eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.1

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 1-21
Nummer: 1


<-Forrige . Indhold . Næste->

1.

Omtrent 1208 - omtrent 1438.

Kjøbenhavns Kapitels Sjælemessebog, som her udgives, er som sædvanligt en Kalender med Opgivelse af Gyldental, Dagenes Bogstaver, deres Beregning efter den romerske Kalender og de til hver Dag svarende Helgennavne. Det er et oprindelig smukt Pergaments Haandskrift i Folio paa 24 Blade i Thottske Samling paa det store kgl Bibiothek. Kun de Dage medtages her, hvorunder der findes indført andet end kalendariske Optegnelser. Optegnelserne om de afdøde ere fra meget forskjellige Tider og med en stor Mængde forskjellige Hænder. Den ældste Haand i disse Dødslister og selve Kalendariet tilhører en og samme Skriver, og ved at bestemme Alderen af det første komme vi til at finde Alderen af det andet. Med denne ældste Haand findes saaledes under 31 Januar, indført Lavrens Sunesøn (d. 1208), under 29 Okt. Biskop Peder Sunesøn (d. 1214), under 18 Maj Biskop Peder Jakobsøn (d. 1225), under 5 Maj Kapitlets første og under 28 Juli dets anden Dekanus. Derimod er den 3die Dekanus indført med en anden Haand, og Kalendariet er altsaa forfattet, medens denne levede; men da vi ingen nærmere Tidsbestemmelse have om dennes eller hans Formands Levetid, vejledes vi ikke stort heraf; kun vide vi, at den fjerde Dekanus levede 1282 (Rørdam, Kbn. Kirker og Klostre, 94). Nærmere komme vi ved at se paa Optegnelsen under 23 Juni, hvor der omtales Petrus filius Skælm Bang; thi skjønt det er utydeligt at læse, hvad der staar efter Bang, da det er udvisket, saa kan man dog nok ved god Belysning skimte ep. R., og selv om saa ikke var, kan der ikke være Spørgsmaal om, at her kan menes nogen anden end Biskop Peder Bang i Roskilde. Uagtet Skriften ogsaa er utydelig ved det, der her kan læses, da man ogsaa har søgt at udviske denne, saa er der dog ingen Tvivl om, at den er indført af den samme, som har skrevet det andet med den ældste Haand, især da P i Petrus er malet med rødt ligesom flere Ord i selve Kalenderen, og dette er det eneste malede Bogstav i Dødsoptegnelserne. Som en Følge heraf maa man slutte, at dette er skrevet omtrent samtidigt med, at Kalenderens røde Bogstaver ere malede, og at denne og de ældste Optegnelser ere omtrent samtidige med Peder Bangs Død 1277. Desværre er meget af den ældste Haandskrift udslettet, hvorfor vi næppe kunne komme Tiden nærmere; det er med Hensyn til disse Udslettelser, at Forbandelsen er indført under 18 Okt. Den, der har skrevet Kalendariet og det dermed samtidige, er vistnok Magister Yesse, der omtales under 7 Maj med de Ord, at han skrev meget af denne Bog gratis; rigtignok er det vigtigste Ord huius udslettet, men man seer dog h, og der kan ikke godt staa andet. Hans Død er ogsaa indført med en anden Haand end det ældste; han er altsaa død efter 1277, og dette maa ogsaa være Tilfældet med den tredie Dekanus, hvilket giver de tre første Dekaner en Embedstid af over 70 Aar tilsammen, hvori der dog

II s.1

næppe er noget paafaldende. Fra den Tid af indføres de døde samtidigt med deres Død, og det er i Noterne saa vidt muligt paavist, fra hvilken Tid de forskjellige Haandskrifter ere, der ikke selv angive sin Alder. Den sidste er vistnok den fra 1438 (se under 6 Juli). Med et saa fortrinligt Hjælpemiddel som Rørdams Kjøbenhavns Kirker og Klostre var Undersøgelsen heraf forholdsvis let.

Et andet Nekrologium, der brændte med Universitetsbibliotheket 1728, og som siges at have gaaet fra 1295 til 1373, omtales i SRD. VI. 372. Deraf ere kun tilbage de 2 Optegnelser, der ere meddelte bagved det Uddrag af nærværende Necrologium, der er trykt i SRD. VI. 372-74, og som ogsaa meddeles her bagefter denne Udgave. At dette sidste Uddrag er gjort af det her udgivne Nekrologium sees under 17 Dec., hvor i SRD. VI. 374 staar: Esbernus decanus qu ..., ti dette kan kun være taget heraf, hvor der efter qu er afrevet et Hjørne; de to smaa Afvigelser, at der hint Sted under 12 Maj ikke er meddelt, hvad der staar fra Canonicis, og under 10 Juli ikke videlicet, der staar over Linien, kunne ikke rokke denne Slutning. Da man siden opdagede nærværende Haandskrift, blev det paany udgivet i SRD. VIII. men desværre kun efter Chr. Brandts Afskrift, hvorfor der fattes de nødvendige Oplysninger om Skriftens Alder og er indløbet ikke faa Urigtigheder, selv hvor det først udgivne Stykke har det rigtige. Saaledes findes under 30 Nov. i SRD. VIII. urigtig Nicholaus de Brak, medens SRD. VI. 374 har det rette Nicholaus dictus Krak.

Det er Udgiveren en særlig Glæde at kunne berige nærværende Indledning med følgende Bemærkninger af Prof. C. Paludan-Müller om Kalendariets Alder, som han har tilladt mig at afbenytte.

»Nr. 805 i den Thottske Manuskriptsamling (Folio) i det store kgl. Bibliothek er et Kalendarium, der maa have tilhørt Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, og som Kapitet har benyttet til at notere mærkelige Dødsfald, især saadanne, hvortil der knyttede sig Anniversarier.

Dets Indretning er den sædvanlige for Kirkekalendere fra Middelalderen. Hver Side har 5 vertikale Kolumner: den første angiver Gyldentallene, med sort Blæk; denne Række fordeler de cykliske Nymaaner, der ere af Vigtighed for Kirkens Festregning, paa de sædvanlige Dage, saa at der ikke kan være Tvivl om, at der til Grund for denne Kalender (- eller den, hvorefter den er skreven -), ligger den sædvanlige Fordeling af Maanecyklens 235 Lunationer paa 19 Solaar. Den anden vertikale Række indeholder Dagbogstaverne, med Rødt; den tredie og fjerde de romerske Dagsbetegnelser efter Noner, Ider og Kalender. Den femte Række, som indtager den største Del af hver Side, giver Fest- og Helgendagene saaledes, at Festdagene og deres Vigilier ere skrevne med rødt, Helgennavnene med sort Blæk. I de brede Spatier imellem disse Navne ere Dødsnotitserne indførte af forskjellige Hænder; de fleste fra det 14 Aarhundrede.

