eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.21

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 34-40
Nummer: 21


<-Forrige . Indhold . Næste->

21.

1403.

Bagersvendenes Gildeskraa.

1. I gudz naffn amen. Aar effther gudz byrdh thusende fiere hundrede oppo thet tredie tha haffue wij baghere swenne j Københaffn meth loff oc gunst borgemestere oc radz oc fulbordh oc tillatelsse oldermænnen oc alle mene brøderens i bagere gilde oc selskappet opp taghet oc stichtet eth brodereskap oc lag, then altmektughest gudb til loff, heder oc ære, alle gudz helgene oc jomfrwe sante Karine till loff oc ære oc wore siele oc alle cristene siele til saligheet, hwert aar ath holde lathe twenne messer j sancte Karine cappel j wor Frwe kirke j Københaffn. Then første messe om thorsdauwen effther pinxsedaw, then annen messen i sante Kanutes daw effter jwle daw; thesse twenne messer skolie wij lathe holde aff brodere scappet, oc hwer broder skal offre til hwer messe een penningh. Wore thet soo at nogre broder fore aff by oc icke komme til messen och offrede, tha skal han betale en groth, vten han haffuer lowelicht forfal, at han kan icke komme.

2. Item nar en broder døer vth aff wort broderskap, tha skulle alle brøderne waghe om natthen ower lighet oc om morghen følge lighet til kirken, oc alle brøderne skulle offre till messen for hanum oc komme lighet til graffue, och engen aff wore brødere skal bort gaa, før en lighet ær begraffuen, soo hwilken broder brydher her

II s.34

vti oc icke holler, han skal betale en groth, vthen han haffuer loffligt forfald.

3. Item fremdelis i hwilken stedh en døer aff wore brødere oc wij fanghe thet at withe, tha skulle wij begaa hanum meth en vigilie oc messe, ligerwijs som han wore hær dødh.

4. Item ær thet soo, ath en aff wore brødhere wordher siwg oc haffuer enthet at forthiere, tha skulle brøderne komme hanum till hielp meth iiij skilling lubesk vt aff bussen, och ær thet soo ath then syghe the iiij skilling fortheret och thet bliffuer enthe bethre meth hanum, tha scall man faa hanum en iiij skilling vth aff bussen, oc ær thet swo at han bliffuer til passe igen, tha skal han the forskrefne penninge, som han haffuer opbaret, igen giffue aff hans første forthiente løn vti bussen.

5. Item bliffuer then siwghe till passe igen oc wil han wandre en annen wey till thieniste, tha skal han sette burghen, at han broderscappet scal igen betale the penninge, som broderne hafue lonth hanum vti sin nødh. Ær thet oc swo, at han døer oc haffuer enthet at betale forscrefne penninge meth, tha skal thet were giørd i gudz hedher.

6. Item fremdelis soo tijdh oc soo offthe segh noger formeder eller besteder til bagere gerningh, swo tijdh scal han giffue en hwid penning til wore brodere liws, then hwith som man kaller gudz penningh.

7. Item fremdelis hwilken swen, som hidh kommer wt aff fremmede landh oc wil gaa her vti en thieniste oc wil wære vti wort brøderscapp, han giffuer en skilling lubesk oc tre hwide til dricke stobe, oc hwo som en øll stob eller eth glas sendher slaar, han skal giffue laghet en mark wox.

8. Fremdelis hwer brodher skal giffue twenne tidher om aaret en hwid, en om jwle tijt oc then annen om sante Johans daghs tijdh om mitsommere at forbethre wore liws meth. Ær thet swo, at two brødhere leighe til sammens meth terninghe oc en annen brodher kommer ther till gangendis oc siger thet, tha skulle the two, som haffue leigt til hobe, betale hwerder 1) two engelske.

9. Fremdelis ær thet oc soo, at en broder kommer ther, som twenne brødere leighe til sammens meth terninger oc dylger han thet oc kommer thet sin 2) wth, tha betaler han som haffuer duldh thet two engelske, soo wel the ther doblet haue.

__________

1) hwer theræ, hver af dem.

2) siden.

II s.35

10. Item om noger leigher om peninge, j mæn han skal sellie sin herris brødh, soo tijt han thet gør, betaler han en groth, oc om thet nogre soghe aff wore brødhre oc melthe them icke oc komme thet sin wth, then ene betaler soo megget som then annen.

