eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > BKH > Kjøbenhavn del III

Kjøbenhavn del III

Kjøbenhavn
    - Titelark

Kbhvn., Thiele, 1901

Carl Bruun (1846-99)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->


CARL BRUUN.

_____

KJØBENHAVN.


TREDIE DEL.


[Værktitel]

[Tom side]

[II]

KJØBENHAVN.

EN ILLUSTRERET SKILDRING

AF DETS

HISTORIE, MINDESMÆRKER OG INSTITUTIONER

AF

CARL BRUUN.

EFTER HANS DØD AFSLUTTET AF DR. PHIL. P. MUNCH.

_____

TREDIE DEL.

MED 4 BILAG OG 116 I TEXTEN INDTRYKTE AFBILDNINGER.


Forlagslogo

KJØBENHAVN.

DET NORDISKE FORLAG.
BOGFORLAGET: ERNST BOJESEN.
1901.

[Bindtitel]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIELES BOGTRYKKERI

[IV]

Indholdsfortegnelse.

_____

Side
Første Kapitel. Kjøbenhavn under Frederik den Femte .........
Husenes Ydre og Stil. Adelige Gaarde. Topographiske Forhold. Christianshavn. Amagerport. Veiene om Kjøbenhavn. Frederik den Femtes Popularitet. Kjøbenhavns Magistrat. De 32 Mænd. Strid imellem Magistraten og de 32 Mænd. De 32 Mænd irettesættes. Forsøg paa at fremtvinge Privilegiernes Opfyldelse. Handel paa Middelhavet. Det Almindelige Handelskompagni. Den vestindiske Handels Frigivelse. Den Islandsk-Finmarkske Handel. Grosserernes Ansøgning om et Laug. Skibsfarten og Kaperne. Slotsholmskanalen og Broerne. Grosserere i Kjøbenhavn. Urtekræmmerne og Laugsvæsenet. Arbejdsnedlæggelser og Laugsstridigheder. Regjeringens Optræden mod Laugene. Den nye Laugstabel. Bryggerne og Klager over dem. Forandringer i Omgangsbrygningen. Slagtere og Bagere. Det almindelige Magasin og Fabrikerne. Forsøg paa at fremme Fabrikernes Afsætning. Smugleri og Snighandel. Klæde- og Silkefabrikationen. Andre Textilfabriker. Laugenes Fabriksvirksomhed. Sukkerraffinaderier. Tobakshandelen. Sæbesyderier og Fajancefabriker. Den lille Industri. Smaahandel. Amalienborgs Bebyggelse. De Byggende i "Frederiksstad". De fire "Hoteller". Frederiks Hospital. Hospitalets Indtægter. Hospitalets Fundats og Bestyrelse. Vandforsyningen i "Frederiksstad". De gamle Tømmerpladser. De nye Tømmerpladser. Planer til Kbhvns. Udvidelse. Planer til Gadernes Udvidelse. Fortunen og Kræmmerkompagniet. Brolægning. Offentlige Gadefeiere. Dag- og Natterenovationen. Vognmandslauget. Postgaarden paa Kjøbmagergade. Arbeider paa Christiansborg. Riddersalen paa Christiansborg. Frederikskirken i Norgesgade. Nicolas Henri Jardin. Marmorkirken. Modellen til Marmorkirken. Den tydske Frederiks Kirke paa Christianshavn. Vor Frelsers Kirkes Spir. Kongen bestiger Vor Frelsers Spir. Frue Kirkes Spir. Sværmere i Kbhvn. De indenbys Kirkegaarde. Assistentskirkegaarden paa Nørrebro. Fattigvæsen. Den nye Fattigskat. Opfostringshuset. Klasselotteriets Oprindelse. Det frie Jordemoderhus. Vartou og Børnehuset. Abel Kathrines Stiftelse og Ladegaarden. Søkvæsthuset og Assistentshuset Vaisenhuset. Enkeklostret og Jomfruklostret. Brændemagasinet. Livrente-, Pensions- og Enkekasser. Universitetet. Kollegierne og Studenterne. Videnskabelige Selskaber. Videnskab og Literatur. Kunstakademiet. Kunstnere i Frederik den Femtes Tid. Skolevæsenet. Politiet. Politimesteren. Brandassurancekassen. Den