Skriveren har gjort sig skyldig i adskillige Fejl i Helgenrækken. Ved IX Kal. Febr. (24 Januar) har han Babilli episc. (i.e.: Babylos ep. Antioch.), og ved III Kal. Aprilis (30 Marts) atter Babilli episc., medens han ved IIII Kal. Apr. (29 Marts) sætter Regulus ep. og ved 31 Marts slet intet Helgennavn. Dette maa rettes saaledes: 30 Marts Reguli episcopi, 31 Marts Balbinæ virginis. Ved VII Id. Febr. (7 Februar) staaer Angulii ep. istedetfor Auguli; i Februar ere overhovedet flere Fejl baade i Dagene og Navnene: Juliana og Julianus ere forvexlede ved XV og XII Kal. Mart. (15 og 19 Februar) og Dagene rykkede en Plads for højt op (skulde være XIV og XI Kal. Mart.); ved Maanedens Slutning staa to Dage uden Helgennavn. Ved VI Non. Jul. (2 Juli) er Marie Besøgelsesdag - en Fruedag i en Fruekirkes Kalender! - forglemt og først senere tilsat af en anden Skriver. Ved VIII Kal. Junii (25 Maj) er urigtig sat Augustinus ep. (Cantuariæ in Anglia) istedetfor Urbanus Papa et martyr, som en senere Haand har sat over Linien. Augustinus burde have staaet ved den

II s.2

26 Maj og Regnulphus Martyr enten været udeladt den 27 eller sat i Forbindelse med det Navn, der nu staar ved Dagen, Johannes papa et martyr. - Det vilde være let at paavise flere Fejl; men disse ere allerede tilstrækkelige til at godtgjøre, at Skriveren ikke har været tilskrækkelig kyndig i Kalendervæsenet, hvad der er af Betydning for Kritiken over denne Kalender. Først derved, at det saaledes bliver begribeligt, at man senere har omskrevet hele Kalenderen, saa at der har existeret to Originaler, som det fremgaar af Indledningerne til det Aftryk af Dødsnotitserne, der findes i Script. Rer. Danic., VI, 372 og VIII, 538. Dernæst for at bestemme Tiden, da dette Kalendarium blev skrevet - et Spørgsmaal, der middelbart vedrører alle de Nekrologier, Obituarier, Gavebøger, vi have i Scriptores Rerum Danicarum og derved faar Indflydelse paa Dommen over deres Tidsangivelsers Paalidelighed. Kritikernes almindelige Fremgangsmaade er at gaa ud fra de ældste og yngste Dødsfald i Bogen; dette maa vel ogsaa være Grunden til, at Udgiverne i Scr. R. D., VIII, 538 have henført dette Obituarium til Begyndelsen af det 13 Aarhundrede. Men det er i sig selv indlysende, at det ældste Dødsfald meget godt kan være indført senere i Bogen; det yngste viser kun, at Bogen da, eller senere, endnu har været brugt. Det første er nu netop Tilfældet i dette Obituarium, hvor det er aldeles øjensynligt i Haandskriftet, at Laurentius's (Sunesøns) Død (1208 i Slaget ved Lena) ved 31 Januar, Biskop Peder den Yngres af Roskilde (Jacobsøn, død 1225) ved 18 Maj, Biskop Peders (Sunesøn d. 1214) ved 29 Oktober ere indskrevne samtidigt med selve Kalendariets Grundstamme, altsaa alle have foreligget Skriverne. Haand, Pen, Blæk ere aldeles ens; der kan ikke være mindste Tvivl om Samtidigheden. Ligesaa vist er det, at Biskop Peder Bangs Død (1277) er indført ved d. 23 Juni af samme Haand, der har skrevet Kalendariet; men Blækket tyder paa, at Notitsen ikke er ganske samtidig med Kalendariets Grundstamme. Hertil kommer, at denne Biskops Navn alene er prydet med rødt Begyndelsesbogstav, og at de to følgende Biskoppers, Stigots (død 1280) ved 11 September og Ingvars (1290) ved 23 April kjendelig ere indførte senere end Peder Bangs og med anden Haand og Blæk end dennes. Det kan altsaa ansees som vist, at Kalendariet er skrevet i Biskop Peder Bangs Tid, og at den samme, som har skrevet Kalendariet, har indført denne Biskops Navn, da Dødsfaldet indtraadte, d. e., at dette kjøbenhavske Kalendarium er skrevet henimod Aar 1277.

Maaske kan man komme Aaret endnu nærmere, om følgende Betragtning findes grundet.

I Script. Rer. Dan. VIII, hvor Dødsnotitserne ere aftrykte, findes S. 547: November habet dies XXX, luna XXVIII, og S. 548: December habet dies XXXI, luna XXIX. Men i selve Haandskriftet staar denne Angivelse ved alle Maanederne, indført med farvede Begyndelsesbogstaver og Rødt saaledes:

Januarius habet dies XXXI. Luna XXX.
Februarius   »     »   XXVIII. Luna XXX.
Marcius   »     »   XXXI. Luna XXX.
Aprilis   »     »   XXX. Luna XXVIII.
Maius   »     »   XXXI. Luna XXX.
Junius   »     »   XXX. Luna XXIX.
Julius   »     »   XXXI. Luna XXX.
Augustus   »     »   XXXI. Luna XXVIII.
September   »     »   XXX. Luna XXX.
October   »     »   XXXI. Luna XXX.
Nouember   »     »   XXX. Luna XXVIII.
December   »     »   XXXI. Luna XXIX.

Det er klart nok, at disse Lunationstal sigte til den for Kirkens Festregning saa vigtige Kundskab om Maanens Alder, navnlig da om Indtrædelsen af Kalenderens

II s.3

Nymaaner, betegnede med Gyldentallene; men da Maanecyklen, som fører 235 Lunationer sammen med 19 Solaar og derved betinger Paasken med de øvrige bevægelige Fester, nødvendig henviser de cykliske Nymaaner og deres Kalendermærker Gyldentallene til forskjellige Dage i hele den nittenaarige Periode, saa at Kalendernymaanen ingensinde falder to Gange paa de samme Maanedsdage i den samme Periode, kunne disse Maanetal i det kjøbenhavnske Kalendarium kun sigte til et eneste Aar i en nittenaarig Periode; men de kunne iøvrigt give Anledning til forskjellige Spørgsmaal. Er der ment, at Maanens Alder ved Begyndelsen af Januar i det paagjældende Aar har været 30 Dage? - men saa kunde der ikke være 30 paa samme Aars 1 Februar, da Aarets første Lunation i saa Fald gik fra den 1 indtil den 30 Januar medregnet, saa at den nye Lunation begyndte den 31 Januar, altsaa Maanens Alder den 1 Februar blev 2, ikke 30. Det Samme gjælder om andre Maaneder. Var en Lunation tilende den l Oktober (luna XXX), saa begyndte den næste Lunation med Nymaane den 2 Oktober, altsaa sluttedes denne Lunation den 31 Oktober, selv om man lader 2 lige lange Lunationer (paa 30 Dage) følge umiddelbart paa hinanden; men saa begyndte den nærmest paafølgende Lunation den 1 November, d. e. Maanens Alder var da paa denne Dag 1, ikke som her angivet 28.

Kan Maanetallet altsaa ikke betyde Maanens Alder paa Maanedens første Dag, betyder det da ikke maaske den Dag i Maaneden, paa hvilken Nymaanen indtraadte? Nej; ikke at tale om, at Skriveren til at angive dette blot havde behøvet at anføre Aarets Gyldental, der da kunde efterledes i Kalendariet selv, saa vise Tallene, at dette er umuligt. Februar kan jo ikke have Nymaane den 30, fordi denne Maaned selv i Skudaar kun har 29 Dage; Kalendermaanen kan aldrig falde den 28 November, fordi denne Dag intet Gyldental har eller kan have efter Kalenderens hele Indretning, ogsaa i dette kjøbenhavnske Obituarium, og havde denne Maaned dog havt Nymaane den 28, kunde den næste Nymaane ikke falde den 29 December, fordi Lunationen da blev paa 31 Dage, hvad selv den cykliske Regning ikke tilsteder. Saaledes ogsaa med andre af Aarets Maaneder.

