eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.13

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 24-27
Nummer: 13


<-Forrige . Indhold . Næste->

13.

27 Nov. 1397.

Biskop Peder og Roskilde Kapittel give Dronning Margrete og K. Erik Kvittering for ethvert Krav, som Bispedømmet eller Kapitlet maatte have til Kronen enten fra Kong Valdemars eller en senere Tid, navnlig med Hensyn til Kjøbenhavn, Rygen og Møn. Heri omtales, at Kong Valdemar i et Brev siger, at han laante Kjøbenhavn af Kirken. Jfr. I, 76-78, 78-81, 114-18.

Wi Pæther meth Guts nadhe biskop i Roskilde oc alt Capitel i then sammæ stæth gore thet witerlict, swo wel the som nw ære, som the ther kome skulæ, meth thettæ wort opne breff, at eftær thæt at mectigh forstynne wor nadighe frue drotning Margretæ nw æfter Rikens Rads radh aff Danmark, som nw nær henne war, om then scadhæ, som biscopens slot, garthe oc gots, kirken oc Capitelit i Roskilde, finge ther aff, at .... henne fadher Koning Waldemar, hues syæl guth hafue, hafthe Kopendehafns hws oc by oc thæt ther tha til la, oc om then scadhe oc gæld, som fornempde henne fadher biscopen oc kirken oc Capitelet i Roskilde ther om plictigh war, at

II s.24

biscopen hafthe lent hanom .... Biscopsdömet tilhörthe i Ryland oc wpa Moen, som han hafthe wtsæt for rikens bestæ scyld, oc for then gulkalc oc andre sölfkalkæ oc patener, som han lænte aff biscopsdomet oc aff kirken oc aff Capitelit i Roskilde, oc aff kirkerne i Syeland, oc om al oc huor .... scyld oc scadhe, som fornempde konyng Waldemar oc hans oc fornempde wor frues forældre, hues syelæ guth hafue, giort hafue biscopen, kirken oc Capitelit i Roskilde, æller the for koningedömet scyld fonget hafue, oc theræ slot, garthæ oc gots oc worthnethe oc .... bykt eller wbykt, eller i noken handæ landgilde eller ræntæ eller huat thet helst heder eller ær, thet som ey ær tilforen fult fore giort a koningxdömes weghne, oc om alhandæ tiltalæ, manyng oc skylding oc scadhæ, som fornempde koning Waldemar oc hans oc fornefnde wor frwes forældræ biscopen, kirken oc Capitelit i Roskilde plictich om hafue waret, ther oc ey til foren fult fore giort ær a koningxdömes wegne, som fore ær sacht, oc om al the breff, som fornempde koning Waldemar oc hans oc fornempde wor frwes foreldre oc fornempde wor frwe oc koningxdömet wpa then enæ sydhe oc biscopsdömet oc kirken oc Capitelit i Roskilde wpa then andre sydhe, af gelds oc scylds oc scadhes wegne som the hafue, om al thisse forscrifne stykke oc articlæ hafuer fornempde wor frue drotning Margretæ meth oss forscrifne biscop Pæther oc wort Capitel i Roskilde efter wor oc theres nöghe oc wilghe een ganze oc fulkommen ænde gonget, oc hwn oc hennes son wor nadighe herræ koning Olaf, hues syæl guth hafue, efter rikens Rads radh aff Danmark, som tha nær war, oc til foren for flere ar om alle thisse fornempde scyld oc articlæ meth biscop Niels, som nw til foren Biscop war i Roskilde, hues syæl gudh hafue, oc Capitelit i Roskilde een ganze ænde gonget hafthe, swa at hanom oc thom wel at nogthe. Huilken fornempde ænde suo begrepen oc ænd ær på alle sydher, som nw tilforen oc hær efter screuet star: Först at fornempde wor frues fadher oc hennes forældre oc hennes son koning Olaff, hues syæl guth hafue, oc hennes trende koning Erik, som nw af guts nadhe konyng ær i Danmark, Suerike oc Norghe, oc hwn selff oc hennes oc alles thesse fornempdes arwinge oc effterkommende, quitte, ledighe oc ganze orsaghe blifue scule for al geld, scyld oc scadhæ oc for al thesse forscrifne stykke aff oss fornempde biscop Pæther, oc aff woræ efterkommende oc aff kirken oc aff Capitelit i Roskilde wgencallelica wtan alt archt, oc the breff som fornempde biscop Niels fornempde wor frue drotning Margretæ igeen jætte i hans welmacht, som henne fadher oc foreldræ wt gifuet hafue

