eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.209

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 198-202
Nummer: 209


<-Forrige . Indhold . Næste->

209.

4 Avg. 1514.

Remmesnidernes, Pungmagernes og Taskemagernes Skraa.

Wi borgemestere och raad i Kiøbenhafn, giøre alle witterligt som nu ere och komme skulle, at aar efter guds biurdt tusinde femhundrede paa det fiortende fredagen nest efter vincula Petri vppa vort raadhuus for it siddende raadt var skichet fornumstige mend Boe Jensen och Lave Hendrichsen, pungemagere, och alle laugs brøderne af remmesnider embedet, pungemager embedet och taskemager embedet, vore kiere medborgere, som samme tid forsamlede och tilstede vare; bekærede de dennem, att de ey maa nyde theris embede efter deris skraars jndholdelse med barchehanchen [i.e.: hanske], allunede hanske och sømske hanske, disligeste met barched leyer, allunet leyer och sømske leyer, som skinder och buntmager nu bruge, som theris skraa eller privilegia iche vdviser, och bade forscrefne remmesnider, pungemager och taskemager os at efter wor byes privilegia, som wi hafue ...., skulle skiche och hielpe dennem, at theris embede maa blifue wed magt, haffue wi nu saa skichet det efter deris skraaers jndholdelse och embeders leylighed, helst fordi at thet ene embede forderfuer det andet, met mindre en huer bruger sit embede och hollæ thet wed magt huer effter sin leylighed som embedet tilhører, skall remmesnider embedet, saa och taskemager embedet och pungemager embedet hollis i alle maader medh alle puncte och artickle som her efter følger.

1. Først at ingen skall bruge remesnider, saa pungemager och taskemagers embede, och skall ingen giøre hanske aff barchet lær, ey af søms lær eller af allunet læer, vden remmesnider, pungemager och taskemager, fordi det er deris embede, och huo som saadant holle vill, hand skall tiene en dannemand udi ij aar och bedis saa erlig och skellig till embede, och skeer sin mestergierning i oldermands huus, saa som thisse artickle her effter komme udviser, och skall siden oldermand och stoelsbroder hans gierning besee om hun retferdig er, er hun da retferdig som hun bør, da bruge hand sit embede igien

II s.198

før uden [i.e.: ey førend] hand er laugsbroder och hafuer gifuet j Mk. penninge i bøssen och iiij Mk. vox till messen och ther till hafue giort lauget fuldt som skraaen vdviser paa remmesnider embede som thet sig bør och paa pungemager embede som der till hører, och siden bruge sit embede och ey før; sker det och saa at andre embedsmend dierfuis till her imod at giøre, vij forscrefne remesnider och pungemager och taskemager bede borgemester och raad, at de wille were os behielpelig at rette ther effter som ther till bør.

2. Paa remesnider embedet skall hand giøre et bedsell fadet hovit laug udi fem ringe och en farøll fadet udi tree ringe, och loddopper paa alle knotte och fahde en slet hage, och giør it spennebelte v-straffendis, och skall hand legge j tønne øll ind for brøderne strax den tid hand skeer samme mestergierning och iiij Mk. vox till messen.

3. Paa pungemager embede skall hand skære it dubbelt par handske och radhe dem op med guld och silche som ther till bør, och hand skall giøre en god ringepung och en god quinnepung, skall hand den skere i oldermands huus och sammeledis strax en tønne øll ind for brøderne och iiij Mk. vox till messen som forscrefuit staar.

4. Huo som broder eller syster vil vere i forscrefne embede skall vere v-forrüctet dannefolck, saa vell mand som quinde eller och suend, och naar nogen broder haffuer skaaret sin mestergierning, siden derefter skall hand giøre en mesterkost naar hand tillsiges medt tu fad salt mad, fire ferske retter, tu fad smør och med to oste med huedebrød, och skonrougen som der till bør, och gifue der till to tønner øll saa vell paa pungemagers embede och som paa remmesniders embede.

