god endrechtighed maa vere iblant menigheden.

1. Om brødre at blifue.

Huilchen mand eller suend som her nu till stede ere i Kiøbenhafn eller her efter till byen kornmendis worder, som kand tømmer mands embede, sig der med at bierge, da skall hand blifue borgere inden 6 vger, efter at hand er hid kommen till byen, som vore privilegia vdwiser, och siden skall hand blifue broder i santi Andree gylle oc giøre i alle maader och fuldkomme, som skraaen indeholder, och gifue till indgang vi skilling och 2 alb. till selfue, søster sammeledis.

2. Om mestermend at blifue.

Naar nogen tømmermand eller suend, som tømmermand embede will vinde, saa att hand trøster sig och kand vere fuld høfuis mand for en bygning, thi skall oldermand oc stols brødre oc to af de andre mestere følge hannem ind paa raadhuuset for borgemester oc raad oc bevise det med deris æd, at hand kand giøre fyldest for hans embede, och skall hand siden self suerge at vilde holde alt det, som den[ne] deris skraa indholder, oc at vere sin oldermand lydig, som der till bør; der nest skall hand gifue 1 tønne øll i embedet och 1 Mk. vox till sancte Andree gilde, item naar som tømmermendene holde stefne for dem selfue, da skall hand sige til stefne, saa lenge at en anden kommer i hans sted.

3. Om tømmermands løn.

Om oldermanden eller staldbrødre tager nogen tømmermand mester at blifue, anderledis end som forskrefuit staar, da skal huer af dennem hafue forbrudt en løde Mk. till kongen, anden till raadet och den tredie till sancte Andree gilde, och den som saa v-rettelig(!) vill lade sig tage till mestermand, naar hand hafuer wundet embedet som forskrefuit staar, hafue till løn 4 Sk. huer søgne dag, hand ar-

II s.204

beider om sommeren, mester suenden iij Sk. och siden viij huide, vij huide, och 3 Sk. huer for sig af de andre tømmer suene, saa at mestermanden skall giøre det med sin æd, at huilchen af dem som saadant løn skall opbære, at hand kand den løn vell fortiene och giøre fyldest fore, huem her derfuis imod at giøre oc dette ey holde vill, bøde første tid en tønne øll i embedet oc 2 Mk. vox til gildet, annen reise bøde sammeledis; thet gud forbiude, at det tredie tid skeer, at der kæremaall ofuer kommer, da skall mestermanden vere sit embede nermere eller borgerskab nermere, end borgemester oc raad wille, oc de andre suenne skulde strafis af borgemestere och raad oc siden fare aff byen, som de mend ey lydighed vilde holde. Huilchen mestermand som fortinger it arbeide, oc en anden mester mand stinger hannem der ud af oc tager det arbeide fran ham, da skall den, det giør, bøde 3 sage Mk. till kongen, 3 till raadet och 3 till sancti Andree gilde, och skall hand iche blifue wed arbeidet, men den, det først fortingede, hand skall blifue ved arbeidet.

4. Ingen tømmermand eller suend skall tage(!), som iche hafuer wundet embedet, som forskrefuit staar, skall ey tage sig nogen ny bygning fore, som en ny huus eller anden bygning, som magt paa kand ligge. Huem her imod giør, bøde 1 løddige Mk. till kongen, anden till raadet och den tredie tiil sancte Andree gilde.

5. Huilchen mestermand som sig tager en suend at lære tømmermand embede, da skall hand gifue 1 Mk. vox till sancte Andree gilde, och skall samme lere suend ey hafue mere første aar end 2 Sk. om dagen.

6. Huilchen mestermand som anden mands suend holder, der skildes v-loulig ved sin hosbonde och vorder hannem advaret, och vill hand ey ofuergifue suenden, da bøde hosbonden, som suenden holder, 1 tønne øll i embedet och suenden fare till sin hosbonde igien, som hand før tiente, och bøde 2 Mk. vox till gildet, och ingen skall loche anden mands suend, vnder samme brøde, skall oc ingen tale nogen mestermands suend till om tieniste, førend hand hafuer talet hosbonden till som skildt loulig ved hannem, huo her imod giør, bøde 1 tønne øll och l Mk. vox.

7. Stefne skulde tømmermendene holde i oldermandens huus, saa tit som behof giøris, och huilchen som till wares oc ey kommer till stefne vden loulig forfald, hand bøde 1 Mk. vox, skulde de hafue en bisidder aff raadet.

