eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.185

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 170-171
Nummer: 185


<-Forrige . Indhold . Næste->

185.

2 Juni 1495.

Kong Hans stadfæster Kristoffer af Bajerns Privilegier for Skinderne.

Wij Hanss met gudz nade osv. gøre alle vittherligt, at wij aff wor sønderlige gunst oc nade haffue nw stadfestet oc fultburdet oc met thette wort opne breff stadfesthe oc fuldburde thesse effterscreffne friiheder oc preuilegier i ord oc article, som the mue holle wed sine fuldmacht at bliffue tiil ewiige tiid, som wor forfather konning Cristoffwer, koning i Danmarck, gildebrødere i skinder embithe her i Køpnehaffn tiil forn wnt oc giffuet haffuer, som ær. Førsth, at engen scall arbeide bontthemagere eller skindere gerninge her i Køpnehaffn, vden han gør fwlth fore embidhet. Item første een broder døør i theres gilde, tha skulle two brødere woge ower ligeth oc alle brødere oc systere offre fore thet oc ængen borth gaa førre æn thet ær begraffweth. Hwo ther emod gør, han scall giffue ij grotthe i gildet, vden han haffuer rett forfald. Item alle the som begære theris æmbide, man eller swend, the skulle gøre ij stycker wærck eller gerning paa aldermantz werckstedh eller gernings sted, en qwynne skindkiortell oc en swben; gøre the them vstraffelige, tha skulle the an ammes

II s.170

fore fwlle gildebrødere; gøre the thet icke, tha skulle the wandre swo lenge the kwnne thet forbethre. Item ær theres indgang x skilling oc eu kost swo god som vj skilling grot oc iiij marck, nar oldermannen tilsiger, vnder theres brøde. Item scall engen gøre vtiidich gerning tiil qwynne skindkiortell; hwo ther emoth gør, haffue forbrodit en tønne øll, swo thiith han thet gør. Item engen scall leye annen mantz swend førre hans rette steffnedag vth ær, vnder en tønne øll. Item en lære dreng scall giffue j halff tønne øll oc ij marc wox. Item hwem aldermannen befaller nøgelen tiill lywsene tiill kronen i kirken, han scall giffue j marc wox swo thiith han forsømmer at tende lywsene. Item the som icke komme bethimelige tiill steffne, nar the worde tileskede, the giffue en skilling. Item først the dricke i theres seelskaff, wore thet tha swo, at noger forthørnethæ annen met ord, han scall giffue en tønne øll, om han kiær thet fore fogeden eller borgemestere, førre han kiær thet fore alderman. Item hwo som dricker sig drucken, swo at han vpgiffuer, han scall giffue en halff tønne øll oc een marc wox. Item engen scall bede gester vden the som laffwet ære wærd oc siger aldermannen tiill, hwo the ære. Item hwo icke giffue aldermannen lyd, første han klapper wp, han scall giffue en mark wox. Item engen scall holdæ steffne aff gildebrøderne vden ther ær en rademan hoss, then som radit ther till sætther. Item aldermannen maa haffue ij gesther oc en stoellbroder en gest. Item hwo som gør emod sin ære, han scall wære embithet swo nær, som embithes brødere wille. Sammeledes stadfeste wij oc fuldburde tiill ewiige tiid then gudz thienistæ, som forscrefne gildebrødere stichtet haffue oc nw holle lade vdi Graabrødere closter i Køpnehaffn, gud almechtiigste jomfrwe Marie och hans verdiige helgene tiill loff oc ære oc alle forscrefne gilder, gildebrøderes oc alle cristhne sielæ tiill nytthæ oc sallighed. Forbywdendes alle, ehwo the helst ære eller wære kwnne oc særdeles wore fogede oc embitzmen forscrefne gildebrødere her emod at hindre, hindre lade eller vdi noger made at vforrette vnder wort hyllest oc nade. Giffuit paa wort slot Køpnehaffn then tiisdag nest effter wor herres himmellfars dag, aar effter guds [byrd] mcdxc quinto, vnder wort secret.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.171

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top