eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > BKH > Kjøbenhavn del I

Kjøbenhavn del I

Kjøbenhavn
    - Titelark

Kbhvn., Thiele, 1887

Carl Bruun (1846-99)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Bilag: Kjøbenhavns Vaaben i Stadens Privilegier af 24 Juni 1661

[Titelbillede]


CARL BRUUN.

_____

KJØBENHAVN.


FØRSTE DEL.


[Værktitel]

[Tom side]


KJØBENHAVN.

EN ILLUSTRERET SKILDRING

AF DETS

HISTORIE, MINDESMÆRKER OG INSTITUTIONER

AF

CARL BRUUN.

_____

FØRSTE DEL.

MED 12 BILAG OG 111 I TEXTEN INDTRYKTE AFBILDNINGER.


Forlagslogo

KJØBENHAVN.

P. G. PHILIPSENS FORLAG.
THIELES BOGTRYKKERI.
1887.

[Bindtitel]

[Tom side]


Indholdsfortegnelse.

_____

Side
Første Kapitel. Kjøbenhavn under Roskilde Bispestol ...........
Kjøbenhavns Oprindelse. Første Omtale i Historien ved Aar 1043. Absalons Borg. Hypotheser om det ældste Kjøbenhavn. Absalon skænker Staden til Roskilde Bispestol. Coelestin III's Bulle. Kjøbenhavns Jorder. Stadens Omfang og Kystlinie. Opfyldninger. Jakob Erlandsens Stadsret. Befæstningen af 1290. Hanetaarnet. Oprør i Kjøbenhavn. Christoffer den Anden. Valdemar Atterdag. Dronning Margrethes Bryllup. Erik af Pommern tager Staden.

1.
Andet Kapitel. Kjøbenhavns indre Forhold under Bispevælden ..
Byens almindelige Udseende. Havnen og Slottet. Kirker; Vor Frue Kirke. Kapitlet og Skolen. St. Nikolai, St. Peder og St. Klemens. Graabrødreklosteret, Helligaandshuset og St. Jørgenshuset. Gammeltorv med Boderne. De to ældste Raadhuse. Bytinget og Straffe. Sildefiskeriet. Handelsforhold. Det tydske Kompagni. Gilder. Stadens Bestyrelse. Raadet. Skattesystemet. Det daglige Liv. Vægtere. Vaabenbrug. Borgerskab. Lægevidenskab. Jordebogen. Sæderne.

29.
Tredie Kapitel. Kjøbenhavn indtil Christian den Andens Flugt ..
Slag i Sundet 1427. Lybækkernes Angreb paa Kjøbenhavn. Christoffer af Bayerns Stadsret. Christoffer af Bayerns Bryllup. Christian den Førstes Kroning og Bryllup. Handelsforordninger. Universitetets Stiftelse. Kong Hans' Kroning. Dystrenden. Orlogsflaaden. Poul Laxmand. Kjøbenhavns Slot. Kong Hans' Karakter. Christiern den Andens Ungdom, Thronbestigelse, Bryllup. Kjøbenhavn som Stapelplads. Det store nordiske Handelsselskab. Dyveke og Torben Oxe. Sigbrit. Hollænderne paa Amager. Fremmede Krigsfolk. Den første lutherske Prædikant. Didrik Slagheck. Kong Christierns Flugt.

63.
Fjerde Kapitel. Belejringen af 1523 og Frederik den Første ..
Belejringen af 1523. Johan Rantzau. Kapitulationen. Gunstbevisninger. Serridslev Mark. Christiern II's Tilhængere. Klaus Kniphof. Befæstningsarbejder. Christiern den Anden som Fange.

109.
Femte Kapitel. Reformationsbevægelsen i Kjøbenhavn .........
De første lutherske Prædikanter. Hans Tausen. Uroligheder. Klostrenes Ophævelse. Herredagen i 1530. Billedstormen i Frue Kirke. Processen

137.
[V]

VI

Side
mod Hans Tausen. Opløbet paa Gammeltorv. Tausen atter Præst i Kjøbenhavn.
Sjette Kapitel. Kjøbenhavn under Grevens Fejde ................
Forbund mellem Folkepartiet og Lybæk. Grev Christoffer i Sjælland. Indtog i Kjøbenhavn. Ambrosius Bogbinder. Christian den Tredie hyldes til Konge. Hertug Albrecht af Mecklenborg. Byen indesluttes. Lejrens Forsyning. Prospekter af Kjøbenhavn. Undsætning. Fred med Lybæk. Amager besættes. Spionen Henrik Parvus. Hungersnøden. Overgivelsen. Kongens Mildhed. Biskoppernes Fængsling. Rigsdagens Sammentræden. Bursproget paa Gammeltorv.

