eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > BKH > Kjøbenhavn del III

Kjøbenhavn del III

Kjøbenhavn
    - efterskrift

Kbhvn., Thiele, 1901

Carl Bruun (1846-99)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

EFTERSKRIFT.

_____

Ved min Mands Død den 26. Marts 1899 efterlod han sig sit Livs Hovedværk og kjæreste Arbejde ufuldendt. Da han i 1884 begyndte paa Kjøbenhavns Historie var det hverken hans eller Forlæggerens Tanke, at det skulde blive et saa omfangsrigt Værk. Men Stoffet svulmede op, efterhaanden som han fordybede sig deri, især da han efter nogle faa Aars Forløb begyndte sine selvstændige Arkivstudier. Hans tiltagende Sygelighed svækkede i de sidste ni Aar af hans Liv efterhaanden hans Arbejdskraft, saa at Bogen kun skred langsomt fremad, og det blev ham tilsidst klart, at han ikke vilde have Kræfter til at føre den op til 1848, som den oprindelige Plan var. Han besluttede da at standse ved 1807 og kun tilføje et Kapitel med en kort Oversigt over Byens Udvikling indtil Midten af Aarhundredet; men heller ikke denne Plan fik han gjennemført inden sin Død.

Det nordiske Forlag var da saa heldig at formaa Dr. phil. P. Munch til at afslutte Bogen paa Grundlag af min Mands efterladte Studier; et Offer, som ogsaa jeg er ham overordentlig taknemlig for, da ingen bedre end jeg veed, hvilket besværligt Arbejde det har været. Det Afsnit, der er udarbejdet af ham, er Textens sidste 9 Ark.

Det var min Mands Hensigt, naar Bogen var sluttet, at føje et Tillæg til med en udførlig Redegjørelse for hans Kilder. Der har af og til været anket over, at der ingen Noter eller Henvisninger til Kildeangivelser fandtes. Det var med velberaad Hu, at han

[961]

962

undlod dette, dels fordi han fandt det trættende under Læsningen, og dels fordi det vilde tage uforholdsmæssig Plads op. Nu maa jeg henvise til hans store Samling af Arkivstudier, som Kommunen har erhvervet, og som findes indlemmet i Raadhusarkivet, hvori alle hans Kilder omhyggeligt ere optegnede.

Endelig vil jeg paa hans Vegne bringe en varm og dybtfølt Tak til de mange saavel Privatfolk som Embedsmænd ved Museer, Bibliotheker og Arkiver, som i Aarenes Løb ere komne ham imøde med aldrig svigtende Velvillie og Tjenstvillighed, først og fremmest Rigsarkivet og ganske særlig Rigsarkivets anden Afdeling, hvor han i mange Aar tilbragte flere Timer daglig, og hvor han vandt mange Venner. Og sluttelig vil jeg udtale hans Tak og Paaskjønnelse af den Støtte, som han i de sidste Aar modtog fra den grevelige Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse.

Kjøbenhavn i Februar 1901.

HENRIETTE BRUUN.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: ons nov 16 17:32:29 CET 2005
Publiceret: ons nov 16 17:32:26 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML | Valid CSS
Sidens top