II s.25

wpa geld oc wpa scadhæ, thom hafue wi fornempde biscop Pæther oc Capitelit i Roskilde igeen antworthet, oc fynnes nokræ flere breff, ther hennes fadher eller foreldræ eller hun wtgifuet hafuer upa geld, scyld oc scades weghne, the forscrifne breff scule aldeles döthe oc machtlos wæræ, oc scule forscrifne wor frue drotnyng Margretæ eller hennes frende koning Eric eller thera arwinge eller effterkommendæ til engin scadhe eller hinder meer komme. Oc thæt breff scal oc wæræ döt meth alle synæ articlæ, suosom thet luder oc sigher, som fornempde wor frues drotning Margretes fadher Koning Waldemar gaff biscopen aff Roskilde, oc ther stoth oc wt i thet samme breff meth, at han lænte Köpendehafn af Kirken; thet fornempde breff scal oc herefter væræ mactlos, oc komme engin meer til scadhe eller hinder hær efter i nokræ modæ. Oc scal om alt thettæ forscrifne eller noket ther aff e huat thet helst heder eller ær, aldre meer oppes eller up saghes eller om tales hær efter i nokræ modæ, thy at os oc biscopsdomet oc kirken oc Capitelit i Roskilde ær for alt thettæ forscrifne suo fult fore giort oc skeet, at oss fornempde biscop Pæther oc wort Capitel wel behawer oc aldeles oc fullelica wel at nogher, oc hafuer fornempde wor frue drotning Margretæ giort wort fornempde biscop Pæthers oc Capitels i Roskilde mynne oc noghe for Köghe, Ramsiöhærith, Walburshærith, Sæmehærith oc Roskilde by, swa at wi hafue henne alt thette forscrifne upladet oc antworthet fryt oc wbeuoret meth al koningxlich ræt, som thet for war foren hwn thet til pant sætte, oc hafue wi fornempde biscop Pæther oc Capitelit i Roskilde antworthet fornempde wor frue drotningen meth goth wilghe al the opne breff, som thesse fornempde by oc høerith til pant mæth stodhe, som wy oc biscopsdömet oc kirken oc Capitelit wpa thette forscrifne aff henne hafthe, oc fynnes nokræ flere breff på fornempde Köghe, Ramsiohærith, Walburshærith, Sæmehærith oc Roskilde, på pants wegne, som mellen konnigxdomet oc biscopsdömet oc kirken oc Capitelit i Roskilde röræ, the breff scule wæræ ganzelicæ döthe oc hær efter engin macht hafue oc engin mere i nokræ modæ til scadhe komme, thy at for alt thette forscrifne ær oss oc wore efterkommende oc kirken oc Capitelit i Roskilde swo fullelica fore giort, at oss oc thom fullelica oc wel at nogher. Oc the breff, som wi hær til aff henne hafue haft, som ludæ wpa Tunehærith oc .... oc Brunby oc Ringebec meth fiscælæghen ther, oc wpa Lyungby, meth alles thesse gotzes tilligillse, the breff mælæ wi dothæ, oc scule hær efter engin macht hafue oc engin hær efter til noket hynder eller scadhe meer komme, oc hær meth scule ....

II s.26

fastæ blifue oc een ganze ænde waræ oc blifue mellen koningxdömet oc kirken oc Capitelit i Roskilde, swa at wi fornempde biscop Pæther oc wore efterkommende oc kirken oc Capitelit i Roskilde eller noker wpa wore wegne engin .... scule hærefter hafue til fornempde wor frue Drotningen eller hennes frende koning Eric eller there arwinge eller efterkommende eller koningedömet om noken geld, scyld, scadhe, maning, eller om noken thesse forscrifne stykke, som waret hafue mellem koningxdömet oc biscopsdömet oc kirken oc Capitelit i Roskilde til thenne dagh. Ok til mere beuaring oc stathfestelse alle thesse forscrifne stykke, at the scule stadighe, fastæ oc wbrydelica blifue a wore oc wore efterkommendes biscopsdomes, kirkens oc Capitels weghne i alle modæ oc meth alle articlæ, som fore scrifuet star, tha lade wi fornempde biscop Pæther oc wort Capitel i Roskilde wore incigle meth wilghe oc witscap henges for thette breff, oc hafue wi bedhet ærlicæ fædhræ ærchebiscop læcop aff Lund, biscop .... s, biscop Eskil af Ripæ, Hær Jens Anderssön, Hær Jens Rwt, Hær Michel Rwt, Hær Anders Jacopssön, Hær Pritbörn van Podbusch, Hær Abram Brodherssön, Hær Niels Yuerssön, Hær Iens Duwe, oc Hær Stigh Awesson, riddere, lade theres incigle til witnesbyrth henges for thettæ bref. Datum Roskildis anno domini Millesimo CCC. nonagesimo septimo, tercia feria post festum beate Katerine virginis et martyris.

Beskadiget Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Af Seglene findes kun Nr. 10-12 og 15. Tidligere trykt i Molbechs og Petersens Diplomer S. 70-73.

II s.27

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons mar 19 16:36:34 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top