eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > BKH > Kjøbenhavn del I

Kjøbenhavn del I

Kjøbenhavn
    - Bilag 4

Kbhvn., Thiele, 1887

Carl Bruun (1846-99)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Bilag

[Indsat overfor side 14]

__________


Bisp Peders Stadfæstelse

Bisp Peders Stadfæstelse af Jakob Erlandsens Stadsret af 1254.

[Transcribering af teksten nedenfor.]


Bisp Peders Stadfæstelse af Jakob Erlandsens Stadsret af 1254.

(Brudstykke.)

_____

TEXT.

Universis presentes litteras inspecturis P(etrus) dej gracia episcopus Roskildensis salutem in domino. Noueritis, nos litleras venerabilis patris bone memorie dominj J(acobi) dej gracia episcopi Roskildensis predecessoris nostri non abolitas, non cancellatas, nec in aliqva sui parte viciates diligenier perspexisse et legisse, tenore hujusmodi continentes:

Si quilibet sibi in propria causa pro sue uoluntatis arbitrio jus dictaret, effrenata cupiditas, mater litium et materia jurgiorum, suis terminis nesciens esse contenta, statum rectitudinis euerteret, et jus alienum penitus absorberet. Idcirco nos Jacobus, miseratione diuina Roskildensis episcopus, omnis controuersie materiam amputare uolentes super iuribus, consuetudinibus et statutis, hactenus obseruatis et in posterum obseruandis inter nos et successores nostros, qui pro tempore fuerint, ex una parte, et commune ciuium de Köpmannæhafn ex altera, vt que dubia extiterant et obscura, omnibus eluceant manifesta, de vnanimi consilio eorundem ciuium et consensu taliter decreuimus distinguendum et ad perpetuam memoriam presentis scripti patrocinio roborandum.

OVERSÆTTELSE.

Peder, af Guds Naade Biskop i Rosskilde, sender sin Hilsen i Herren til Alle, som læse nærværende Brev. Maa I vide, at vi omhyggelig have gjennemset og læst det Rrev, som udstedtes af vor ærværdige Fader, høilovlig Ihukommelse, Hr. Jakob, af Guds Naade Riskop i Roskilde, vor Forgjænger, hvilket ikke er udslettet, udskrabet eller i nogen enkelt Del fordærvet, og hvis Ordlyd er som følger:

Hvis Enhver afsagde Dom i sin egen Sag efter eget Tykke, vilde den tøilesløse Regjærlighed, Moder til Trætte og Emne til Kiv, der ikke forstaar at nøies med sit eget Omraade, omstyrte Retfærdigheden og aldeles opsluge Andres Ret. Derfor have vi Jakob, af Guds Naade Biskop i Roskilde, villet kvæle Grundlaget for Strid om Ret, Sædvaner og Statuter, der hidtil ere iagttagne og i Fremtiden skulle iagttages imellem os og vore Efterfølgere paa den ene og Kjøbenhavns Borgerskab paa den anden Side, saa at de Tvivl og Spørgsmaal, der opstaa, skulle blive opklarede for Enhver, og med samme Borgeres fælles Raad og Samtykke tage vi saadan Bestemmelse og styrke den til evig Tid ved nærværende Skrifts Reskyttelse.

1. Quicunque infra muros et fossata ciuitatis taliter excesserit, ut xl marchas soluere debeat pro emenda, primo debentur domino episcopo xl marche, deinde pro eadem causa alie xl marche communiter episcopo et ciuitatj, ita tamen quod medietas illarum cedere debeat episcopo et medietas ciuitatj. Eodem modo de quibuscumque causis trium marcharum statuimus obseruandum, ut prime tres marche debeantur episcopo, relique uero tres episcopo et ciuitatj. Pro causis autem ix solidorum debet communitas una cum exactore emendas exigere et earum medietatem episcopo, reliquam autem medietatem ciuitatj assignare. Omnia autem, que sic recipiuntur ad communitatem, in vsus ciuitatis conuertj debent, videlicet ad fossata, plancas et pontes faciendos. 1. Den, der gjør saadan Brøde indenfor Byens Mure eller Grave, at han skal bøde 40 Mark, skal først bøde 40 Mark til Biskoppen, dernæst for samme Sag andre 40 Mark til Deling mellem Biskoppen og Staden. Paa samme Maade skal ske med alle 3 Marks Sager, at de første 3 Mark gives til Biskoppen, de andre 3 til denne og Staden. For 9 Skillings Sager skal Staden og Fogden hæve Bøderne og give det Halve til Biskoppen, det Halve til Staden. Men Alt, hvad saaledes modtages til Staden, skal anvendes til dens Bedste, nemlig til Grave, Planker og Broer.