Der bliver da, saavidt jeg indseer, intet Andet tilbage, end at disse Maanetal angive Lunationernes Længde i hver af det paagjældende Aars Maaneder. Februar har rigtignok faaet en Lunation paa 30 Dage; men dette kan til Nød forklares af, at der er taget Hensyn til Skudaar: falder i et saadant Nymaane den 31 Januar, saa bliver det efter Kalenderens Indretning atter Nymaane den l Marts, saa at Februars Kalenderlunation virkelig bliver paa 30 Dage. Det kan imidlertid ogsaa være, at dette Tal ligefrem er Skrivfejl og maa korrigeres, ligesom ogsaa andre af disse Maanetal maa det, da ingen Kalendermaane bliver under 29 Dage gammel, medens her Aprils, Avgusts og Novembers Lunation er ansat til 28 Dage. Eller det kan være, at disse Afvigelser fra Gyldentalskalenderen, der desuden modsige denne kjøbenhavnske Kalenders egen Indretning, hvad Enhver kan overbevise sig om ved at eftertælle Afstanden imellem dens egne Gyldental, - at Afvigelserne hidrøre fra famlende Forsøg paa at korrigere de Fejl i Maanecyklen, man hen i Middelalderen blev opmærksom paa, og som bragte Festdagene bort fra de rette Dage i det kombinerede Sol- og Maaneaar. Men i begge Tilfælde maa man for at bedømme disse Lunationstals Betydning for Kritiken over dette Kalendarium rette dem til de sædvanlige, der jo ogsaa ere de, der ved Gyldentallenes Anbringelse i Kalendariet middelbart ere angivne i dette selv, og da faar man et Aar, hvor Lunationerne have havt følgende Længde:

Januars Lunation 30 Dage.
Februars 29 (30) »
Marts 30 »
Aprils 29 »
II s.4

Majs Lunation 30 Dage
Junis 29 »
Julis 30 »
Avgusts 29 »
Septembers 30 »
Oktobers 29 »
Novembers 30 »
Decembers 29 »

eller med andre Ord: et Aar, hvor Kalenderens Nymaaner faldt paa den 1 og 31 Januar, den 1 og 31 Marts, den 29 April, 29 Maj, 27 Juni, 27 Juli, 25 Avgust, 24 September, 23 Oktober, 22 November, 21 December. Men dette kan alene være Tilfældet i Cyklens 1ste Aar, altsaa i et Aar, der har Gyldental III ved den 1 Januar. Er det nu vist, at Kalendariet er skrevet noget før Biskop Peder Bangs Dødsaar 1277, saa er det sandsynligvis skrevet i Aaret 1275, som har Gyldentallet III.

Denne Forklaring af de nævnte Lunationstal henstilles imidlertid til Kyndigeres Bedømmelse.

Den Klasse af historiske Kildeskrifter, hvortil dette Kalendarium henhører, fortjener en omhyggelig Kritik, fordi de tilsyneladende med saa stor Sikkerhed afgjøre kronologiske Spørgsmaal. Men i de trykte Udgaver er det umuligt at bedømme dem tilstrækkeligt, dels fordi Udgiverne ikke have kjendt eller været opmærksomme nok paa den Vejledning, Kalendervæsenets almindelige Indretning i mange Tilfælde kan give, dels ogsaa fordi de ofte afgjørende Indicier, der ligge i Skrift, Haand, Blæk, Notitsernes indbyrdes Stilling o. dsl., ikke ere gaaede over i Tryk. Hvor man har Adgang til Haandskrifterne selv, bør man ikke berolige sig med selv Langebeks Udgaver af disse Dødsfortegnelser og Gavebøger.«

Januarius.

Kal. Jan. Circumcisio domini [1 Jan.]. Anno domini M.CCC.XXX. V obiit dominus Kactillus sacerdos, huius ecclesie canonicus, qui habet anniuersarium pro curia iuxta fratres.

IIII Non. octaua sancti Stephani [2 Jan.]. Obiit Cristina Øthgeri Lang relicta 1), que habet anniuersarium, quod tenetur facere Botildis relicta Walteri 2).

III Non. octaua sancti Johannis [3 Jan.]. Anno domini M.CCC.LXX quarto obiit Botilda relicta Hermanni Krusæ, que habet per tutores huius ecclesie anniuersarium annuatim faciendum, racione vnius fundi et taberne in eodem constructe, qui quidem fundus iacet in Platea Fabrorum in latere et parte boreali contra Forum.

VI Idus. Luciani martyris [8 Jan.]. Obiit dominus Laurencius huius ecclesie decanus quartus 3).

__________

1) Dette er med samme Haand som det ved 26 Jan. (1388), 7 Feb. og 11 April indførte, altsaa Slutningen af det 14de Aarh.

2) Que - Walteri med en anden dog samtidig Haand.

3) Han levede 1282 (Rørdams Kirker og Klostre, S. 94). Skriften er næsten udslettet.

II s.5

V Idus. Fortunati episcopi [9 Jan.]. Obiit dominus Jacobus Petri huius ecclesie canonicus, qui habet anniuersarium pro curia australiter sita iuxta curiam Andree Sterkees, quam pronunc inhabitat quidam nomine Danskmaan 1) et dominus Jo. Pe. 2).

II Idus. Benedicti episcopi [12 Jan.]. Obiit dominus Nicolaus Euerhardi presbiter canonicus Hafnensis. Habet anniuersarium per tutores ecclesie faciendum de duobus solidis grossorum pro curia, in qua residet Johannes Petri Fowetswen 3).

XIX Kal. Febr. Felicis confessoris [14 Jan.]. Anno domini millesimo CCC quinquagesimo obiit Sueno Dyækn, cuius anniuersarium procuratores fabrice tenentur facere pro curia in vico beati Petri ad orientem sita.

XV Kal. Prisce uirginis [18 Jan.]. Obiit anno domini millesimo CCC nonogesimo(!) quinto dominus Nicholaus felicis recordacionis quondam episcopus Roskildensis, qui habet anniuersarium pro bonis et specialibus muneribus, quibus respexit hanc ecclesiam ob laudem et honorem virginis gloriose et remedium animarum sui(!) et suorum progenitorum, cuius anima in perpetua pace requiescat.

XI Kal. Vincentii martyris [22 Jan.]. Obiit Jacobus Jensson de Hwsumme. Habet anniuersarium per tutores ecclesie faciendum de duobus solidis grossorum pro curia sita in platea Fabrorum iuxta Petrum Andrea aduocatum in parochia sancti Clementis, in qua residet Petrus dictus Maan 4).

VII Kal. Policarpi presbiteri [26 Jan.]. Obiit Michael Ødgerson anno M.CCC.LXXX octauo, cuius anniuersarium tutores ecclesie habent facere annuatim cum j solido grossorum 5).

II Kal. Julii confessoris [31 Jan.]. Obiit dominus Laurencius frater archiepiscopi Andree et episcopi Petri, qui contulit huic

__________

1) Med en Haand fra det 14de Aarh., den samme som under 14de Jan. fra 1350.

2) Disse 4 Ord med en anden Haand.

3) Nic. Euerhardi levede 1389 (Rørdam, a. St., 126), og dette er saaledes skrevet i Slutn. af det 14de eller Beg. af det 15de Aarh.

4) P. Andersen var Byfoged 1400-01 (Orig. Hafn., 179).

5) De sidste 5 Ord senere tilføjede.

II s.6

ecclesie Langsyobierg et Kaldecote cum suis attinentiis et Niumulne 1).

Februarius.

III. Non. Blasii episcopi et martyris, Ansgarii episcopi [3 Feb.]. Obiit Ebbo Bay, qui habet auniuersarium per capitulum racione fundi, in quo Hannes Wat, iuxta mare 2).