11. Item ær thet swo, at ther staar en for eth ledh oc wil købe brødh oc en annen kaller hanum fraa ledhet, ther for skal han betale en hwit penningh.

12. Fremdelis ær thet swo, at en brodher then annen tiltaler j wredh hugh, thet som rører paa hans rukt oc ære, han giffuer en mark wox.

13. Fremdelis hwat penninge ther komme aff brødernes liws, them schal man giøme at gøre liwsen igen meth.

14. Fremdelis ær ther nogher brodher, som icke wil troo, for han hører thenne skra lesses, han giffuer en hwid penning.

15. Fremdelis two aff wore brødere skulle forstaa alt brødreskappet i alle mathe, soo lenghe at two andre forstendere worde vtwalth aff alle brøderne, oc hwilke two brødhere at the ther til wth wellie, sighe the ther imodh, at the icke wille giøre thet, tha giffue hwerder en mark wox till wore liws.

16. Item fremdelis hwilken broder ther gør bulder oc vstyr første wij sitthe tilhobe oc wil icke høre forstandernæ oc forsmaer them, han betale two enghelske ther for.

17. Item ær thet soo, at noghen brodher forsummer wor steffuen, første hanum wordher till saght, oc kommer icke til steffn, han betaler en groth.

18. Item hwilke broder, som slaar sin broder appo tendernæ eller kindbeen, han betaler two mark wox. Item hwilken broder drawer annen i hare aff alffwere, han betaler en mark wox. Item hwilken broder dragher sin kniff appoo sin broder j en wredh hugh, han betale en mark wox.

19. Fremdelis enghen broder skal kære annen for fogeden with two mark wox. Ær thet soo, at then ene brodher skadher noget appo then annen, tha skulle the thet først kiere for skafferen. Konne the icke forlighe them, tha skulle the søghe thet for older mænnen aff bagere embedhe. Fremdelis skal enghen brodher kære annen for noghen, før en then første steffne ær holden. Hwo thet gør, han skal giffue tre mark wox.

20. Item hwilken broder, som finder annen paa boffue platzen 1),

__________

1) Er det en Legeplads ved Lavshuset? Jfr. det gamle Bogejagt, Klapjagt.

II s.36

then som funden worder, giffuer two engelske, och thiger han, som finner annen, och kommer thet sin wth, tha betaler han och two engelske.

21. Item hwilke broder dricker sigh drucken, soo at han spywer, første wij dricke sammens, han betale en groth. Item hwilken broder bespilder then annen meth øll, første wij dricke sammens, betaler en hwid.

22. Item hwilke brodere, som forstandere kese til skenke oc wille the icke skenke, tha betale the two engelske.

23. Item hwilken broder then annens køpman kaller fran sith ledh, hanum skal man pante oppa two engelske, oc for en hwid maa han løse pantet jnnen then samme daw; gør han thet icke, tha maa men thet giffue i gudz ære.

24. Item then vngeste broder i broderscappet, som ær vngest aff aer, han skal gaa brødernes werff eth halfft aar with en mark wox.

25. Item skal enghen swen thiene i bagere embede, vten han skal gøre efther som wij haffue før giordh, som wor skraa oc rettigheet jnne holdher.

26. Item hwilken broder wten landz ær, som icke thien i embede, han skal giffue iiij skilling til jngangh.

27. Item hwilken swen hit kommer oc thien her, han skal giffue iij hwidhe, oc wanderer han framdelis et halft aar oc kommer atter igen, tha skal han atther soo megget giffue, och so lenge som han ær icke ful broder, skal han alligewel giffue hwer tijd iij hwide och them han haffuer giffuit til foren wth, the skulle hanum enthet hielpe, første han wordher broder.

28. Item hwelken man, swen, qwinne eller jomfrw worder wore broder eller siister, the skulle faa oldermannen oc skafferen handen oc alle brøderne oc jette them at holde, som wor skraa oc retticheet jnne holder.

29. Item hwilken tijdh at wij dricke till sammens, tha skal engen broder bære sith stemest 1) ther som wij dricke; hwo som thet gør, at thet bliffuer seeth aff twenne brødere, han skal giffue et groth.