5. Huilchen mand som anden mands suend holder, ther skils v-loflig fra sin hosbonde, och vorder ham adtwaret och vill hand ey ofuergifue suenden, da bøde hosbonden j tønne øll till brødrene och suenden far till sin hosbonde som hand før tiente och bøde ij Mk. vox till messen, och ingen skall tale broders suend till, førend hand hafuer [talt] till bunden som suenden tient, om hand er skilt loflig ved ham, [giør] hand ey thette, tha bøde ther to march vox fore till messen.

6. Huilchen broder som ey giør rett kiøbmands godtz, och kommer der kieremaall offuer, tha giør hand thend fuldt hand solde och bøde ij Mk. vox till messen.

7. Enghen fremmeder, som hid kommer och fører af saadanne wahre, skulle ey sellie sit godz, vden standnæ kremmere som plege

II s.199

at stande ude med deris ware, wed konningens rætt oc stadzens, som privilegia vdviis.

8. Stefne skulle wi holde i oldermands huus 4 sinne om aaret, then første then neste søndag nest effter paaske marchet, then anden sancti Knuds kongis dagh, then tredie then søndag nest sancti Michels dag, den fierde fiorten dage for fastelan, och da skall oldermand och stoelsbroder besee huer broders gierning, och huilchen iche sin gierning retferdig hafuer, hand bøde i lauget effter alle broders sigelse, och skall en raadmand tilsigis som borgemester och raad tillkeser ther ofuer at were, och huilchen laugsbroder iche kommer till stefne, naar han advaris och hafuer ey louflig forfald, hand bøde 4 Mk vox.

9. Huilchen dreng, som it af forskrefne embeder lære vill, gifue strax en tønne øll till brøderne och 4 Mk. vox till messen, och huilchen broder, som tager dreng at lere, hand skall følge hannem ind for brøderne och bevise, at hand er rette, med andre artickle som ther till bør, vnder en tønne øll wiide.

10. Huilchen broder eller suend eller giest som kifuer eller slaar nogen udi laugs huus eller i gaarden, bøde en tønne øll till brøderne och 2 Mk. vox till messen, konningens sag oc stadzens v-forsømmet.

11. Huo som spier eller disligeste v-rensell giør i laugs huus eller i gaarden eller theer sig v-beqvemmelig med sin endæ eller kaller nogen skalch, tiuf eller forrædere, bøde en tønne øll och 2 Mk. vox till messen, konningens rett och stadsens rett v-forsømmet.

12. Huer broder skall suare och giøre fuldt for sin giest efter lags ret, end skeer det at nogen broder biuder giest till nogen stor embeds kost och till noget annet laugs øll, da betale broder for sin giest som tilbørligt er, naar som hannem tillsigis; huor hand sidder der udofuer och vill iche betale inden en fornefnt tiid, gifue 2 Mk. vox till messen och betale siden dubbelt. Och huo [i.e.: huad] som helst som oldermand eller stolbroder bryder, skulle de betale dubbelt, huad som i laugs samkomme skeer.

13. Huilchen broder søn, som kand sit embede, hand skall giøre en half kost och vere der med frie.

14. Døer en dannemand fra sin dannequinde, hun maa bruge embedet dag och aar, om hun icke giffter sig, skeer det ochsaa at hun giffter sig och fanger den, som embedet kand och er ey laugs broder, hand vinne lauget som skraaen vduis, kan han och hun andet embede, vere lauget quit.

II s.200

15. Huilchen mand i embedet er, som hafuer en suen, som arbeider sin egen gierning och hosbonden fordagtinger hannem for sin egen suen, och selger suenden den gierning, da bøde hosbonden mod brøderne en tønne øll och suenden gifue 3 Mk. vox till alteret.