VIII. Id. Vedasti et Amandi episcoporum [6 Feb.]. Anno domini M.CC.XCIX promulgatum fuit generale interdictum in Dacia propter captiuitatem Johannis Grand archiepiscopi Lundensis, quod durauit usque ad annum M.CCC.III, ij Nonas Aprilis scilicet in cena domini.

VII. Id. Angulii episcopi [7 Feb.]. Obiit dominus Johannes Cristine huius ecclesie canonicus anno domini MCCC ...... 3) qui habet anniuersarium, quod tenetur facere Botildis relicta [Walteri] 4)

III. Id. Desiderii episcopi [11 Feb.]. Obiit Petrus Pætherson, qui habet anniuersarium pro curia in Wongvethe inpignerata fabrice istius ecclesie per eundem Petrum pro duodecim marchis puri argenti, quam ipse habuit in pignere de quodam Jacobo Karlson pro summa memorata 5).

XI. Kal. Eucharii martyris [19 Feb.]. Obiit Henricus Martini huius ecclesie canonicus anno domini MCCC tricesimo nono, qui habet anniuersarium pro curia, quam legauit ad fabricam ecclesie.

IIII. Kal. Fortunati [26 Feb.]. Obiit dominus Ascerus Gallæ 6) sacerdos huius ecclesie canonicus, qui legauit ad fabricam eiusdem curiam in Scoghærluund cum dimidio manso terrarum.

II. Kal. [28 Feb.]. Obiit Hillæ Grauenstens 7), cuius anniuersarium tutores ecclesie tenentur facere cum duobus solidis grossorum

__________

1) Dette er med den ældste Haand og den samme, der har skrevet selve Kalenderen. Laurens Sunesøn døde 1208.

2) Hannes Wat levede endnu 1448. (Rørdam, S. 47).

3) Med samme Haand som 2 Jan. osv., altsaa Slutn. af 14de Aarh. En Joh. Cristinæson nævnes I, 108 (1375-89).

4) Qui-relicta med en anden Haand. Jfr. 11 April.

5) Dette Stykke er igjen overstreget. Er skrevet i det 14de Aarh.

6) Levede endnu 1299. (SRD., VI, 365). Dette synes at være skrevet med samme Haand som Brevet af 14 Dec. 1279 (I. 28-29).

7) Hun levede mellem 1375 og 1389. (I, 104).

II s.7

racione vnius taberne, in qua habitat pronunc swarthæ Claws 1).

Martius.

Kal. Donati martyris [1 Marts]. Obiit dominus Marquardus presbyter, qui habet anniuersarium per ecclesiam racione fundi retro curiam ecclesie 2).

III. Non. Foce episcopi et martyris [5 Marts]. Obiit dominus Thordo sacerdos archidyaconus Roskildensis prius canonicus Hafnensis, qui large respexit ecclesiam et canonicos pro anniuersario suo, obiit anno M.CCCXII 3).

VI. Id. Marine uirginis [10 Marts]. Obiit episcopus Olauus anno domini M.CCC.XX, qui habet anniuersarium de bonis in Østæthæ 4).

III. Id. Macedonii presbiteri [13 Marts], Obiit Knut Sudere, qui habet anniuersarium per ecclesiam de vno caldario braxatorio, quod habet Petrus Jacobi iuxta mare pro ij solidis grossorum 5).

II. Id. Petri diaconi [14 Marts] ...... 6). Eodem die obiit dominus Snono(!) sacerdos huius ecclesie canonicus, qui contulit huie eclesie unam curiam in Gloopsthorp pro anniuersario suo 7).

Idus. Leonis pape [15 Marts], Obiit Philippus stabularius, qui contulit huic ecclesie v oras terre in Kalfslund et unam curiam Hafnis iuxta Balstath 8).

XII. Kal. Benedicti abbatis [21 Marts]. Obiit Jacobus Petri dictus Holbec 9) canonicus ecclesie Hafnensis, qui habebit anniuersarium annuatium per tutores ecclesie pro vna curia sita in platea dicta Thydyeskæmannegade iuxta lapideam domum ecclesie beate Virginis ad occidens contigue sita ex opposito Macellorum, quam ecclesie in remedium sue anime legauit virginis gloriose.

__________

1) Han levede 1386 (I. 125). Nederst paa Siden har staaet 3½ Linie, hvor Blækket aldeles er udslettet, men hvoraf dog enkelte Ord kunne læses. De sidste Ord ere: ad fabricam ecclesie supradicte.

2) Samme Haand som under 3 Feb.

3) xii er meget utydeligt og usikkert.

4) Qui-Østæthæ med en anden Haand.

5) Fra 15de Aarh. Samme Haand som under 1 Marts.

6) Her har først staaet noget med den ældste Haand, hvilket aldeles er udslettet undtagen O(biit).

7) Dette er vistnok fra det 13de Aarh. Qui-suo med en anden, dog samtidig Haand.

8) Samme Haand som under 5 Marts, der er fra 1312.

9) Levede 1389. (Rørdam, S. 126).

II s.8

XI. Kal. Pauli episcopi [22 Marts]. Obiit Botilda Martini, que contulit ad fabricam ecclesie curiam unam, pro qua tutores ecclesie canonicis, qui anniuersario eius interfuerint, tenentur xij. oras annuatim, que obiit anno domini M.CCC.VIII.

IX. Kal. Petri [24 Marts]. Obiit dominus Jacobus Acconis, qui contulit ad fabricam ecclesie vnum fundurn in parochia beati Petri situm pro anniuersario suo 1).

Nota. De anniuersario domini Henrici Johannis de Lethøwæ militis postea canonici Roskildensis, quod tenetur facere possessor altaris, quod fundauit in ecclesia beate Virginis de duobus solidis grossorum 2).

II. Kal. [31 Marts]. Anno domini M.CCC.LX primo obiit domina Margareta Wernekes, que habet anniuersarium per tutores ecclesie beate Virginis Hafnensis, cuius anima in pace requiescat.

Aprilis.

II. Non. Ambrosii episcopi [4 April]. Anno domini M.CCC.III. relaxatum fuit interdictum in Dacia in concilio habito in Fyonia in Nyburgh 8).

Nonas. Marciani martyris [5 April] 4). Obiit Hast[æn] Skyftæræ, qui dedit vnam curiam pro anniuersario suo et tutores dabunt canonicis qui interfuerint .... marchas ..... 5).

VIII. Idus. Sixti pape [6 April], Anno domini M.CCC. tricesimo sexto obiit magister Petrus Herba archydiaconus Roskildensis felicis memorie, qui legauit ecclesie beate Virginis Hafnis tres oras terrarum in censu sitas in Herstathæ westræ, in quibus seminari potest dimidia marca annone, quarum reddituum medietas cedat ad fabricam ecclesie; de reliqua vero medietate suum fiat anniuersarium singulis annis.

III. Id. Leonis pape [11 April]. Obiit Øthgerus Lang 6), qui habet anniuersarium, quod tenetur facere Botildis relicta Walteri 7).

__________

1) Fra det 14de Aarh.

2) Dette staar øverst paa næste Side og er vistnok fra det 15de Aarh.

3) Med samme Haand som den derhen hørende Optegnelse ved 6 Feb.

4) Her er noget udstrøget.

5) Vistnok fra det 14de Aarh. Jfr. under 27 Juli.

6) Samme Haand som 2 Jan. osv., altsaa Slutn. af 14de Aarh.

7) Qui-Walteri med en anden Haand. Under den næste Dag har noget været skrevet, der er udslettet.