30. Item hwilken broder som følger sin broder til graffue barbenet eller meth en skortte seck, han gifue en mark wox.

31. Item nar wij dricke tilsammens, tha skal engen broder annen til dricke twerth ouer boreth. Hwo som thet gør, han giffue en hwid penningh, man(!) ære ther gester, them maa til dricke hwo som

__________

1) En Slags Kniv, Plattysk stekmest. Se Rosenvinge, Danske Love, V. 604. Molbechs Glossarium, II. 151.

II s.37

wil oc reth gøre hwo som wil, men brøderne skulle dricke hwer annen retsinninges om til.

32. Item hvilken broder spilder soo megget øll for sigh appo boret, at han eller skafferen kan thet icke betecke meth sin hant, han skal giffue two lubeske penninge.

33. Item nar skafferen wth wellie two brødere at købe en tøn øll, oc wille the icke thet gøre, tha betale the en mark wox.

34. Item hwo som bedher een qwinne, ther skal han enthet for opp legge; bether mer, ther for betaler han en hwith fran then ene maltijt till then annen.

35. Item nar wore brødere dricke til sammens i selskappet, tha skal ther enghen broder in beræ wærie eller langh kniff with en halff tøne øll.

36. Item nar wi legge en tønne øll op i selscappet och noghen aff wore brødere bliffue hierne fortrudhen oc wille icke søghe selskappet oc forsma thet, the betale halff øll skudh.

37. Item hwelken broder forthørner older mannen eller skafferen j theris øll, første wi dricke sammens, han bryder en halffue tønne øll oc ii mark wox 1).

Med nyere Haand:

Item hwylken brodher ther ker then andhen for fogdien for føstæ støffne wor hollæn, han skal aldher blywe her y lawet mer och skalk (!) skriwes eth skalkæ breff effter, enten quinne eller mandh gywe her hannem brød effther.

Jens Nielson. Lassæ Nicelson. Torchil Nielson. Per Jenson. Item Anne Niels Kages dather soluebat. Item Ippæ Ericson. Item Per Nielson. Item Iens meth Boo. Item Hans Marthensøn. Item Ingwor Ienson. Item Per Iepson. Item Karin Swens doeter. Item Anders Jwdhe. Item Jess Lawrisson. Item Enrigh Ollosons brodher. Item Symen Hansens brodher. Item Jeppe Hansons brodher. Item Niels Persons brodher. Item Ghessæ Bois søsster. Item Konighe søster. Item Klaus Person. Item Mowens Fesskere. Item Jenss Skoningh. Item Sadser. Item Hanss meth Clawss Bagheræ. Item Benthæ meth Annæ Abbætekers. Item Bergittæ Hermenss. Item Paulus Tømerman. Item Rasmus frater eius cum vxore Anna. Item Jens Brygerswen. Item Jesper Jensson. Item Karine Terkil Byghers. Anna Grydestøbere. Item Hans Edeleyr. Item Rasmus Modher. Item Boel Lyfflenerss. Item Balsar Mason. Item Jep Nielsons .....

__________

l) De sidste 4 Ord synes at være senere tilsatte.