1.
[V]

VI

Side
nye Brandordning. Vandvæsenet. Dødeligheden i Khhvn. Læger og Kvaksalvere. Apothekere. Jødernes Stilling. Sædeligheden i Kbhvn. Drukkenskab og Utugt. Forholdsregler mod Usædelighed. Ægteskaber og Bortførelser. Domstolene. Inkvisitionskommissionen. Fængsler og Arrester. Rettersteder. Befrielse for Straffe. Truende Krig med Rusland. Det genuesiske Laan. Det genuesiske Laan er ved at strande. Regjeringens Forsøg paa at reise et Laan i Kbhvn. Indkvarteringen og Sølvgadens Kaserne. Det danske Komediehus. Andre offentlige Festligheder.

Andet Kapitel. Kjøbenhavn under Christian den Syvende til Struensees Fald ..............................................
Bryllupsfester i Kongehuset. Caroline Mathildes Indtog. Kronprinds Frederiks Fødsel. Heststatuen paa Amalienborg Plads. Det asiatiske Kompagni og Heststatuen. Vanskeligheden ved at finde en Broncestøber. Broncestøberen Pierre Cor. Angreb paa Saly. Udgifter til Heststatuen. Statuens Flytning. Fester ved Flytningen. Statuen afsløres i Stilhed. Salys Gratifikation. Revisionsbetænkningen og Udgifterne. Johan Friederich Struensee. Stemningen i Kjøbenhavn mod Struensee. Kjøbenhavns Magistrat afskediges. Den Struenseeske Magistrat. Undersøgelse mod den gamle Magistrat. Hof- og Stadsretten. Prokuratorer. Inkvisitionskommissionen. Krigsraad Stub og Slagtermester Kyse. Den skarpe Examination. Politimester Vilhelm Bornemann. Politiets Omordning. Kvarterkommissairer og Kvarterbetjente. Dyrtid i 1770-71. Statsreglement af 5te Juni 1771. Renovation. Brolægning. Port- og Passagepenge. Frederiksberg Allé. Landeveie. Lakaisme og Afskedigelser. Slotte og offentlige Bygninger. Marmorkirken. Marmorkirkens Ruin. Almindeligt Hospital. Den almindelige Pleieanstalt. Vaisenhuset ophæves. Christians Pleiehus. Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen. Inokulationsanstalten. Høiesteret og Forbrydelser. Notable Retssager. Struensees Ægteskabslove. Universitetet. Maler- og Billedhuggerakademiet. De militaire Akademier. Laugsforholdene. Det "nye Kongens Bryghus". Struensee og Vognmændene. Generalmagasinskontoiret. Generalmagasinskontoiret afskaffes. Handel og Skibsfart. Planen til en kjøbenhavnsk Frihavn. Handelskompagnierne. Fragtfarten paa Middelhavet. Trykkefrihedsforordningen af 14de Septbr. 1770. Tallotteriets Oprettelse. Koes og Justitsdirektionen, Tallotteriets Trækning. Forlystelser. Den kongelige danske Skueplads. Hoftheatret. Moderne. Opløb og Tumulter. Fodgarden ophæves. Juleaftens Feiden. Sammensværgelsen mod Struensee. De to Grevers Arrestation. Jubelen over Revolutionen. Pøbeloptøier om Natten. Den offentlige Mening om Revolutionen. Dommen mod de to Grever. Struensees og Brandts Henrettelse. Dronning Mathildes Død.


241.
Tredie Kapitel. Kjøbenhavn i den Guldbergske Periode .........
Den vaagnende Frihedsfølelse. Omordning af Politiet. Den gamle Magistrat gjenindsættes. Magistraten og Hof- og Stadsretten. Byens Finantser og Dyrtid. Dagrenovationen. Den nye Natterenovationsplads. Brolægning. Gadernes Udseende. Adgangene til Kbhvn. Blaagaards Historie.

404.