II s.9

IX. Kal. Georgii martyris [23 April]. Obiit venerabilis memorie dominus Inguarus episcopus Roskildensis 1).

V. Kal. Anastasii pape [27 April]. Anno domini M.CCC.XXIX quinta feria pasce obiit Jacobus felicis memorie decanus Hafnensis septimus, qui contulit ad fabricam ecclesie vnam curiam in Hælghæthorp, pro qua tutores dabunt canonicis, qui eius anniuersario interfuerint, ii marcas denariorum 2).

II. Kal. Quirini episcopi [30 April]. Anno domini M.CCC.XLIX. obiit dominus Boëcius dictus Sacrista canonicus huius ecclesie, qui contulit ad fabricam eiusdem vnam curiam pro anniuersario suo.

Maius.

VI. Non. Athanasii episcopi [2 Maj]. Anno domini M.CCC.LX. octauo Allemanici Hafnensem villam funditus desolabant.

V. Non. Inuentio s. crucis [3 Maj], Obiit Jacobus Clementis decanus Hafnensis quartodecimus anno domini millesimo CDXIIII, cuius anniuersarium faciat possessor altaris sancti Theobaldi cum ij solidis grossorum racione cuiusdam taberne in Saltbother site contigue antique domui lapidee.

IV. Non. Floriani martyris [4 Maj]. Obiit Ebbo Jonæson, qui habet anniuersarium pro quadrante terrarum in Aworthæ ydræ 3).

III. Non. Hylarii episcopi [5 Maj]. Obiit Absalon huius ecclesie decanus primus 4).

Nonas. Juuenalis martyris [7 Maj]. Obiit magister Yesse canonicus qui multa h[uius] scripsit gratis 5) et anniuersarium habet per tutores ecclesie 6).

VII. Id. Gregorii episcopi [9 Maj]. Anno domini M.CCC.XIX. obiit Lucia Martini, que habet anniuersarium pro curia sua.

IIII Idus. Nerei Achillei et Pancratii 7) [12 Maj]. Obiit Tuuo decanus Hafnensis sextus, qui contulit curiam pro anniuer-

__________

1) Døde 1290.

2) Qui contulit-denariorum er med en anden Haand.

3) Vistnok 14de Aarh.

4) Med den ældste Haand, se under 31 Jan.

5) Dette er skrevet med en meget gammel Haand, noget lig den ældste. Det er da sandsynligvis ham, der har skrevet Kalendariet og de med den ældste Haand indførte døde.

6) Et-ecclesie er med en anden Haand.

7) Herefter er noget udslettet.

II s.10

sario, canonicis iij marcas, campanario oram de illis tribus marchis 1).

Idus. Ysidori martyris [15 Maj]. Anno domini M.CCC. sexagesimo obiit dorninus Johannes Petri sacerdos bone memorie, qui habet anniuersarium racione curie, in qua resedit, in parochia beati Nicholai site, per tutores ecclesie faciendum. Cuius anima in pace perpetua requiescat. Amen.

XV. Kal. Potentiane uirginis [18 Maj]. Obiit Roskildensis episcopus Petrus junior 2).

XIIII. Kal. Basilii martyris [19 Maj]. Anno domini M. CCC.XVII. obiit Nicholaus Pæterson, pro quo tutores ecclesie, qui pro tempore fuerint, dabunt canonicis, qui eius anniuersario siue uigiliis et misse interfuerint, annuatim duas marcas denariorum.

X. Kal. Datiui martyris [24 Maj]. Anno domini M.CCC. sexagesimo obiit Katerina relicta Jacobi Lales, que habet anniuersarium per tutores ecclesie, racione duarura tabernarum, quas contulit eidem ecclesie.

VII. Kal. Regnulphi martyris [26 Maj]. Obiit dominus Laurencius Bosson canonicus Hafnensis 3), qui habebit anniuersarium pro quadam terrula in 4) parochia sancti Clementis.

III. Kal. Petronille uirginis [30 Maj]. Obiit dux Kanutus dictus Porssæ 5).

Junius.

IIII Non. Marcellini et Petri martyrum [3 Juni]. Anno domini M.CCC.LIX. obiit dominus Johannes Jacobi canonicus Arusiensis, cuius anniuersarium faciant tutores ecclesie racione curie site ex parte orientali a curia, in qua residet quidam dictus Hasse.

II. Non. Patrocii episcopi [4 Juni]. Anno domini M.CDXIX. feria quarta ante festum Pentecostes dedit et legauit in testamento suo ecclesie beate Marie virginis Haffnensis, vbi elegit sepul-

__________

1) Med samme Haand som under 26 Feb., altsaa omkring 1300.

2) Med den ældste Haand. Biskop Peder Jakobsøn døde 1225.

3) Levede 1364. (Rørdam, S. 125). Dette er med samme Haand som under 3 Maj (1414).

4) herefter stod fundo, som er overstreget.

5) Han døde 1330. Ved den 31 Maj er noget udslettet og det er til denne Dag Bemærkningen ved 4 Juni hører, hvor den Afdødes Navn mærkeligt nok ikke findes.

II s.11

turara, tabernam suam, quam habuit Draghør in Skalkesnæs ex opposito taberne Petri Sust dictam hiørnebodh, cum omnibus suis pertinenciis iure perpetuo possidendam, ita tamen quod anniuersarium suum in ecclesia predicta semel celebrabitur omni anno.

V. Idus. Primi et Feliciani martyrum [9 Juni]. Obiit dominus Johannes Griis presbyter, qui habet anniuersarium pro se et parentibus suis de ij solidis grossorum pro curia aciali iuxta Lathbrostræde 1).

III. Idus. Barnabe apostoli [11 Juni]. Anno domini millesimo CCC. quinquagesimo quarto obiit felicis memorie domiuus Boëcius huius ecclesie decanus nonus, qui habet anniuersarium per tutores ecclesie faciendum, cuius anima in pace requiescat.

XVII. Kal. Viti et Modesti [15 Juni]. Obiit Gerthrudis vxor Papæ Storm, que legauit vnam curiam in parochia sancti Nicholai sitam ad fabricam ecclesie beate Marie pro suo anniuersario 2).

XV. Kal. Botulfi abbatis [17 Juni]. Anno domini M.CCC.LXX tertio obiit Hermannus Crusæ, qui contulit ad fabricam ecclesie beate Uirginis Hafnis vnum fundum situm iuxta Smethiægadhe a parte orientali, pro quo tutores ecclesie antedicte faciant anniuersarium suum annuatim. Cuius anima in pace requiescat.

XIIII. Kal. Marci et Marcelliani martyrum [18 Juni]. Obiit dominus Eskillus sacerdos, qui contulit huic ecclesie duos mansos terre in Tummethorp in anniuersarium 3)

XII. Kal. Regine uirginis [20 Juni]. Obiit domina Cecilia vxor quondam Petri Gæarson, que habet anniuersarium per tutores faciendum 4).

IX. Kal. Etheldrite uirginis [23 Juni]. Uigilia. Eodem die [obiit beate] memorie Petrus filius Skælm Bang ep. R. 5).

VI. Kal. Sanctorum Johannis et Pauli martyrum [26 Juni]. Anno domini M.CCCXL. secundo fuit bellum iuxta Blithebro inter Holsatos et Danos in iiii feria 6).

__________

1) Samme Haand som under 6 Nov., altsaa omtrent 1416.

2) Vistnok samme Haand som under 4 Maj, i alle Fald 14de Aarh.

3) Med den ældste Haand, men halv udslettet og en Linie ulæselig. Eskil kjendes som Præst i Kjøbenhavn ved Aar 1200. (Rørdam, S. 9-10).

4) 14de Aarh.

5) Vistnok med den ældste Haand. Biskop Peder Skjalmsøn døde 1277.

6) Med en samtidig Haand.