158.
Syvende Kapitel. Kjøbenhavns indre Udvikling indtil Reforma-
tionen .......................................................
Stadens Fæstningsværker. Byens Udseende. Gadenavne, Rosengaarden. Teglgaarden. Adelige og gejstlige Gaarde. Slottet, Havnen og Vingaarden. Vor Frue Kirke. Andre Kirker. Karmeliterkollegiet. Helligaandshospitalet. S. Anne Hospital. Universitetet og Skolen. Bogtrykkerkunsten. Kommunalt Selvstyre. Straffe. Handelens Opsving. Danske Kompagni. Papegøjeskydning. Haandværksgilderne. Laugsskraaerne. Kasteaanden. Øvrighedens Kontrol. Fester i Laugshusene. Raahed og Voldsomhed. Ø1, Vin og Brændevin. Den daglige Levevis. Luxus i Klædedragt. Bohave. Gudsfrygt. Pilegrimsvandringer. Overtro. Pestagtige Sygdomme. Lægekunst. Vaabenbrug. Undervisning og Opdragelse.


199.
Ottende Kapitel. Kjøbenhavn under Christian den Tredie og Frederik den Anden ..........................................
Herredagen i 1537. Christian den Tredies Kroning. Superintendenternes Indvielse. Universitetets Gjenoprettelse. Det katholske Kirkegods. Stemninger og Tilstande. Statholderskabet. Krigsudsigter og Rustninger. Universitetets Ordning. Studenterboderne, Bibliotheket. Deposits ved Universitetet. Vor Frue Skoles Disciple. Fattigvæsen og Tiggeri. De Husarmes Kapitaler. Helligaandshuset. Religionsstridigheder og Disputatser. Gjendøbere og Kalvinister. Kirkelige Forhold. Vor Frue Kirkes Udsmykning. Panik i Nikolai Kirke. Begravelser. Pesttider. Den ny Kirkegaard udenfor Nørreport. Borgmestre og Raad. Indtægter. Søerne. Island. Raadhuset. Byfogden. Byskriveren. Bysvendene. Borgervæbningen. Skibsfart og Handel, Handelsstanden. Vandtsniderne. Kræmmere. Bryggere. Skippere og Framkjøbere. Gjældsfængslet. Haandværksstanden. Laugene. Nybygninger paa Slottet. Gjæthuset og Mønten. Overdaadighed i Klædedragt. Christian den Tredies Død. Frederik den Andens Kroning. Ridderspil. Stridigheder med Sverrig. Den nordiske Syvaarskrig. Fæstningsarbejder. Pest. Kommunitetets Stiftelse. Peder Oxe, Statholder i Kjøbenhavn. Kongens Giftermaalsplaner. Bryllup. Indkvartering. Christian den Fjerdes Daab. Christoffer Valkendorf som Statholder i Kjøbenhavn. Strid mellem Borgerskab og Magistrat. Frederik den Andens saakaldte Stadsret. Valkendorfs Bog. Nikolai- og Helligaandskirkens Taarne. Havnens Forbedring. Bryllupsskikke, Poul Fechtels Boder. Fremmed Indvandring. Markus Hess. Industrielle Anlæg. Haand-


269.

VII

Side
værkere. Prospekter af Kjøbenhavn. Det ældste Kort over Kjøbenhavn. Overtro og Sæder.
Niende Kapitel. Kjøbenhavn under Christian den Fjerde til Freden i Lybæk 1629 .......................................
Laugsskraaer og Taxter. Valkendorfs Kollegium. Jakob den Sjette i Kjøbenhavn. Slottets Ombygning. Christian den Fjerdes Kroning. Kjøbenhavns Forskjønnelse. Byens Udseende i 1611 efter Johannes van Wicks Fugleperspektiv. Kjøbenhavns Pris. Gadernes Urenlighed. Kongelige Embedsmænd. Magistraten. Befæstningen. Thronfølgerens Hylding. Kalmarkrigen. Pest paa Flaaden. Den store Pest i 1625. Krigen mod Kejseren. Borgernes Byrder under Krigen.