16. Naar nogen broder eller syster affganger, tha skulle de begengis aff lauget met en vigilia och thre messere, och skall alle sødskende sigis till att følge dem till jorden; huilcken broder eller søster som iche kommer och varis till, bøde ½ tønne øll och en march vox till messen.

17. Engen skall kiere annen for fogeden, førend hand hafuer kiert ham for oldermanden eller stoelsbroder, vere sig enten hosbonde eller suend, vden 1 tønne øll tiil viide, dog konnings rætt och stadsens v-forsømmet om han der innen falder; kand hannem ey ret faris den ret er, da kiere sig siden for foget, borgemester och raad, och huo som oldermand eller stolsbroder løber offuer med wredhe, bøde ½ tønne øll och 2 Mk. vox till messen.

18. Worder och nogen mand eller quinne, ehuo the helst er, som i forscrefne remesnider, pungemager och taskemager embede er, nogen tid kiert for oldermand og stoelsbrødre for gield, och kiennis tha then, ther paa kieris, at hand er skyldig, da leggis hannem lagdag fore inden 14 dage at betale som hannem blifuer forelagt, och hand sielff wedertager och ey will pleye sin embedsbroder reth, hand bøde j tønne øll till lauget och 2 Mk. vox till messen och staa siden sine laugs brødre till rette, naar han kiærer.

19. Skall och ingen mand tale uten oldermands loff, naar som stefne holdis, en skeer det saa, at en broder kierer paa en och oldermanden gifuer thend ene Hud och annen broder ey liude vill och siden paaminnis af oldermanden at gifue liud och ey will, bøde then broder som v-liud giorde 4 Mk. vox till messen.

20. Scheer det ochsaa, at nogen broder sager anden pa stefne och dømmis da noger aff them effter sin skyld, som skraaen udwiis, och vill ey liude, men gaar ofuerhørig af dør, da were laget saa ner som alle brødrene dem techis.

21. Huilchen som sidst broder vorder, hand skall paa embedz verff [gaa] till alle brøderne, saa tit som oldermanden eller stoels broder tillsiger, saa lenge en annen kommer och worder broder, och hand giør sammeledis, en skeer saa, at nogen broder sidder hiemme fra steffne for broders forsømmelse skyldt, tha bøde hand, som brøderne skulle adware, alt det, som broder brød ther hiemme sad, skall och den, som sidst broder bliffuer, were tillbørlig och plictig, at optenne

II s.201

lius paa vor lags crone i noghre høythider om aaret, som er først paaskedag, juledag, pindzedag, hellig legeme dag, voris herris opfarelse dag, alle helgene dag, alle apostels dage oc alle jomffrue Marie dage, huilchet han ey giør eller forsømmer foruden loulig forfald, for huer tid, hand det forsømmer, bøde 2 Mk. vox.

22. Huilche brødre som tillsagt worde af olderman eller stoels broder at bere vor laugs stage eller lius i process helliglegem dag, huilchen aff them det forsømmer vden loulig forfald, bøde 1 tønne øll till brøderne och 2 Mk. vox till messen.

23. Item naar en suend paa forscrefne embede kommer i byen i tieniste med nogen laugs broder, da skall samme suend bevisis med skellige vidne, at hand er kommen erlig och skellig aff sit lære, eller med beseglede breff; huor hand iche det kand giøre, da bøde, som hand var nyes gangen udi lære, her som skraaen vdviser om leredrenge.

Item disse forskrefne puncter och artickle ville wi och vore effterkommere altid hafue fuldmagt at formere och formindske, effter embedz leylighed, som embedet kand gaffnlig och nyttigt kand were. Var thenne skraa giort aar, dagh och stedh, som foreskrefuit staar, med fogedens fuldbiurd och samtøche. At saa vdi alle maade holdes skall, som foreskrefuit staar, till en større bewisning och bedre forvaring at saa udi sandhed er, henge vi wor stads segell her fore.

Indført i Resens Afskrifter af Lavsskraaer, S. 713-22.

II s.202

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 27 17:58:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top