II s.12

Obiit Henricus Knob, cuius anniuersarium tenetur facere possessor altaris trium magorum, cuius anima in pace requiescat 1).

II. Kal. Commemoratio sancti Pauli [30 Juni]. Boëcius decanus Hafnensis tenetur habere anniuersarium per canonicos faciendum pro curia sita inter curias Thordonis Bugghe et Mathej Staphenson, quam contulit et scotauit canonicis memoratis pro dicto anniuersario faciendo. Item in eodem anniuersario tenentur procuratores ecclesie, qui pro tempore fuerint, aministrare canonicis et vicariis, qui vigiliis et misse interfuerint, lagenam bone cereuicie cum bona veste (?) ... de bonis altaris sancti Laurencii, quod dictus Boëcius decanus in ipsa ecelesia de propriis expensis ...... fundauit et donauit 2).

Julius.

Kal. Octaua sancti Johannis [1 Juli.]. Obiit Petrus Jenson et vxor sua Mærdhe soror Laurencii Winnere, habens anniuersarium de duobus solidis grossorum pro curia in Nørregathe 3).

VI. Non. Processi et Martiniani martyrum. Visitatio sancte Marie uirginis 4) [10 Juli]. Anno domini M.CCC.LXXX. sexto videlicet in secunda feria die Processi et Martiniani ecclesia sancti Petri Hafnis cum duabus suis carapanis et cum quatuor optimis campanis beate virginis Marie ibidem et cum vna parte ville per incendium est combusta.

II. Non. Octaua apostolorum [6 Juli]. Katerina vxor Nicolaj Wider habet anniuersarium de ij solidis grossorum per possessorem altaris trium regum 5).

VIII. Id. Kiliani [8 Juli]. Nota, quod procuratores fabrice, qui pro tempore fuerint, habent de bonis dicti altaris ... ita videlicet quod dabunt sacerdoti dictum(!) altare(!) de consilio capituli officianti duodecim solidos grossorum Turonensium annuatim, in quatuor terminis persoluendos. Et dominis canonicis et eorundem vicariis lagenam Trafnisie, cum refectione ... supradicti, ceteri vero redditus dictorum bonorum cedant fabrice memorate 6).

__________

1) Han døde før 1374. (Rørdam, Aktst. til Kbh. Kirker og Klostre, S. 19).

2) Dette staar nederst paa Siden. Er yngre end hvad der staar under 11 Juni. Derpaa følge 4½ Linie, der ere udslettede.

3) 15de Aarh. Samme Haand som under 14 Juli, altsaa omtrent 1438,

4) Disse 4 Ord med yngre Haand.

5) Hun døde omtrent 1438, men Katrine er Fejlskrift for Marine. (Rørdam, 164).

6) Samme Haand som under 30 Juni og Indholdet vedkommer vistnok det af Bo stiftede Laurentii Alter.

II s.13

VI. Id. Kanuti regis [10 Juli]. Obiit Eskillus Petri decanus Hafnensis tredecimus anno domini M.CCC.LXX. tercio, qui habet aniuersarium annuatim per tutores ecclesie racione vnius curie apud Hysekebro site, a parte occidentali curie cuiusdam Mathei Sutoris, de qua dabunt canonicis duos solidos grossorum, qui misse et vigiliis eius interfuerint.

III. Id. Cuthberti episcopi [13 Juli]. Anno domini M.CDXII. obiit Cristina quondam vxor Clementis Awesson de Nykøbyng in Otzheret, quorum anniuersarium faciat annuatim possessor altaris Theobaldi de duobus solidis grossorum, simul racione curie, quam habuit Jacobus Clementis decanus Hafnensis filius eorum de quodam Hans Syke in carnificio in Biørnæbrogade et contulit postmodum ad dictum altare sancti Theobaldi, in remedium animarum ipsorum, quorum animabus propicietur omnipotens Deus; item sciendum est, quod Jacobus Clementis decanus Hafnensis prescriptus habebit anniuersarium suum per possessorem dicti altaris die obitus sui vbicunque et quandocunque obierit racione taberne inter Saltbothær site de duobus solidis grossorum contigue antique domuj lapidee ad austrum, quam quidem tabernam habuit de domino Petro Hennikesson concanonico suo Hafnensi.

XI. Kal. Marie Magdalene [22 Juli]. Efrardus m .. af 1) Anno domini M.CCC.XIIII. in nocte sancte Cristine deuastata fuit ecclesia sancte Marie Hafnis per incendium 2).

VII. Kal. Jacincti martyris [26 Juli]. Beate Anne 3). Obiit Margareta vxor Laurencii Wynnere et Lucia vxor eiusdem Laurencii 4).

VI. Kal. Septem dormientium [27 Juli]. Obiit Cristina Hastæns anno domini M.CCC.XX. VIII, que habet anniuersarium 5).

V. Kal. Pantaleonis martyris [28 Juli]. Obiit Olauus huius ecclesie decanus secundus 6).

II. Kal. Germani episcopi [31 Juli], Anno domini M.CCC. nonagesimo obiit Andreas Syundeson armiger pie memorie fun-

__________

l) Fra det 15de Aarh.

2) Med en samtidig Haand.

3) Disse 2 Ord med senere Haand. Derpaa er noget udvisket.

4) Et-Laurencii er senere tilføjet. Han var 3die Gang gift med Karine 1423, og da vare disse 2 døde. (Rørdam, Aktst. S. 29); et Lucia-Laurencii er senere tilsat end det første.

5) Fra que udslettet. Aaret er med en anden Haand. Jfr. under 5 April.

6) Med den ældste Haand.

II s.14

dator altaris sancti Andree, qui habebit anniuersarium annuatim per tutores ecclesie pro specialibus donis, que in remedium anime sue ecclesie virginis Marie Hafnis contulit et legauit.

Augustus.

III. Non. Inuentio sancti Stephani [3 Avg.]. Obiit domina Margareta Gerikes, que legauit ecclesie fundum duarum tabernarum pro anniuersario suo simul et mariti sui predicti, canonicis vero dabuntur due marche 1).

VII. Id. Donati martyris [9 Avg.]. Obiit dominus Lambertus .... cuius anniuersarium .... tutores ecclesie 2).

XI. Kal. Oct. sancte Marie [22 Avg.]. Obiit dominus Johannes Suenson fundator altaris beate Katerine, cuius possessor tenetur facere anniuersarium suum 3).

X. Kal. Tymothei et Apollinaris vigilia [23 Avg.]. Anno domini M.CCC.L. obiit Holricus, qui habet anniuersarium pro tabernis, quas contulit fabrice, in quibus resedit quidam Petrus dictus Wes.

VIII. Kal. Lucii pape et martyris [25 Avg.]. Claws Thyesk cum vxore habent anniuersarium de ij solidis grossorum pro curia, in qua Jacobus Brand 4).

IIII. Kal. [29 Avg.]. Decollatio sancti Johannis. Obiit Nicholaus huius ecclesie decanus tercius, qui contulit curiam suam ad residenciam decani 5).

September.

Nonas. Bertini abbatis [5 Sept.]. .... Øfræth.

VII. Id. Regine uirginis [7 Sept.]. Obiit Hemminggus Peterson, qui habet anniuersarium suum et sue vxoris annuatim pro curia sua, quam inhabitauit iuxta Laadbro orientaliter, quam ecclesie beate virginis in remedium anime sue contulit et legauit 6).

Pro dicto Øfræth dicende sunt due misse animarum in qualibet . . . cum anniuersario 7).

III. Id. Prothi et Jacincti [11 Sept.]. Obiit dominus Stigotus episcopus Roskildensis 8).

__________

1) 14de Aarh.