VII

Side
Dosseringerne ved Peblingesøen. Byggeri i Kbhvn. Anlæg af Kronprindsensgade. Brandfare paa Christiansborg. Rosenborg Slot. Marmorkirken og Børsen. Børsen gaar over til Banken. Banken bliver et kongeligt Institut. Asiatisk Kompagni bliver et "nyt" Kompagni. Den nye Oktroy af 23de Juli 1772. Den nye Konvention. Den partikulaire Handel. Voldsomme Stridigheder i Kompagniet. Ulovlige Generalforsamlinger. Kongen overtager Kompagniets Eiendomme i Indien. De gunstige Konjunkturer for Handelen. Kompagniets blomstrende Tilstand. Kompagnihuset og Værftet. Kaptainer og Matroser. Kassemanglen i asiatisk Kompagni. Geheimeraad Guldberg paa Generalforsamlingen. Kommissionen til Kassemanglens Undersøgelse. Den offentlige Pennefeide om Kassemanglen. De forrige Direkteurer tilbyde Forlig. Kassemangels-Sagen afsluttes. Det vestindiske Handelsselskab. Østersøisk-guineiske Handelsselskab. Hval- og Robbefangst. Pakhuse og Pladser. Skibsbyggerier. Kjøbenhavns Skibsfart. Handelskrisen 1782-83. Laan til Kjøbmænd. Opkjøb af Aktier. Kommercekollegiet genoprettes. Generalmagasiner og Kommercefonden. Almindelige Begunstigelser for Fabrikerne. Fabrikernes Tilstand. Spindeskolerne. Manchesterfabriken. Mancbesterfabriken gaar over til et Interessentskab. Indretninger ved Manchesterfabriken. Dugmanufakturet paa Blaagaard. Private Dugmanufakturer. Silkefabrikerne og asiatisk Kompagni. Den "kongelige" Silkefabrik i Bredgade. Baand- og Florfabrikanter. Strømpefabriker. Kattuntrykkerier. Textilfabrikernes Afsætning. Sukkerraffinaderierne. Sæbesyderier og Kalkbrænderierne. Den lille Industri. Fajancefabrikerne. Frantz Heinrich Müller. Den kgl. danske Poreellainsfabrik. Tobaksmonopolets Ophævelse. Tobaksplantning. Laugsvæsen. Haandværkssvende. Haandværksdrenge. Slagtergaardene. Begunstigelse af Laugene. Meubel-Magasinel. Luxusforordning af 1783. Luxusforordningen og Laugene. Fattigvæsenet under Magistraten. Flytning af forskjelllge Fattigstiftelser. Vaisenhuset. Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen. Milde Stiftelser. Tiggeri. Skattebyrder. Kommunitetet og Regentsen. Kunstakademiet. Veterinairskolen. Rundetaarn og botanisk Have. Videnskabelige Selskaber. Private Bibliotheker og Samlinger. Forordning om Latinskolerne. Trolovelse og Bryllupper. Begravelser. Politimester Fædder. Optøier og Vægtere. Brand- og Vandkommissionen. Krudttaarnet ved Østerport springer i Luften. Brandassurance-Kompagniet paa Varer og Effekter. Trykkefrihedens Indskrænkning. Pressesager. De kjøbenhavnske Aviser. Adressekontoiret og Adresseavisen. De kjøbenhavnske danske Posttidender. Bogtrykkere og Boghandlere. Postvæsenet. Tallotteriet gaar over til Staten. Kollekteurernes Restancer og Bedragerier. Hof- og Stadsretten. Rettersteder og Straffe. Celebre Retssager. Jøder. Katholiker og Reformerte. Indfødsretten. Om kgl. danske Skueplads. Skuespillere og Skuespillerinder. Skydeselskaberne og Gjæstgivergaarde. Musiklivet i Hovedstaden. Kaffehuse og Klubber. Drejers Klub og Harmonien. Dramatiske Selskaber. Det selskabelige Omgangsliv. Klublivets Udartning. Offentlige Spadseregange. Esplanaden ved Kastellet. Magistratens Forslag til Byens Opkomst. Misfornøielse med det Guldbergske Regimente. Hofrevolutionen af 1784. Guldbergs Fald.


