eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Forordning, om en Andagts= og Bede=Dag, . .

Forordning, om en Andagts= og Bede=Dag, . .

Christian VII (1749-1808)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af originalen. Teksten er tastet hos eremit.dk oktober 2001 

Forordning,

om

en Andagts= og Bede=Dag, som skal holdes i Kongens Riger og Lande til Taksigelse for Guds naadige Bistand, i at afværge det større Uhæld og ubodelige Tab, som truede Fædrelandet og Hovedstaden Kiøbenhavn den 26de Februarii sidstleden, da den Kongelige Bolig Christiansborg blev
ødelagt ved Ildebrand.

_______________


[ Kongens våben ]


_____________________________________________________

Kiøbenhavn,

trykt hos Directeur P. M. Høpffner, Hans Kongelige Majestæts
og Universitetets første Bogtrykker.


[1]
 

 

Vi Christian den Syvende, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Dytmersken og Oldenborg, giøre alle vitterligt:
At, ligesom Vi altid, med dyb Følelse af Taknemmelighed, erkiende de mange og store Velgiærninger, som Forsynets Godhed uafladeligen har tildeelt Os og Vort elskte Folk, saa kunne Vi ikke heller forglemme at opsende Vort Hiertes inderlige Tak til Gud, for den naadige Beskiermelse, med hvilken hans almægtige Haand afværgede en større Udbredelse af den uheldige Ildebrand, som næstafvigte 26de Februarii overgik Vor Kongelige Bolig, Christiansborg Slot, og hvis fortærende Luer ey alleene truede de, til Slottet grændsende, vigtige og kostbare offentlige Bygninger, men endog den heele Stad med Ødelæggelse.

Forvissede om, at Vore kiære og troe Undersaatter tage oprigtig Deel med Os i Fædrelandets Skiæbne, hvis muelige Held er Hoved Gienstanden for Vore Ønsker og Bestræbelser, tvivles ikke paa, at jo enhver god Borger forener sin Bøn med Vores;

Vi have derfor besluttet, ligesom Vi herved befale, at der i Vore Riger og Lande skal, den næste Søndag efter denne Anordnings Bekiendtgiørelse, paa ethvert Sted holdes en almindelig Andagts Dag, paa hvilken Vi og samtlige christelige Meenigheder i Vore Stater ville fælles opløfte vore Hierter til den Allerhøyeste og takke den algode


[2]
 

 

Gud for sin Bistand, i at afvende den større Ulykke og det ubodelige Tab, som, ved denne Leylighed, kunde have rammet Landet, samt anbefale Vor kiære Folk, tilligemed Os og Vort Kongelige Huus til hans naadige Beskyttelse og Varetægt.

Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette. Givet i Vor Kongelige Residents=Stad Kiøbenhavn den 5 Martii 1794.

Under Vor Kongelige Haand og Signet.

Christian R.


L.S.


__________

C.v. Brandt.

_________________________

Schow. Colbiörnsen. Reiersen.


[3]
 

Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top