II s.38

hosfrw. Item Margrete Per Michelsons dather. Item Karine Iens Bagers dater. Item Niels Person. Item Per Iensson meth Hallensfar. Item Nielss Mønbo. Item Karine Gerlaus søsther. Item Anne Becker. Item Anders Jenson. Item Olluff Asserson. Item Per Jenson. Item Jens Olluffson. Item Hans Nielsons brodher. Item Matis Jepssons brodher. Item Hans Jonsson. Item Andhers Jepsson. Item Bertram Swort og hans høstru. Jens Gor for hans igangh. Item Hans Jepsson betaleth syn igangh. Item Jep Hanson betaleth syn igangh. Item Sewryn Nielson betaleth sin igangh. Item Oloff Hanson betaleth syn igangh. Item Jwrien Peterson betaleth syn j gangh. Item Jens Hwityesson betaleth syn igangh. Item Morthyn Olloffson betalit syn igangh. Item Sthy Holgersson betalit sin igangh. Andhers Kraffth bethalit syn jgangh. Anders Laursson. Hans Kockrind(?) tysk. Matis Ollofsson. Item Lassæ Andherson betalit. Item Lassæ Matisson soluebat igangh. Item Hans Nyelson goor i laweth. Item Hans Peerson goor i laweth. Item Matis meth Boa. Item Niels Laurisson soluebat igangh. Item Niels Michelsson restat cum introitu. Item Per Olloffsson restat cum introitu. Item Lassæ Michelssons mother Cristine restat introitu. Item Lasse Hansson lower(?) for syn brodher. Item iegh Symen lower for ii, Oljff oc Laurens. Item Anders Kraffth louer for syn stalbrodher Knudh. Item Lasse lower for Dauid 1). Knudh Nielsson. Item Niels Jensson. Item Olyff Iepsson. Item Laurenss Chorff(?). Item Knuth Nyelson. Item Dauid Olsson. Item Per Olsson. Item Swendh Olsen. Item Twæ. Item Jenss Jepsson. Item Jep Staffensson. Item Boell Awesson. Item Oluff Persson soluebat introitum. Item Jenss Jepsson. Item Jenss H..... Item Jepp Persson. Item Mattis. Item Laurenss Hansson. Item Swen Olsson. Item Elseby Dregherss, som tyenthæ Halyntzfadher. Item Johanna Pedærsdather. Item her Powel Remer. Nielss Persson cum vxore Marine. Item Sysse Niels Baghers hostro. Item Niels Persson. Item Oluf Heypersson. Item Hans Morthensson. Item Hans Arilsson. Item Jøren Lauridsson. Item Las Jensson. Item Las Jensson. Hans Jensson «r godh for Andhers Hansson. Item Matis Persson. Item Jens Hansson. Hans Boosson. Item Frans Hanss Jostz søn. Item Per Ibsson. Niels Nielsson son møllæ. . .. . Item Anderss Clawsson. Per Nielsson har betalt. Item Symes Hans. Clæmydh Jensson. Item Hans Hwidh. Item Knudh er godh for Claus Jensson 2). Claus Jensson.

__________

1) De 4 sidste Poster ere overstregede.

2) Er overstreget.

II s.39

Anders Hansson. Nis Laurenson. Rasmus Olsen. Laurens Iensson. Nicles Jensson. Olff Iensson. Karinæ Klauses. Niels Klauson. Oluf Skriuæræ i Bagerswens law. Sewerin Thomesson bagher och hans hustru Karine och hans modher. Sewren Vnckerson och hans søn. lens och .... Dorethy. Hans Jensson. Sewren Andersson. Michel Olufson. Jep Andersson. Rasmus Jørensson. Per Ybsson. Item Per Hansson. Item Søren Persson.

Paa Bagsiden af Bogen staaer: Anno 1540. Item er detthe j frith vilkor, om der er nogen suen, som for ueder hueranden, huad heller han er Fynbo, Iude eller Siellenzfar, gud giffue hueden han er kommen y noger hande mode, hand skall giffue j god tynne øll vbeskoren oc iiij Mk. vox, der offuerverinde bode oldermend aff bagerne oc menige brøders samtycke.

Paa Forsiden af Bogen staar fra Beg. af 16de Aarh.: Nielss Bowson. Michel Nielsson. Jens Audersson. Er ther nogilth, som yper wstyre oc wil hand ickæ gyffwe seg tyl fredz, tha skal hand wtskidis aff iiij karle, oc wil hand sydhen seg tyl fredz, tha skal hand bødhe j tønne øl oc iiij marck wox.

Paa Bagsiden af det første Blad: Anders Stysson. Rasmus Persson. Cristofer Pouelsson. Jenss Hansson. Anders Mogensson. Matz Persson. Anders Basth. Hans Person. Per Jenson. ............... Hwilken aff vore brødher, som icke sidher, som han kommer til, wndher j skæppe øl oc ii mark wox, fremdeliis nar wi læge en tønne øll op alle bødher saunes icke til at dricke eller betalle, han giuer j marck vox, huilk som helst ther ower brydher.

Et Haandskrift i Kvart paa 10 Blade paa Perg. i Geh. Ark. Det første og sidste Blad ere oprindelig ikke beskrevne. Navnelisten er gjort efterhaanden fra 1403 og til henimod Reformationstiden. Tidligere trykt i Pont. Annaler. II. 499-503.

II s.40

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 2 18:06:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top