eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.120

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 118-119
Nummer: 120


<-Forrige . Indhold . Næste->

120.

7 Sept. 1464.

Væbner Jep Klavsen stifter Hellig Trefoldigheds Alters Vikarie.

For alle som thette breff seer eller høre lesses kungiør och kiendis jegh Jep Clausen aff waben mik met berod hw i myn welmagt effther verdughe fader meth gudh her Oluf Morthensen byscop vti Roschyllæ samtickhe och fuldborth for gutz tienneste øgelsæ schildh ath hafue sticthet eth ewicth vicariedømme och alther, som bight er wed then syndhre sydhe i wor Frue kirche i Køpnehafn, tiil huilched alther och vicariedømme ewerre(!) jegh thøssze effterschrefne garde och iordhegotz, eyædom och rettughet suo och andhet gotz och renthe, som her i thette bref ey benefnes, men i andre myne følle bref, met alt thes tiilligelse i lenge, i brede och i vidhe, inthet vndertageth, gifuer och skiødher fryt fra mig och myne arfuinger, antwordher met thette myth obne bref til ewinneligh eye først myt stenhus, gard och grwnd vd tiil Saltbodherne och thet hws och grund tiil Kledebodherne, som nu er i en gard och jegh selwer i bodher(!) i vor Frue soghn lighendis harth op tiil wor Frve kirches stenhus paa hiørneth och syndhen nesth apostlen althers gard. Item en gardh nordhen nest Henrich Buntmagers stenhus gard, och saa vd tiil Radhus strædhet i sancte Pæders soghn. Item en gard ligendis i sancte dement soghn imellem helligh korssis althers gard och Lænne Kors kalhafue. Item 2 kolhafue gardhe i sancte Pædhers sogn som liggæ bodhe tiilsammen, syndhen nest then gard som Niels Steffensen voghen karl nu i bodher(!) och nordhen nest Laurs Sasszens gard. Item 2 gardhe i Fersløf i Horns herrit, som giifue 4 pund korn och tolff skilling tiil langylle, i then annen (i.e.: ene) boer Jens Samsing och i then andhen Jon Christiernsen, met sodant skickelsæ at forschrefne alters perpetuus vicarius schal holle eller holle ladhe daulig siunghen messzer af then hellugæ trefoldighet, som althers patrone er, och en artid som kannicke sculle holle met messzer och vigiliis for myn siel och alle christnæ sielæ paa huad

II s.118

tid, som hand indschrifues i aartidhe boghen at hollis, for huilche thøm schal gifues tho skilling groth, och schulle perpetui vicarii holde en aar tiidh ligheruis och hafue 2 skilling groth, och schal fornefnde perpetuus vicarius schiche lius och anden redschaf tiil althereth och indlegge huert aar en lødhe mare tiil sodane althers ornamentum, som thes behof giørs meth oppa ath holle effter hans vilgæ och schichelsæ, som forschrefne vicaridomme hafuer ad pretendere, och wil jegh forschrefne Jep Claussen .... megh och myne arwingher och slecth jus patronatus och presentandi saalenge nogher af os tiil er, som thet kand forsta, och naar slecth afganghen er, thaa schullæ burgemester och rad i Køpnehafn hafue then samme magt ath presentere, och werdigh fader meth gud biscop vti Roschilde schal altiid tiilhøræ ath gifue ther poe vocation, och naar vicarius tiil forschrefne alther ladher falle messzer eller hafue andhen forsømmelsse och ey holler eller ladher holle forschrefne vilchor eller ey nøyes met thene beneficio, thaa schall forschrefne burgemesther och rad hafue fulmagt ath gifue en andhen, huem thom teckes. At thessze forschrefne ærendhe och articler w-brødelighæ holle scullæ, som før er rørth, tiil ewigh tiidh, thaa hafuer jegh hength myt yndzeylle nædhen for thette bref meth fler godhe mæns indzeyle, som er her Jachem Griis, ridder, høfuetzman paa Køpnehafn, Anders Nelssen burgemester, Gerligh Flaar, Dytløf van dem Born och Nelss Anderssen rodman (rodmæn) ther sammested. Gifuet och schrefuet i Kiøpenhafn arr effther gudz biird mcccc thrysindstiufue paa thet fierde wor frue affthen nativitatis.

Afskrift i Kallske Manuskriptsamling i Fol. Nr. 40. Tidligere trykt i Ny D. Mag., I. 15657. Kgl. Stadfæstelse sammesteds I. 155-56.

II s.119

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top