8. Ingen tømmermand, eller suend skall kiere den anden for foget, borgemester oc raad, førend hand hafuer kieret hannem for hans oldermand eller stoelsbrødre, vnder en tønne øll till wide,

II s.205

kongens och stads rett v-forsømmet, om det er om slagsmaall, blaanet eller blødende; jtem kieris nogen for gield, da leggis hannem laug dag fore inden fiorten dage at betale nest till kommendis, will hand iche betale, som hannem blifuer forelagt, bøde 1 tønne øll och 2 Mk. vox for v-lydighed och staa siden sin embeds broder till rette, naar hand paa kierer, jtem naar nogen broder hafuer kiæret sig for oldermanden oc stoels brødre, och kand hannem iche wederfaris rett, da maa hand siden kiere sig for foget, borgemester och raad.

9. Huilche brødre som vorder tillvart at kiøbe øll och benche och kommer iche betimelig, bøde ½ tønne øll och 1 Mk. vox, jtem er hand fortreden och iche will, bøde 1 heell tønde øll oc 2 Mk. vox vden hand er i loulig forfald, jtem huilchen broder eller søster som kommer till at driche och dricher oc iche vill betale sin drich inden fiorten dage der nest till kommendis, betale dobelt.

10. Item huilchen broder eller giest som kifuer eller drager nogen i haaer i laugshuus eller i gaarden, bøde l tønne øll oc 2 Mk. vox, kongens och stadzens ret v-forsømmet, om hand der inden falder med blonit eller blødinde.

11. Huilchen broder eller giest som spilder laugs øll medt willie, slaar begere, staabe eller skaaler i sønder, bøde 1 tønne øll till brøderne och 2 Mk. vox, gifue saadan kar, som hand sønder slog, dobbelt igien, och huer broder skall suare och giøre fyldest for sin giest, om hand sig noget forbryder.

12. Item ingen broder eller giest som spyer i laugs hutis eller i gaarden, bøde ½ tønne øll och 1 Mk. vox. Item huilchen broder eller giest som kalder en anden v-quems ord, tiuf, skalch, forræddere i laugs huus eller i gaarden, bøde 1 tønne øll och 2 Mk. vox, kongenns och stads ret v-forsømmet, och huad som oldermanden eller stoels brødre bryde, da skulde de betale dobelt.

13. Item de som blifue till keiste at skienche och iche ville, bøde 1 tønne øll och 1 Mk. vox.

14. Item all stefne skall holdes altid fiorten dage efter all drichen, oc da skall drichen were betalt, som foreskrefuit staar, skall och ingen mand tale uden oldermandens lof, naar stefne holdes; huilchen brodeer som kierer paa den anden, och oldermand gifuer dennem Hud, och den anden ey liude vill, da bøde den broder, som v-liud giør, l Mk. vox.

15. Skeer det saa, at nogen broder sager anden paa stefne, och dømmis da nogen af dem efter sin bewis, som skraaen vdvis, och

II s.206

vill ey liude, men gaar ofuer hørig af døer, da vere hand ey lauget nermere, end alle laugs brøderne tøchis.

16. Item naar nogen broder eller søster af sancte Andree gilde afganger, da skulde alle brødre och søstre af forscrefne gilde følge den døde till sin leyersted; huilchen broder eller søster som vares till oc ey kommer, bøde 1 Mk. vox, vden de kunde bevise, at de hafuer loulig forfald.

17. Item biude wi oldermanden och stoelbrødre i forscrefne laug och alle menige sancte Andreæ gildbrødre och befale denne skraa strengeligen at holde och at rette ofuer den, som sig forbryder imod de artichle, som forscrefne skraa indeholder.

18. Item huo saa skeer, at oldermand och stoels brødre som nu ere och komme skulde, vilde det forsømme at rette ofuer den, som sig imod skraaen forbryder, da skulde wi rette ofuer den brødelige och siden ofuer oldermand och stoels brødre med deris fals maall.

Anno ut supra mandagen nest efter conceptionis Marie udi danske Compagnie da holt Hans Klausen, borgemestere, stefne med tømmermenden och alle sancte Andreæ gilde brødre, da var denne skraa samtøcht af alle tømmermend och alle sancte Andreæ gilde brødre, at de oc deris efterkommere skulde holde forscrefne skraa wed alle sine artichler v-brødelig, som forskrefuit staar.

Indført i Resens Afskrifter af Lavsskraaer, S. 1301-08.

II s.207

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 30 07:30:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top