eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.135

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 129-131
Nummer: 135


<-Forrige . Indhold . Næste->

135.

31 Okt. 1473.

Hr. Mikkel Madsen giver St. Peders Kirke en Gaard i Raadhusstræde med en Bryggekedel for sin Sjælemesse.

Alle men thette breff see eller høræ læses hilsser iegh Michel Matzsøn, prest oc kanick j wor Frwe kircke i Købendehaffn ewindelige meth gudh. Efftherthij som ieg besynner oc befynner, tha er

II s.129

thenne werdhens skickelsse oc wort leffnet gactzke farlicht oc waadelicht oc ther til gantzke stackedh oc forgengelicht, thi at før eth menniske wedh aff, tha slipper thet bort oc wed 1) ey hwort, oc thet gotz som han haffuer giort sigh vmaghe faare, thet bliffuer alt hær ighen oc kommer thiit oc offthe vdi theres eyæ oc wære, som lit eller enchte tencke eller achte paa then, som thet aathe oc haffuer hafft stoor vmaghe foret. Thi gør ieg witherlicht alle nerwærendes oc komme sculendes meth thette mith obne breff, at jeg aff beraad hwgh oc frywilge meth samtycke myn kære broders Knwd Matzsøns haffuer vnt oc giffuet oc vdi min welmacht vnner oc giffuer til santhe Pædhers kircke vdi Købendehaffn myn gordh ligendis j Radhwsstrædeth j samestedh nordhen wedh gadhen j forscrefne sancti Pædhers sokn meth alle forscrefne gordz hws, jord oc grwnd, i lenghe oc j bredhe, enchte vndertaget j alle maadhe, som the obne breff, meth hwilke forscrefne gordh aff reth loffuelicht køb meg vpa kommen ær, klarlige ludhe oc vdhwise, oc ther til min brygge kædel, som i ganger thre tønner, meth alt mit bryggeredhe til ewerdelige æyæ beholde skulendes, gudh til loff oc sancte Pædher, myn siel oc myn faders oc myn moders siæle til roo oc lisæ, j swodan madhe oc fore swodan thieneste, som her efftherscreffuet staar. Først at forscrefne bryggekædel skal stædes bliffue wedh oc j forscrefne gordh oc skule baade tilsammen ganghe oc bliffue vnder een leyæ om aareth oc ther aff skule the, som kircke werghe ære, om aaret til forscrefne sancti Pædhers kircke ladhe aarlige holde hwer torsdagh om vghen een ewigh messe aff gudz leghame medh collectis oc memoria aff sanctæ Maria Magdalena oc aff alle cristnæ siæle oc ther til hwert aar een begengelse meth fem messer oc een vigilies j forscrefne kircke for myn oc myne foreldres sielæ. Skule oc forscrefne kircke werie hwert aar inlegge aff forscrefne leyæ til forscrefne gordz oc kædels heffd oc behoff j skilling grot j een stoek, som staa schal j alteret eller ther hoos, til hwilken stock forscrefne kircke werie skule haffue een nøgel, oc kirckeherren, som tha for thiden ær, schal oc haffue een nøgel ther, til hwilken kirckeherre ther skal haffue grandgiffueligh tilsyn meth forscrefne kirckewerie, at forscrefne gordh oc kædel bliffue wedh macht oc at forscrefne gudz thiænistæ oc siæle thorfft worder swo holden, som fore ær rørt. Item hwad som forscrefne gord oc kædel kunnæ om aaret ydermere renthe ower thette, som nw forescreffuet staar, thet skal bliffue til forscrefne kirckes behoff, thok

__________

1) der stod først hwed, men h er overstreget.

II s.130

swo at kircken skal ther aff oppæholde forscrefne messer oc vigilies meth wox, lyws oc peld, swø offte som behoff gørs. Skede ther oc nogher merkeligh bryst paa thissæ forscrefne stycke fore forscrefne kirckeherres eller kirckeweries forsymelsse skyld, tha skal her dægen meth capitel her j Køpenhaffn, som tha ære till, haffue fuldhmacht i theres stædh at fly oc skicked swo, at forscrefne gaard oc kædel bliffue wedh macht oc at forscrefne gudz thiæneste oc siæle thorfft bliffue wedh theres skickelsse, som forscreffuit staar. Til ydermere wissen oc bæthræ forwaringh her om, tha haffuer forscrefne myn kære broder Knwd Matzsøn hengt syt inceygel meth mit inceygl nædhen fore thette breff meth fleræ hederlige oc gode mentz inceygle, som jegh haffuer ther om bethet til witnesbyrd, som ære her Alexander, kanick her i Københaffn, Knwd Matzson oc Effwert Matzson, myn modher broders søner, oc Areld Wogn, borgere j Københaffn. Datum Hafnis anno domini mcdlxx tercio, vigilia omnium sanctorum.

Af Seglene fattes Nr. 4 og 5. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.131

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top