429.
Tiende Kapitel. Kjøbenhavns indre Udvikling under Christian den Fjerde, Nybygninger, Handel, Industri, Haandværk m. m.
Christian den Fjerdes Personlighed. Kongens Byggelyst. Slottet. Riddersalen, Raadstufløjen, Blaataarn, Konge-, Drabantsals- og Kirkefløjen. Tøjhuset og Proviantgaarden. Bryghuset. Børsen. Raadhusets Ombygning. Raadstufængslet. Rosenborg og Lysthaven. Laboratoriet. Privathuse, "Hafnias" Gaard. Efterslægtens Gaard. Nybørs. Skippernes Laugshus. S. Anna Rotunda. Rundetaarn. Holmens Kirke. Kirken udenfor Nørreport. Nyboder. Livet i Nyboder. Universitetet. Konsistorium og det nye Kollegium. Kommunitetsbygningen. Anatomitheatret. Regensen. Tugt- og Børnehuset. De Fattiges Børnehus. Vartou. Pesthuset. Fattigvæsen. Konventhuset. Christianshavn. Knippelsbro. Christianshavns Privilegier. Trækirken. Stridigheder med Kjøbenhavn. De nye Fæstningsværker. Løngangen. Vesterport. Toldboden og S. Anne Bygning. Ravnsborg og Ladegaarden. Den gamle Østervolds Nedrivning. Søfart og Handelsflaade. Havnen. Islandske Kompagni. Grønlandske Kompagni. Ostindiske Kompagni. Forskjellige andre Handelskompagnier. Postvæsen, Sø- og Handelsret. 11te Decbr. Termin. Mikkel Vibe. Johan Braem. Forskjellige Kjøbmænd. Industri. Silkehuset. Geværfabrik. Møller. Laugenes Afskaffelse, Gjenindførelse og Misbrug. Haandværkets Fremgang.


481.
Ellevte Kapitel. Kjøbenhavn indtil Christian IV's Død ...........
Den udvalgte Prindses Bryllup. Skildring af Borgerhuse. Rangstrid. Ridderslag. Fyrværkeri den 10de Oktbr. 1634. Ridderspil. Stigende Pengenød. Den nye Vagtordning. Kampen med Sverrig 1644. Kongens Iver. Peder Galts Henrettelse. Truende Beleiring. Stemning i Hovedstaden. Aftakning af Soldater. Stemning mod Adelen. Overtro. Umaadelighed i Drik. Tobak. Forlystelser. Christian IV's sidste Aar.

599.

__________Fortegnelse over Bilagene til første Del.

_____

Side
Kjøbenhavns Vaaben i Stadens Privilegier af 24 Juni 1661 (Farvetryk) Titelbillede.
Pave Coelestin den Tredies Bulle af 12 Februar 1193 ..................... 8.
Kjøbenhavns Kystlinier i den tidlige Middelalder (Farvetryk) ............... 10.
Bisp Peders Stadfæstelse af Jakob Erlandsens Stadsret .................... 14.
Christoffer af Bayerns Stadsret af 14 Oktober 1443 ....................... 68.
Christian den Tredie ved Kjøbenhavns Belejring 1536 (Farvetryk) .......... 178.
Dronning Dorotheas Brudesmykke (Farvetryk) ............................ 328.
Den ældste Grundtegning af Kjøbenhavn (Farvetryk) ...................... 422.
Prospekt af Kjøbenhavn fra 1611 ........................................ 454.
Kjøbenhavns Slots Gaard .............................................. 486.
Proviantgaarden i sin nuværende Skikkelse .............................. 494.
Chr. IV slaaer Riddere, efter Simon de Paz ............................ 609.

__________


Fortegnelse over Textafbildninger i første Del.


