eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.111

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 109-112
Nummer: 111


<-Forrige . Indhold . Næste->

111.

3 April 1460.

Remmesnidernes og Pungmagernes Lavsskraa.

Remmesniders oc pungemagers schraa 1460.

Wnder vor herris aar 1460 thend torsdag nest for palme søndag frembare beskæden mænd, som ere Lafue Todde, Peder Kaall, Joen Magnesen met flere gode mænd af remsnider och pungmager æmter i Kiøbenhafn en skrifft paa vor raadhuus for hæderlige mænd her Jochim Grub, ridder, høfuitzmand paa Kiøpnehafn, och for borgemestere och raadt i sammestedt och lod henne læses, huilchen skreft de begge rædte 1) at hafue for deris skraa i deris embede for ret och skiell her effter at skiche, huilchen skreft dem var undt och tilladet at niude efter skellighedt for deris skraa, thet vor naathig herre konningis ret, stadtz ræt och privilegia v-forsømet och v-forkrencht i alle maader, liudendis, som her efter skrefuit stander.

1. Først at ingen bruger remsnider eller pungmagers æmbede, vden hand kand sit æmbede færducht, och skulde oldermand och stoelsbroder hans gierning besee, der han tha færdugh bruge æmetdet, tha ey ellers, oc skall laugsbroder met them.

__________

1) begærede.

II s.109

2. Huo som broder eller syster vill vorde i forskrefne embede, skulde vere v-beruchtede dande folch, suo well man som suend 1) eller quinde, och skall gifue till indgang huer mand eller suend først en lut [lubisk?] march pendinge, der hand vorder broder, siden der effter, naar hannem tillsigis, giør en kost mett tou bøste, two fiskereter, two fader smør, two oste, huede brød och skonruggen, som ther till hører, och two tønner øll.

3. Huo andens mands suend holder, ther skils v-loflig fra sin hosbonde, och vorder hannem advaret och vill hannem ey ofuergifue, gifue en tønne øll til brøderne, och suennen fare 2) til sin hosbonde igien och bøde en Mk. vox till øll.

4. Huilcken tæret 3) broder, som iche giør ret kiøbmantz godtz och kommer der kieremaall ofuer ham, giør then fast, som den solde, och bøde two Mk. vox till messen.

5. Ingen fremmet maa hidføre swodanne æmet gierning, skall selliæ sit gods uden vet heell dusin och half dusin, undertagendis standende kremere, som vde plæge at stande met mange hande ting, ved konningens rætt och stadtzens, som privilegia vduiser.

6. Fører och nogher af wort æmæmtde(!) nogen af vor æmmeta gierning till Kiøpnehafn, da skall oldermand och stoels broder thet godtz besee, om thet rætferdug war. War thet iche rætfærdugt, han bøde therfore, som hidtfører, modt konning och staden, som det sig bør.

7. Stefnæ skulle wii holle fyre synnæ om aaret, och tha skall oldermand och stoellbroder besee huer broders gierning. Huilchen iche sin gierning retferdig hafuer, bøde i lauget effter alle brøders sigelse, och skall den radhman tilsigis at were ofuer æmtz stefne, som borgemester och raad tilkeiser der ofuer at vere, och huilchen iche kommer till stefnæ, naar advaris, och hafue[r] ey loulig forfall, bøde en Mk. vox til messen.

8. Huilchen dreng saadant æmte lære vill, hand gifue en tønne øll strax till brøderne, eet fadt salt madh met brødt, som ther till hører, och en Mk. vox till messen.

9. Huilchen broder eller broders suenne eller giest, som kifuer eller slaar nogher i laugshuus eller i gaarden, bøde en tønne øll till brøderne och en Mk. vox till messen, konningens och stadtzens rett v-forsømmet.

__________

1) Rettet fra send.

2) rettet fra suennene fara.

3) soret?

II s.110

10. Huo som spier eller noget thisligest v-renselse giør i laugs huus eller i gaarden eller tærer 1) sig v-beqvemmelig med sin ænde eller kaller noger skalch, herrens tiuf eller forrædere, bøde en tønne øll till brøderne och en march vox till messen, kongens ræt och stadtzens v-forsømmet.

11. Huilchen broder søn, som kand sit æmetdæ och vill besidde æmedtet, han skall giør[e] en halff kost och vere ther met frie.

12. Døer en donde mand fra en donde quinde, hun maa bruge sit æmetdæ, swo lenge hun fanger en donde mand igien.

13. Huilchen man i æmetdet, som holder en suend, som arbeider suentzens egen gierning och hosbonden fordagtinger hannem for sin suen, och sæll suennen den gierniug, husbonden gifue en tønne øll til brøderne och suennen en Mk. vox til messen.

14. Naar nogher broder eller syster afganger, tha skulle de beghenggis af lauget met en vigilia och met threi messer, och huilchen søsken 2) som till wordher sagt 3) at følge det till jorde och iche kommer, bøde en Mk. vox till messen.

15. Ingen skall kære annen for fogden, førend thend hafuer thet kiert for oldermanden och stoelsbroder, det vere suend eller hosbonde, vnder en tønne øll til viide, konningens ret och stadtzens v-forsømmet; om han der i meen falder, kan hannem ey da vetherfaris ret, kiære siden for fogeden, borgemester och raad, som thet sig hører.

16. Huo oldermand eller stoelsbroder ofuer løpper med vrede, bøde en tønne øll till brøderne och en Mk. vox till messen.

17. Huilchen sidst vorder broder, hand skall gaa æmetds wærf och bud till brøderne, saa lenge en anden kommer, som broder vorder, och thend gøræ siden sammeledis.

18. Huer broder skall suere och gøræ laugs rett for sin gæst.

19. Huad oldermand eller stoelsbroder bryder, bøde dobbelt.

20. Huilchen syn egen mand skall vorde i remmesniders æmtæde(!) oc pungemagers æmætde, hand skall skære sin mester gierning i oldermandtz huus.

21. Paa remmesniders æmætde skall han giøre it bidtzell fadhæ, howetlauet i femb ryngge och een 4) forøøll fadhet i thre 5) rynggæ, och løddet dopper paa alle knotte, och fadhe een slætt haghe oc giøre ret spennebelte v-straffende.

22. Paa pungemagers æmætde skall hand skiere, it par dubbelte hanske vpret med silche, som det sig hører, och hand giør en god

__________

1) i.e.: ter.

2) rettet fra søsthen.

3) rettet fra samt.

4) i.e.: end.

5) rettet fra thenn.

II s.111

ringeplangh(!) och en god quinneploug(!) vell vpreddhert och huilchen broder, som skall skære denne mester gierning, da skall han legge en half tønne øll ind for brøderne, naar han skær sin mester gierning, och it fad salt mad och brød ther till.

23. Worder nogen quinne eller huo han helst er, som i disse æmetde ere nogen tid kiær[et] for oldermanden for gield, och kienis den, som paa kiæris, at han skyldig er, leggis hannem lagdage fore at betale inden fiorten dages rætt, bøde en tønde øll till vithæ. Item skall ingen mand tale uden oldermandens lof, hand betale strax en hwidt, sidder hand ofuerhørig, betale dobelt.

24. Item huo som ofuerhørig ganger af laugsstefne och vill ey giøre sin laugsbroder rett, hand vere lauget saa ner, som brødere vill.

Indført i Resens Afskrift i Raadsluearkivet af Lavsskraaer. Nedenunder staar: Disse Artichle findis skrefne paa pergament udi rimsnidernis laugskiste.

II s.112

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top