VIII

Side
Fjerde Kapitel. Kjøbenhavn under Kronprindsens Styrelse indtil 1807 .....................................................
Christiansborgs Brand i 1794. Slottets Brandfarlighed. Kongefamiliens Popularitet. Anekdoter fra Slotsbranden. Tabene ved Slotsbranden. Den engelske Gesandt angribes i "Tilskueren". Frivillige Bidrag til Slottets Gjenopførelse. Brandassurancekassen og Slotsbranden. Rydningsarbejder i Slotsruinen. Paatænkt Anvendelse af en af Slottes Fløie. Plan til Christiansborgs Gjenopførelse som Kongebolig. Slotsbygningskommissionen af 1803. Amalienborg og Kolonnaden. Indskrænket Plads paa Amalienborg. Hofholdningernes Adskillelse. Indbyggernes Tillid til Brandvæsenet. Den store ildebrand 5te, 6te og 7de Juni 1795. Branden paa Holmen. Nikolai Kirkes Brand. Ilden springer over Raadhusstræde. Raadhusets Brand. De brændte Gader. De Brandlidtes Antal. Politikamret paa Charlottenborg. Frivillige Gaver til de Brandlidte. Hjælpevaaningerne og Blokskibet. "Frederiks Koloni" paa Slotspladsen. Kommissionen til Gadernes Regulering. Høibroplads anlægges. Nikolai Kirkes Nedbrydning. Kommissionen for Fondet til Gadernes Udvidelse. Kommissionen afslutter sit Hverv i 1812. Kronprindsessegades Anlæg. Brandforsikringskassen. Skadeserstatningen og Annuiteterne. Brandassurancekompagniet paa Varer og Effekter. Byggeriet efter Branden. Kreditkassen for Huseiere. Byggespekulanter. Handelsstandens Paladser. Brolægning. Renovation. Raad- og Domhusets Gjenopførelse. Den nye Bankbygning. Planer til Marmorkirkens Fuldførelse. Rosenborg Slot og Have. Palaier og Privathuse. Offentlige Monumenter. Frihedsstøtten. Forstæderne. Vesterbro. Frederiksberg Allé. Frederiksberg By. Søndermarken. Frederiksberg Have. Nørrebro. Blaagaard. Solitude og Blegdamsvei. Østerbro, Classens Have og Strandveien. Kjøbenhavns Havn. Opmuddringen, Broer og Bolværker. Trekroner. Kjøbenhavns Handelsstand. Handelskrisen i 1799. Handelskrisen i 1806. Kjøbenhavnske Grosserere. Asiatisk Kompagni. Asiatisk Kompagnis Auktioner. Grosserer Pierre Peschier. Den partikulære Handel paa Ostindien. Det vestindiske Handelskompagni. Den vestindiske Handel. Negerhandelen. Den grønlandske, islandske, finmarkske og færøiske Handel. Handelsomsætningen. Handelsflaaden. Detailhandelen. Regjeringens Virksomhed for Industrien. Toldloven af 1797. Bomuldsfabrikationen. Klædefabrikationen. Silke- og Florfabriker. Maskinfabrikationen. Nelthrop og Harris. Sukker- og Tobaksfabriker. Bygningshaandværkene. Bryggerne. Arbeiderforhold. Arbeidsstandsningen af 1794. Tømmersvendebevægelsen. Dommen over Tømmersvendene. Forhandlinger med Svendene. Lavsforordningen af 1800. Mestres og Svendes gjensidige Pligter. Frimestre. Indbyggerantallet. Magistraten. De to og tredive Mænd. Fattigvæsenet. Brandvæsenet. Politiet. Opløb. Fængslerne. Borgervæbningen. Finantsforhold. Skolevæsenet. Universitetet. Bibliothekerne. Videnskabelige Selskaber. Trykkefriheden. Aviserne. Tidsskrifterne. Trykkefriheden. Aviserne. Kirkelivet. Theatret. Kjøbenhavnske Moder. Fester. Slaget paa Rheden.


664.

__________Fortegnelse over Bilagene til tredie Del.

_____

Side
Eigtveds ændrede Udkast til Frederikskirken, dat. 10de April 1754 ......... 130.
Frederik den Femtes Rytterstatue opstilles paa Amalienborg Plads den 17de August 1768 ....................................................... 264.
Kavalérgangen i Rosenborghave i 1785 ................................. 654.
Indgangen til Frederiksberg Have i 1786 ................................ 656.

__________


Fortegnelse over Textafbildningerne i tredie Del.

