eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.148

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 141-143
Nummer: 148


<-Forrige . Indhold . Næste->

148.

3 Avg. 1479.

Tilstaaelse fra Abbeden i Æbeltoft Kloster for at have faaet en Gaard af Borgmester Jep Klavsen. Jfr. Nr. 149.

Alle men thette bref see eller høre læsis helse vi abbet Jep Nielsen a Abbeholtz kloster oc menige convent i sammestedtz evinneligh meth vor herre. Giøre vy witterligt met thette vort vpnæ breff for alle gode nerverendis oc komme skullendis, os at hafve annammet jen gaardh i Køpmanhafn aff heterlig oc wellbyrdigh man Jeip Clawesen, byrgemester i forskrefne sted, liggendis tuert ofver fraa then gorth, som her Oluff Axelsen owæ, och østen nest ved Apetekræn, huilchen gordh mester Johan i bode, oc forskrefne welbyrdigh man Jep Clawessen retteligæ køpt oc nu i vere haffuer, for dagelig oc euig thieniste gud til loff, jomfru Maria oc sancte Veliom, som vii os ok alle wore effterkommere prester i Abbeholtz closter tilbindhe att hollæ till euig tiid for forskrefne velbyrdig mans Jeip Clawessens siæl oc forelleris siælæ i saa modæ, att [i] forskrefne wort closter skall vere dagelig sywngen messæ, om søndagen de trinitate, om mandagen

II s.141

de angelis, om tisdagen de omnibus sanctis, om onsdag de patriarchis, om torsdagen de [apostolis, om fredaghen de sancta cruce, om løwerdaghen de] 1) domina, om søndagen de corpore Christi, om mandagen pro defunctis. Oc skulle vi huer annæn søndagh sywnge de trinitate oc huer annen de corpore Christi oc huer annæn mandag de angelis oc huer anden mandag pro defunctis. Ok jæn [gang] skulle the andre messær i vgen siwnges som the forskreffuit staa, huer effter annen ok ey annærledis omskifftis. Item ok skulle wy thre 2) tidher huert aar til ewig tid siwnge thesse forskrefne messer, hwer æffter annen met lius till huer messe, som ther til bør, først om søndagen de trinitate med iij lius, om mandagen de angelis med iiij lius, om tisdagen de omnibus sanctis met xi lius, om onsdagen de patriarchis med iiij lius, om torsdagen de apostolis med xij lius, om fredagen de sancta cruce 3) med j lius, om løfverdagen de domina med vij lius, then annen søndag de corpore Christi med 3 lius, om mandagen pro defunctis med x lius. Item ok her till skall jæn tid hwert aar til æwig tidt holles 4) jæn begængelse meth mæsser oc vigiliis med xj leitzer met alle cristne wor forskrefne closthers præster for forskrefne Jep Clawessens siæl oc alle christne siæle, oc vdj forskrefne begængelsæ hwert aar skulle vy oc vore effterkommere giffve vj fattige folck mad ok øll oc vj pahr skoo. Item om saa skeer, at fornæffnde messer ey kwnne holles for ordens messer, som ordhen oc regell biwdher at holle, som ære poske, pintze oc julæ høttidher, ascensionis Vilhelmi ok tillige 5) fest, tha skall collecter af forskrefne messer holles i ordens messer, oc messerne the skullæ holdes fore hellig korsis alter wthen om løffverdaghen, tha skall hwn wære for vor Frues altere. Item skeede tet oksaa, thet Gud forbiudhe, at forskrefne messer oc thieniste forsømmis ok ey holles for personens brysth skuld, ok ther ey bod ok betrelse paakommer indhen jæn kort tid, tha fuldmectig giøre wy ok fuldmagt giffve borgemester ok raad i Køpmanhafn och alle theris æfftherkommere vdy samme stedh igien at tage forskrefne gardh fra wort closther ok giffue hannom annenstedtz till gudtz thiennestæ for slig thieniste och messer, som them tha teckes, vthen all hinder eller giensiælse i nogen modæ. Att saa skee ok holdis skall, som forskreffuet staar, til evig thiid vdi alle modæ ok till this bedre stadfestelse ok widnisbyrdh, tha henger jegh mit incigle meth conventz oc flere gode heterlige mentz inciglæ,

__________

1) Det indklamrede tilføjet efter S.R.D. VI. 188.

2) rettet fra ther efter S.R.D. VI. 188.

3) rettet fra ecclesia,

4) rettet fra tales.

5) i.e.: deslige.

II s.142

som jegh ther till bedith haffuer, som ær her Per Huid, cantor i Køpmanhaffn, mester Jørgen, canick i sammested, Clawes Nyman, borgemester ibidem, oc Anders Nielsen i sammested. Giffuet i Køpmanhaffn then aar effter gudz byrd mcdl[xx nono] 1) then tisdagh nest æffter sancti Petri dagh ad vinculas.

Afskrift i Resens Hdskr. om Kbh. Raadstue osv., S. 273, i Raadstuearkivet.

__________

1) At 29 er glemt ses af Overskriften til dette Brev, hvor der staar 1479, og af Jep Klavsens Gavebrev i S.R.D. VI. 188-89 af 9 Avg. dette Aar.

II s.143

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top