Kjøbenhavns ældste Segl 1296 .......................................... 1.
Hanetaarnet ......................................................... 18.
Rytter fra det trettende Aarhundrede. Originalen i Oldn. Museum ........ 28.
Bygningsdele i brændt Ler fra det trettende Aarhundrede .................... 29.
Kjøbenhavns første Raadhus ............................................. 44.
Bispegaard med Levninger af det andet Raadhus ......................... 45.
Trækande fra Kjøbenhavns Slot. Originalen i Oldn. Museum .............. 62.
Et dansk Flag fra Unionstiden. Originalen i Lybæk ...................... 63.
Christoffer af Bayerns Majestætssegl .................................... 70.
Universitetets ældste Segl ............................................... 78.
Kong Hans og Dronning Christines Billeder .............................. 83.
Sigbrits Haandskrift og Bomærke ......................................... 100.
Orlogsskib fra Begyndelsen af det 16de Aarhundrede ...................... 108.
Christian den Anden og Frederik den Første. Efter et Tapet i Oldn. Museum 109.
Johan Rantzau som Olding. (Efter Dom. Custos) ......................... 114.
Johan Rantzaus Sværd. Originalen i Oldn. Museum ...................... 115.
Albert v. Goch's, Henrik Gøyes, Peder Kempes, Ambrosius Bogbinders, Jørgen Koks, Joachim Rønnovs og Kjøbenhavns Segl 1536 ................... 130.
[VIII]

IX

Side
Frederik den Førstes Grav i Slesvig Domkirke ........................... 136.
Altertavle fra Reformationstiden i Oldn. Museum ......................... 137.
Magister Hans Tausen .............. ................................... 140.
Dommedag. Kalkmaleri fra Reformationstiden .......... ............... 157.
Portrætmedaillon af Christian den Tredie ................................ 158.
Christoffer af Oldenborg. Efter Hamelmann. Oldenb. Chronicon .......... 160.
Landsknægte aflægge Ed. Efter et Haandskrift paa det kgl. Bibliothek ..... 173.
Prospekt af Kjøbenhavn under Belejringen 1536. Efter Hamelmann ......... 177.
Vaaben fra Reformationstiden. Samtlige Originaler i Oldn. Museum ....... 198.
En Ørk. I Baggrunden et vævet Tapet. Originalen i Oldn. Museum ....... 199.
Den gamle Kjælder under Konsistorium .................................. 210.
Sten over Frue Kirkes nordre Indgangsdør ............................... 214.
En Spedalsk fra Middelalderen. Efter en Altertavle i Oldn. Museum ....... 219.
Helligaandskirkens Begravelseskapel i dets nuværende Skikkelse ........... 221.
Byfogdens Sværd. Originalen i Oldn. Museum .... ....................... 232.
"Stokken" i Oldn. Museum ......... ................................... 233.
Forbrydere i "Stokken". Efter en Altertavle i Oldn. Museum ............. 233.
Formodet Gildeskab. Originalen i Oldn. Museum......................... 248.
Drikkehorn fra Middelalderen. Originalen i Oldn. Museum ................ 251.
Præsenterkniv fra Oldn. Museum ........................................ 255.
Skeer fra Oldn. Museum ............................................... 256.
Gothisk Skab med Aarstallet 1523. Originalen i Oldn. Museum ............ 258.
Formodet haandvævet Tapet fra Oldn. Museum ........................... 259.
Johan Rantzaus Drikkebæger ............................................ 268.
Frederik den Anden og Christian den Fjerde som Dreng .................. 269.
Christian den Tredie. Efter Jakob Binchs Portræt i Chr. III.s Bibel ....... 273.
Den første evangeliske Biskop i Sjælland, Peder Palladius................. 276.
Ligsten over Peder Palladius i Frue Kirke. Efter Vitruvius' utrykte 3die Del 277.
Peblinge med Fakler ved Fred. II.s Ligbegjængelse ..................... 297.
Ligsten over Korfits Ulfeld († 1563) i Frue Kirkes Chor. Efter Resen...... 316.
Biskop Hans Albertsens og Hustrus Ligsten ............... .............. 316.
Peder Oxes og Hustrus Ligsten ........................................ 317.
Ligsten over Niels Ulfstand og Hustru ................................... 317.
Hofdragt fra 1543 ........................... ....................... 364.
Kongelige Herolder fra Frederik II.s Tid. Efter et samtidigt Stik .......... 367.
Kongelige Herolder fra Frederik II.s Tid. Efter et samtidigt Stik .......... 369.
Frederik den Andens Kroning i Frue Kirke ......... ................... 371.
Turnering paa Gammeltorv ved Frederik II.s Kroning. Efter et samtidigt Stik 375.
Nørreports indre Porttaarn paa Frederik II.s Tid. ........................ . 384.
Peder Oxe .......................................................... 387.
Christoffer Valkendorf ................................................. 399.
Initial fra Valkendorfs Bog ............................. ............. 401.
Initial fra samme ....................... ......................... 402.
Initial fra samme ..................................................... 403.
Skuepenge med Povl Fechtels Portrait ................................... 409.
Kjøbenhavn fra Landsiden. Efter Braunius Theatrum urbium ............. 419.
Kjøbenhavn fra Søsiden. Efter samme Værk ............................. 421.
Frederik den Andens Ligbegjængelse. Efter et samtidigt Stik .............. 425.