_____


Frederik den Femte med Minerva ved Siden ........................... 1.
Gammelt Hus i "Aabenraa" ............................................ 3.
Graabrødretorv med Skamstøtten ....................................... 5.
Assistentshuset i Snaregade ........................................... 9.
Størestræde og Magasinets Pavillon paa Gammelholm ..................... 11.
Kultorvet i Fred. V.s Tid .............................................. 13.
Gammel Gaard i Amagergade ...................... ................... 16.
Allesøes Gaard i Strandgade .......................................... 17.
Politistationen paa Christianshavns Torv ... ............................ 18.
Amagerport .................. ........................................ 19.
Vesterbrogade i 1761 ................................................... 23.
Festdekoration paa Østergade ved Kronprindsesse Louises Indtog i 1743 .... 25.
Frederik den Femte ................. .................................. 27.
Kongens Nytorv i Frederik den Femtes Tid .............................. 87.
Norgesgade i 1750 ..................................................... 91.
Den yderste Ende af Norgesgade i 1750 ................................. 92.
Det Bernstorffske Palais under Opførelse ................................ 94.
Frederiks Hospital. Façaden til Amaliegade ............................. 99.
"Grønnegaarden" i Frederiks Hospital ................................... 103.
Sundorphs Sted ved Stranden ........ ................................. 112.
Post- og Gjæstgivergaarden paa Kjøbmagergade .......................... 121.
Christiansborg Slots Hovedport ......................................... 124.
De trekantede Frontespicer i den indre Slotsgaard ...................... 125.
Model af Lygterne i den indre Slotsgaard ............................... 126.
Sidefaçaden til Ridebanen i Christiansborgs Riddersal (Brudstykke) ........ 127.
Brudstykke af Endevæggen i Christiansborgs Riddersal ................... 128.
[IX]

X

Side
Jardins Udkast til Frederikskirken ...................................... 135.
Opfostringshuset paa Christianshavn, det senere Søkvæsthus .............. 157.
Erik Torm. Politimester fra 1731 til 1761 .............................. 192.
Frederik Horn. Politimester fra 1761 til 1771 ...... .................... 193.
Brandskilt fra 1750 .................. ................................ 198.
Elephantapotheket paa Kjøbmagergade ........... ...................... 204.
Skuespilhuset paa Kongens Nytorv ...................................... 236.
Magistratens Æretempel paa Gammeltorv i 1749 ......................... 239.
Havesalen og Fuglehuset ved Moltkes Palais paa Amalienborg, bygget af Jardin ............................................................ 240.
Marmorbroen med Gitteret til Ridebanen ................................ 241.
Illuminations Dekoration foran Raadhuset ............................... 242.
Dronning Caroline Mathildes Indtog .................................... 243.
Dekoration foran Raadhuset ved Caroline Mathildes Indtog ............... 245.
Admiralitetets Æreport ved Caroline Mathildes Indtog .................... 246.
Den paatænkte Dekoration udenfor den engelske Gesandts Hus ............ 247.
Kronprinds Frederiks glædelige Fødsel ................................... 250.
Maskineriet ved Rytterstatuens Opstilling ................................ 265.
Rytterstatuen paa Amalienborg Plads .................................... 269.
Johan Friederich Struensee ............................................. 275.
Vilhelm Bornemann. Politimester 1771-72 ............................ 295.
Marmorkirkens Ruin indtil vore Dage ................................... 320.
Tallotteriet trækkes udenfor Raadhuset .................................. 371.
Begfakler ved en Kanefart i 1771 ....................................... 374.
Kammerpige, Dame og Kavaler ca. 1760 ................................. 379.
Grev Struensees Arrestation den 17. Jan. 1772 ........................... 389.
Grev Struensee føres til Citadellet ...................................... 390.
Kongens og Arveprindsens Udkjørsel den 17de Januar .................... 393.
Flyveblad efter Struensees Fald ....................................... 398.
Struensees og Brandts Henrettelse ..................................... 401.
Mathildeordenen ....................................................... 403.
Harsdorffs projekterede Bebyggelse af Amaliegade til Hjørnet af Toldbodveien ............................................................. 404.
Voldgraven udenfor Nørreport .......................................... 423.
Alleen udenfor Nørreport ............................................... 425.
Kjøbenhavns Havn i Slutningen af forrige Aarhundrede. (En Ostindiefarer i Forgrunden) ....................................................... 447.
Niels Ryberg, f. 1725, † 1804 ........................................... 449.
Frederik de Coninck, f. i Haag 1740, † 1811 ............................. 451.
Asiatisk Kompagni i Strandgade ........................................ 461.
En Chinafarer ......................................................... 464.
Veterinairskolen paa Christianshavn. I Baggrunden Frelsers Kirke ........ 581.
Festivitetsoxen føres til Almindeligt Hospital i 1779 ...................... 595.
Christian Fædder. Politimester fra 1772-88 ............................ 597.
De udtrukne Tal i Vandsbæk opslaas .................................... 621.
Initial paa en Aktie i asiatisk Kompagni ................................ 663.
Kronprinds Frederik modtager Cour i Appartementssalen. (Brudstykke) .... 664.
Christiansborg Slots Brand i 1794 set fra Ridebanen ..................... 668.