2) Udslettet. Haand fra 14de Aarh.

3) 14de Aarh.

4) Samme Haand som under 6 Nov., altsaa omtrent 1416.

5) 13de Aarh.

6) Samme Haand som under 18 Nov. fra 1392.

7) Dette staar nederst paa Siden og har Hentydning til det ovenfor ved 5 Sept., hvor Øfræths Dødsdag er nævnt. Er med en Haand fra det 13de Aarh.

8) Døde 1280.

II s.15

II. Id. Iuuenalisconfessoris [12 Sept.], Anno domini millesimo CCC.XL sexto obiit Godikinus de Vnna, cuius anniuersariurn habet facere possessor altaris, quod idem Godikinus et sua vxor domina Katarina fundauerunt, videlicet sanctorum apostolorum 1).

Idus. Phylippi episcopi [13 Sept.]. Anno domini M.CDXIIII. die exaltacionis sancte crucis obiit Jacobus Clementis decanus huius ecclesie, qui habet anniuersarium faciendum per possessorem altaris sancti Theobaldi.

XVII. Kal. Nichomedis martyris [16 Sept.]. Octava sancte Marie 1). Anno domini MCCCXCIII. obiit Andreas Petri dictus Holbek, qui habet anniuersarium suum et sue vxoris Cristine pro vna taberna in vlteriori australi angulo Pannicidarum sita, quam inter viuos in capitulo Hafnensi constitutus pro xiiij marcis puri argenti ecclesie beate virginis cum omni iure inpignerauit et postmodum in extremis legauit, taliter quod, si predicta taberna resoluta fuerit, predicte xiiij marce argenti in vsum cedant ecclesie, quam quidem tabernam pronunc inhabitat quidam Willelmus dictus Scøtere.

XII. Kal. Fauste uirginis. Uigilia [20 Sept.]. Anno domini M.CCC.L. obiit Katerina vxor Holrici bone memorie, cuius anniuersarium facere tenentur tutores ecclesie, qui pro tempore fuerint, pro tabernis, quas dedit ecclesie, in quibus resedit Petrus dictus Wes.

VIII. Kal. Tecle virginis [24 Sept.]. Obiit dominus Jacobus sacerdos dictus Bakæ canonicus Hafnensis 2).

October.

IIII. Non. Marci et Marciani [4 Okt.] Francisci confessoris. Obiit dominus Johannes Vlfstorp canonicus Roskildensis, qui contulit fabrice ecclesie vnam curiam in Nybølæ, in cuius anniuersario tutores, qui pro tempore fuerint, dabunt [ecclesie (?) Roskil]densi et pauperibus scolaribus vnam marcam denariorum 3).

XVI. Kal. Florentii episcopi [17 Okt.]. Obiit dominus Sweno Øthenson 4), habet anniuersarium per tutores ecclesie faciendum,

__________

1) De sidste 3 Ord med en anden Haand.

2) Næsten udslettet. Maaske fra det 13de Aarh.

3) Med en Haand fra c. 1400.

4) Han levede 1397. (Rørdam, S. 127).

II s.16

pro fundo sito apud Nicholaum Griis ad austrum in vico Laadbrostræde de duobus solidis grossorum.

XV. Kal. Luce euangeliste [18 Okt.]. Anno domini M.CCCC. obiit felicis memorie huius ecclesie canonicus dominus Hannes Nicolai, qui legauit altari sancti Jacobi vnam curiam in parochia sancti Petri iuxta Pretorium ad partern aquilonarem, vna curia intermedia, sitam, cuius anniuersarium faciet rector altaris predicti de duobus solidis grossorum. Orate pro eo. De viuencium libro deleatur, qui istud de hoc libro delere conatur.

XIIII. Kal. Januarii episcopi [19 Okt.]. Anno domini M.CD.IX. crastino sancti Luce ewangeliste obiit Andreas Petri inmediatus successor prescripti Hans Nicolai in prebenda, cuius anniuersarium faciat possessor altaris sancti Theobaldi de vno solido grossorum racione cuiusdam fundi in Latbrostræde, quem emit Jacobus Clementis decanus Hafnensis de quodam Mathia Niælsson in Halsnæs et postmodum contulit ad dictura altare, in remedium dicti Andree consobrini sui, cuius anime propicietur omnipotens Deus; qui quidem Andreas dedit capitulo Hafnensi notabiles et solempnes libros in iure canonico scilicet decretum, decretales, speculum iudiciale et distinciones Bohyk in duobus voluminibus, qui constabant sibi Parisiis magnam summam pecunie, sub condicione et modo, quod capitulum Hafnense omni aijno die obitus sui deberet facere anniuersarium suum, de quo eciam cogitet capitulum propter Deum, quia benefactoribus tenemur ad antidotum.

IX. Kal. Columbani abbatis [24 Okt.]. Anno milleno triceno septuageno Woldmar dicessit, obiit ... quinto profesto Crispini 1) ....

VII. Kal. Uedasti et Amandi [26 Okt.]. Johannæ vxor Morseels habet anniuersarium per capitulum faciendum, pro fundo sito in plathea Thyeskemannegade, in quo residet Wolder Baaghere 2).

IIII. Kal. Germani confessoris [29 Okt.]. Obiit uenerabilis memorie episcopus Petrus istius ecclesie fundator et canonicorum in eadem Deo et beate uirgini seruientium pius institutor 3).

__________

1) Med en Haand fra Slutningen af 14de Aarh.

2) Samme Haand som under 17 Okt. og 25 Nvb., altsaa omtrent 1400.

3) Med den ældste Haand. Biskop Peder Sunesøn døde 1214. 2

II s.17

III. Kal. Leonis pape [30 Okt.]. Anno domini M.CCC.L. nono obiit felicis memorie dominus Willelmus dictus Paruus huius ecclesie canonicus, qui habet anniuersarium per tutores ecclesie faciendum, racione curie ad partern orientalem a Placito site, cuius anima jn perpetua pace requiescat.

II. Kal. Quintini martyris. Uigilia [31 Okt.]. Annodomini M.CCC.XXVIII. obiit Martinus Nybagheræ, qui contulit ad fabricam ecclesie unam curiam pro anniuersario suo et dillecte(!) uxoris sue Lucie.

November.

III. Non. Firmini episopi [3 Nov.]. Commemoracio canonicorum defunctorum Hafnis et cum eis fraternitatem habencium 1).

II. Non. Dunstani episcopi [4 Nov.]. Obiit Gertrudis vxor quondam Petri Eskilson, que habet anniuersarium per tutores ecclesie faciendum 2).

VIII. Id. Uuinnoci abbatis [6 Nov.]. Anno domini M.CD.XVI. obiit dominus Johannes Drwkken presbyter, qui habet anniuersarium de curia sita apud sanctum Nicolaum et ij missas ad altare sancte Margarete de eadem curia.

V. Id. Theodori martyris [9 Nov.]. Anno domini M.CCC.LX. primo obiit felicis memorie dominus Absolon canonicus istius ecclesie, cuius anniuersarium faciant tutores ecclesie cum tribus solidis grossorum, quorum duo solidi inter canonicos, sex grossi inter vicarios et reliqui sex grossi inter pauperes diuidantur racione bonorum in Lugnetofte, necnon vnius domus lapidee Hafnis a tabernis Carnificum a parte aquilonari site, cuius precor anima sit in numero saluandarum.

III. Id. [11 Nov.] Martini episcopi. Anno domini M.CCC.LXX. quarto obiit felicis memorie dominus Nicholaus Jonsson canonicus huius ecclesie, cuius anniuersarium agunt tutores ecclesie predicte, racione vnius curie parte ab australi platee Fabrorum site, cuius anima in perpetua requiescat.

