eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.197

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 180-181
Nummer: 197


<-Forrige . Indhold . Næste->

197.

29 Sept. 1506.

M. Peder Nielsen giver for sin Sjælemesse i Frue Kirke en Bod i Gamle Raadhusstæde.

Alle mend thette breff see eller høre læses helsse wij mester Pædher Nielsson, canick vdi wor Frue kyrcke i Køpnnehaffn, och Maghens Nielsson, perpetuus vicarius ther sammestædh, ewyndeleghe met wor herre och kwndgøre wi for alle nerwerffwendes(!) oc kommescwllendes met thette wort opnebreffj ath paa tedh ath gwdz tyænisthe skall formeres oc ythermere oppeholdes vdi jomfrw Marie kyrcke i Køpnnehaffn, gwdh oc hans welsignedhe modher Marie, verdheghe frue sancte Anne, alle gwdz helghene tiil loff, hedher och ære, wore syæle, wore foreldheres och alle cristne syæle tiill roo oc lysæ, thaa haffwe wij vdi thee helligetrefollighedz naffn met wor fry welye och welberadh hwgh giffwet, skøth oc affhendt oc met thette wort obne breff giffwe, skødhe oc affhendhe tiill ewerdheligh eyæ eyæskwllendes fraa oss och wore arffwynghe oc tiill frwe sancte Anne altere wdi forscreffne wor Frue kyrcke i Køppnehaffn en wor bodh met hwss oc jordh, jntedh wndertageth, som hwn nw bygth oc begreffwen er, ligendes vdi sancti Pædherss sogn, westhen nest opp tiill forscrefne sancti Pæderss kyrckes bodh og østhen opp tiill sancti Andree alteres bodh wdi gamble Radhwsstrædhe oc hedherligh mand her Gregorius Laurensson nw wdi boer oc lyffs breff paa haffwer, met swadanth wilkor oc forordh, som efftir følgher, ath hwo som perpetuus vicarius er tiill forscreffne altere, han skall holle eller ladhe holle en sywnghen messæ hwer tiisdagh om wghen tiill ewigh tydh sancta Anna sælff tredye tiill loff oc hædher, wore syæle, wore forælderes och alle crystne syæle tiill roo och lysæ, hwilcken messe som læsdis tiillforen hwer tysdagh, och skall samme messe wbrødheleghe hollis tiill ewigh tydh wdhen all forsømmelsse. Item skedhe ted saa, ted gwdh forbywdhe, ath then som nw er eller efftir bliffwendes wordher vicarius

II s.180

till samme altere icke wille holle eller holle ladhe forscrefne messe sywnghen wdi swadan skickelsse som forscreffwen staer, saa ath ther kan fyndes skelligh oc merckeligh brøst vdi, thaa skall prior vicariorum met thee andhre vicariis, som thaa tiilstædhe ære, fwldh mackt haffue at anamme forscrefne bodh fraa forscrefne altere oc legghe henne tiill eth anneth altere, som forscreffne thyenisthe wbrødheleghe wille holle, och bekenne wij oss oc wore arffwynghe enghen deell eller rettighedh at haffue wdi forscreffne bodh efftir thenne dagh, men aldelis at wære oc bliffwe tiill forscreffne gwdz tyænisthe oc sancte Anne altere tiill ewigh tyd, som forscreffwith staer. Tiill ythermere forwaringh oc fasthedh at thette skall saa i alle artickle oc madhe holles som forscreffwit staer, haffue wij hength wore jndsegle nædhen for tetthe breff, tiilbedendes hedherleghe mendz jndsegle, som er mesther Nielss Pedersson, canick vdi Køpnnehaffn, Jepp Nielsson oc Maghens Laurensson, radmend sammested. Giffuit oc screffuit vdi Køpnnehaffn sancti Michaelis archangeli dagh vndher wor herres aar twsyndhe fremhwndridhe paa ted seytthæ.

Af Seglene fattes Nr. 1 og 3. Mogens Nielsens har en Ibskal og Magnus Lauridsens et Bomærke med et Kors. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.181

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top