X

Side
Enkedronning Sophie og Prindsesse Elisabeth i Frederik den Andens Ligtog 427.
Elephantordenen i Frederik II.s Tid. Originalen paa Rosenborg ........... 428.
Christian den Fjerde som Imperator ..................................... 429.
Christian den Fjerde som Dreng ........................................ 431.
Valkendorfs Kollegium før Ombygningen i 1865. ......................... 433.
Kjøbenhavns Slot paa Chr. V.s Tid. Efter Resen ......................... 437.
Bacchus paa Tønden. Fyrværkerifigur ................................... 440.
Kroningsfestlighederne i 1596. Efter et samtidigt Stik ..................... 441.
Kvindelige Tilskuere ved Kroningen. Efter Karl v. Manderns Tapet ........ 443.
Christian IV.s Krone. Efter Originalen paa Rosenborg .................... 444.
Christian IV. i Kroningsprocessionen. Efter Karl v. Manderns Tapet ....... 445.
Drikkebæger paa Rosenborg: Chr. IV. som Ringrender ................... 449.
Prospekt af Kjøbenhavn fra 1596 .. ..................................... 451.
Fyrværkerifigur fra Chr. IV.s Tid........................................ 480.
Christian IV. tilhest i Samtale med en Ingenieur. I Baggrunden Rosenborg 481.
Portrait af Christian den Fjerde efter Peder Isacsz, stukket af Halweg ..... 483.
Grundplan af Kjøbenhavns Slots første Etage ............................. 486.
Raadstuen paa Slottet. Chr. IV. holder Rettergang ....................... 488.
Det lange Tøihus i sin nuværende Skikkelse ............................. 493.
Christian den Fjerdes Bryghus. Efter en Aqvarel fra forrige Aarhdr. ........ 497.
Kjøbenhavns Raadhus set fra Gammeltorv paa Chr. V.s Tid. Efter Resen ... 501.
Raadhusets Façade til Nytorv. Efter Resen ............................ 503.
Efterslægtens Gaard paa Østergade ....................................... 513.
Nybørs i sin nuværende Skikkelse ......... ............................. 515.
Skippernes gamle Laugshus ...... ...................................... 517.
Nyboders gamle Vagt............... .................................. 524.
Konsistorium som Tamperret. Efter Rothes Reskripter .................... 533.
Det akademiske Polititegn. Efter Originalen ............................ 534.
Adgangstegn til Anatomitheatret. Efter Th. Bartholins: Cista medica ...... 535.
Det første Anatomitheater. Efter samme Værk ........................... 537.
Ny Vartou efter Pufendorf ......... .................................... 549.
Det gamle Raadhus paa Chrhvn. i sin nuv. Skikkelse .. .................. 561.
Christian den Fjerdes Buste fra Vesterport .............................. 567.
Generallieutenant Axel Urup .......................... ................ 571.
Johan Braem .......................................................... 583.
Christianshavns Segl af 1641 ........... ............................... 598.
Chr. IV. paa Ligsengen. Efter Maleri paa Rosenborg ..... ............. 599.
Den udvalgte Prinds. Originalen i det kgl. Billedgalleri ................... 601.
Prindsesse Magdalene Sibylle ............................ ............... 603.
Langskjødet Trøie af Guldmor. Originalen paa Rosenborg ................. 609.
Sølvforgyldt Pokal paa Chr. IV.s Tid .................................... 610.
Orchester paa Chr. IV.s Tid. Originalen paa Rosenborg .................. 611.
Det store Fyrværk den 10de Oktober 1634 ............................... 613.
Optog ved Ringrendingen 1634 .......................................... 615.
Christian den Fjerde i sit 69de Aar.................................'..... 623.
Christian den Fjerdes Navnechiffer ...................................... 626.

__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: man maj 30 19:56:49 CEST 2005
Publiceret: man maj 30 19:56:47 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top