XI

Side
Christiansborgs Brand, set fra Slotspladsen .............................. 670.
Branden paa Gammelholm. Tilhøire Admiralitetsbygningen i Flammer .... 699.
Ildebranden, set fra Slotspladsen omtrent Kl. 8, Fredagen den 5te Juni. Tilvenstre Nikolai Kirke .............................................. 701.
Ilden i Raadhuset, set fra Gammeltorv .................................. 707.
Raadhusets Brand, set fra Nytorv ....................................... 709.
Kjøbenhavn efter Branden, set fra Volden ............................... 713.
"Frederiks Koloni" paa Slotspladsen .................................... 723.
Erichsens Palais paa Kongens Nytorv ................................... 749.
Interieur fra Erichsens Palais .......................................... 751.
Den nye Bankbygning af 1786 ...................................... ... 759.
Hotel du grand Nord paa Kongens Nytorv (nuværende Magasin du Nord) .. 765.
Frihedsstøtten ......................................................... 769.
Bommen paa Amager. (I Baggrunden Frelsers Kirke) .................... 771.
Vesterport fra Bysiden ................................................. 773.
Nørreport fra Bysiden ................................................. 783.
Østerport fra Bysiden .................................................. 787.
Østerbro i Begyndelsen af Aarhundredet ................................ 789.
"Justinenborg" i Classens Have 1803 .................................... 791.
Knippelsbro i Tyverne ........ ........................................ 795.
Agent Christian Vilhelm Duntzfeldt, f. 1762, † 1809 ...................... 805.
Skibe paa Fiskefangst under Island ..................................... 821.
Etatsraad Reiersen ........................... ......................... 837.
Bryggersvend og Bryggerknægt ......................................... 847.
Kapellan Rørbyes Tale i Tømmerherberget ............................. 853.
Tømmersvendenes Arrestation 5. August, ikke, som Underskriften angiver, 4. August ......................................................... 855.
Politimester Flindt .................................................... 857.
Raadhuset paa Gammeltorv ............................................ 867.
Satire over Retssikkerheden under Borgmester Fædder ................... 888.
Politibetjent fra Aarhundredets Begyndelse .............................. 889.
Studenteropløbet i Filosofgangen 1787 ................................... 893.
Slutteriet i Hestemøllerstræde ........................................... 896.
Tugthuset ............................................................. 897.
Borgerofficer ........................................................... 901.
Livjæger .............................................................. 902.
Studenterkorpset ....................................................... 903.
Kjøbenhavns Fodpost fra Aarhundredets Begyndelse ...................... 911.
Universitetet .......................................................... 921.
"Den kongelige Postrytter". Nr. 1 ...................................... 936.
"Kjøbenhavns Aftenpost" ............................................... 937.
"Vækkeren" ........................................................... 943.
"Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn" ....................................... 949.
Sjakkerjøde paa Kjøbenhavns Gader ved Aarhundredets Begyndelse ....... 951.
Kjøbenhavnske Moder fra det 18. Aarhundredes Slutning. (Sommer) ...... 955.
Prospekt af Æreporten ved Admiralitetet d. 14. Sept. 1790. Kronprinds Frederiks Bryllups Indtog .......................................... 957.
Slaget paa Rheden d. 2. April 1801 ............. ....................... 959.

__________


[Tom side]

[XII]

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: man sep 5 18:54:04 CEST 2005
Publiceret: man sep 5 18:53:51 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top