XIIII. Kal. Octaua sancti Martini [18 Nov.]. Anno domini M.CCC.XCII. obiit Johanna Hennekes, que legauit ecclesie beate Virginis domos constitutas in fundo, in quo residebat apud plateam communem cimiterii sancti Petri, pro quibus habet anniuersarium.

__________

1) Med en Haand fra omtrent 1300.

2) Med en Haand fra noget efter 1350. Samme Haand under 15 Dec.

II s.18

X. Kal. Cecilie uirginis [22 Nov.]. Anno domini M.CCC.XII. obiit .......... qui contulit ad fabricam ecclesie vnam curiam, pro qua tutores ecclesie dabunt eis, qui anniuersario eius interfuerint, vnam oram denariorum annuatim.

VIII. Kal. Crisogoni martyris [24 Nov.]. Obiit Petrus Jenson de Ymmethorp armiger, qui habet anniuersarium pro vna curia in parochia beate Virginis ......... curiam, in qua Tydemannus Lytkenborgh quondam ciuis habitauit, sita. Quam predictam curiam cum litteris inde confectis idem Petrus Jenson ecclesie beate Virginis in remedium anime contulit et legauit, et remedium sue vxoris Cristine, quorum anime in pace requiescant 1).

VII. Kal. Katerine uirginis [25 Nov.]. Henricus Baaghere et vxor sua Katherina habent anniuersarium pro curia sita ad orientem a fundo capituli Hafnensis, in qua residet Olauus Tulæsson 2) in parochia sancti Nicolai, quam curiam filius eorum dominus Gerardus canonicus Roskildensis contulit ecclesie Hafnensi.

V. Kal. Agricole uirginis [27 Nov.]. Obiit Nicholaus dictus Herodes ...... vna cum uxore sua Lucia ...... ecclesie ...... contulit ...... 3).

III. Kal. [29 Nov.] Saturnini martyris. Uigilia. Anno domini M.CCC. quinquagesimo primo obiit dominus Nicholaus Sygheri canonicus Hafnensis pie memorie, qui contulit fabrice ecclesie curiam suam Scolis contiguam, cuius anniuersarium procurator fabrice habet facere annuatim de vno solido grossorum.

II. Kal. Andree apostoli [30 Nov.]. Obiit dominus Nicholaus dictus Krak decanus huius ecclesie, qui habet anniuersarium per tutores ecclesie ex parte cuiusdam fundi prope skiper Laurencium prope Magnam Pontem 4).

__________

1) Sidste Halvdel af det 14de Aarh. Det er vist hans Søn, der nævnes i Nr. 28 i det følgende af 13 Sept. 1422 som Johannes Petri de Ymmerthorp, armiger.

2) Byfoged 1403 og 1406. (Orig. Hafn., 179. Rørdam, Tillæg, S. 21). Samme Haand som 26 Okt., altsaa omtrent 1400.

3) Næsten udslettet. Vistnok fra sidste Halvdel af 14de Aarh.

4) Den Haand, hvormed dette er skrevet, tilhører det 15de Aarh. I Fortegnelsen over Dekanerne fattes imidlertid 2 i det 14de Aarh., og denne kunde sættes som den 11te som Johannes Krags Efterfølger fra 1359. (Se Rørdam, S. 96, hvor han som denne formoder Nic. de Brak, som Navnet urigtigt er læst i SRD., VIII, 548), men Skriften forbyder det, og efter denne skulde han snarere sættes foran Knud Mikkelsen.

II s.19

December.

Kal. Decembris. Crisanti et Darie [1 Dec.]. Anno domini M.CDXX. primo obiit Katherina Wædekes, que habet anniuersarium de duobus solidis grossorum per tutores annuatim faciendum, racione cuiusdam fundi, in quo est domus lapidea constructa inter Pannicidas ad austrum, et fiet eciam balneum animarum eum vna lagena ceruisie danice per eosdem tutores.

Nonas. Palmarii martyris [5 Dec.]. Obiit dominus Laurencius Hinrici presbiter, altaris beate Cecilie quondam possessor, cuius anniuersarium annuatim agunt tutores ecclesie beate Virginis, racione cuiusdam fundi, quo quidam Benedictus Wrahrad dudum jnhabitauit 1).

V. Id. Eulalie uirginis [9 Dec.]. Obiit Henricus sacerdos dictus Baggæ, qui contulit huic ecclesie vnam tabernam Hafnis sitam pro anniuersario suo, ad cuius anniuersarium dantur ii marche per tutores ecclesie, canonicis duodecim ore, vicariis ii ore, pauperibus scolaribus ii ore 2).

Idus. Lucie uirginis [13 Dec.]. Nota: quod sub anno domini M.CCC.LXX 1mo Andreas Petri dictus Hollebech coram decano et ceteris canonicis in capitulo Hafnensi constitutus, inpigneravit ecclesie beate Virginis ibidem vnam tabernam in vltimo australi angulo Pannicidarum sitam, pro xiiij marchis puri cum omni iure, quod super eandem tabernam habuit, nichil excepto, tali condicione, quod tutores ecclesie jam moderni et successores sui vnum anniuersarium ipso Andrea et vxore sua Cristina viuentibus pro duobus solidis grossorum annuatim faciant celebrari insuper in eodem die, quo vllus eorum moritur. Anniuersarium annuatim celebretur cum vno solido grossorum hoc addito, si dicta taberna pro eadem summa pecunie fuerit resoluta, extunc dicte xiiij marche in vsum ecclesie restituantur 3)

XVIII. Kal. Aureliani episcopi [15 Dec.]. Obiit Petrus Eskilson, qui pro anniuersario, suo videlicet et vxoris sue Gertrudis, contulit ad fabricam huius ecclesie vnam curiam a loco Placiti ad austrum sitam 4).

__________

1) Sidste Halvdel af det 14de Aarh.

2) Hans Testament er fra 1306. (Rørdam, Tillæg 4-6). Ad cuius til Enden er med en anden Haand.

3) Dette Stykke er igjen overstreget.

4) Samme Haand som under 4 Nov.

II s.20

XVI. Kal. Ignatii episcopi [17 Dec.]. Obiit dominus Esbernus decanus, qu[i habet] anniuersarium pro fundo in vico beati Petri ad occidentem ab ecclesia, quem tenet dominus Nicolaus Luberti 1).

XIII. Kal. Zenonis martyris. Uigilia [20 Dec.]. Obiit domina Hildegund Gerez, que habet anniuersarium pro taberna inter sartores .... 2).

X. Kal. Victorie uirginis [23 Dec.]. Obiit Gunild vxor Petri Bla, que contulit huic ecclesie mansionem in Herleuæ et unam curiam hic in Hafn 3).

Af det andet tabte Necrologium, se Indledningen, haves:

4 Kal. Jun. celebratur festum reliquiarum Roskildis et dedicationis ecclesie beate Virginis Hafnensis 4).

3 Kal. Aug. celebratur festum reliquiarum Hafnensium.

__________

1) Hr. Esbern Jakobsen døde mellem 1396 og 1406. (Rørdam, 97), Kanniken Klavs Lybertsen nævnes som Kannik, siden Kantor, fra 1415 til 1436, men der er formodenlig intet i Vejen for, at han kan have været Kannik eller Vikar før 1406. (Rørdam, S. 116).

2) Samme Haand som under 22 Avg.

3) Omtrent 1300.

4) Denne Dag blev bestemt 1375 (se I. 92 og Rørdam S. 10. 35.)

II s.21

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 17 18:46:43 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top