2. Si dominus episcopus, suis exigenciis negociis, in Scaniam uoluerit personaliter transfretare, ciues sibi tenebuntur in nauj cum xij hominibus et expensis propriis prouidere. Si propriam habet nauem, predictj ciues eum cum sufficientibus nautis, ad talem nauem necessariis, et in propriis expensis suis deducere et reducere tenebuntur. 2. Hvis Biskoppen for Forretningers Skyld vil over til Skaane, skulle Borgerne holde ham med et Skib med 12 Mand paa egen Bekostning. Har han selv Skib, skulle Borgerne holde ham med de til Skibet nødvendige Folk og føre ham frem og tilbage paa, deres Bekostning.
3. Ciues omnes et singulj soluere tenentur semel in anno censum, qui uulgariter dicitur mithsumærgyald, nisi quos exemerat dominus episcopus de gratia specialj. Qui tabernas excercent ad uendendum ceruisiam, soluere debent annuatim duas oras pro censu, qui dicitur ölgyald, unam videlicet oram in hyeme, et alteram in estate. Quicumque habitant in fundis dominj episcopj, soluere debent pro yorthskyld xij denarios. Qui retibus utuntur ad capiendum allecia, decimare debent episcopo ol unum pro piscatione hyemalj. Quilibet ciuium tenetur annuatim soluere ij denarios pro thyuuestud, ut exactor episcopj eos, qui uel in furto uel in aliis criminibus deprehensi fuerint, in sua custodia retinere usque ad diem placitj teneatur. 3. Alle Borgere skulle engang om Aaret betale den Skat, der kaldes Midsommersgjæld, hvis ikke Biskoppen undtager nogle af særlig Naade. De, der sælge Øl i Boder, skulle aarlig betale 2 Ører i den Skat, der hedder Ølgjæld, nemlig 1 om Vinteren og 1 om Sommeren. De, der bo paa Biskoppens Grunde, skulle i Jordskyld betale 12 Penninge. De, der fiske Sild i Garn, skulle give Biskoppen en Øl for Vinterfiskeriet. Enhver Borger skal aarlig betale 2 Penninge i Tyvestød, for at Biskoppens Foged skal holde dem i Bevogtning til Tingdagen, som blive grebne enten i Tyveri eller i andre Forbrydelser.
4. Nullj hospitum liceat cutes recentes uel pelles agninas emere, nec pannum nec telam seindere nisi quantum sub brachio capj possit, nec scabellum rerum uenalium in foro exponere, ne ex aliquo predictorum ciuibus preiudicium generetur. Quod si aliquid istorum a quoquam attemptatum fuerit, satisfaciet in iij marchis, quarum medietatem percipiet episcopus. Reliquam autem medietatem recipiet communitas ad usus supradictos. Non enim, sicut superius dictum est, recipiuntur bine tres marche pro talibus forefactis. 4. Ingen Gjæster (udenbys Folk) maa kjøbe ny Huder eller Faareskind, hverken skjære Klæde eller Lærred, uden saameget som kan bæres under Armen, ikke heller sætte Skamler med Handelsvarer paa Torvet, at der ikke skal ske Borgerne Forkjøb. Gjør Nogen herimod, skal han bøde 3 Mark, hvoraf Biskoppen skal have Halvdelen, men den anden Halvdel skal Byen have til ovennævnte Brug. Thi for saadanne Forseelser tages ikke dobbelte Bøder som ovenfor.
5. Nulli etiam hospitum liceat per modios in foro annonam emere uel lardum in preiudicium ciuium, sed solis cinibus; si autem secus fuerit factum, annonam ipsam recipient ciues et exactor episcopj ad suos usus, nec alia emenda debet exigj in hoc casu. 5. Ingen Gjæst maa paa Torvet kjøbe Korn i Skjæppe eller Flæsk til Borgernes Skade, men det maa alene Borgerne. Den, der handler herimod, mister Kornet til Borgerne og Biskoppens Foged, og ikke maa andre Bøder gives i dette Tilfælde.
6. Nullus inhabitancium Köpmannæhafn tenebitur ad aliquam expedicionem faciendam in nauibus, equis aut in armis nisi ad defendendum bona episcopalia, si insultus aliquis fiat in eis, jta tamen prope ciuitatem ........ 6. Ingen, der bor i Kjøbenhavn, skal nødes til at fare i Leding med Skib, Hest eller Vaaben, uden til at værge Biskoppens Eiendom, hvis der sker noget Angreb derimod, dog saa nær ved Byen (at de kunne gaa frem og tilbage paa samme Dag) ........

__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: lør jun 4 12:47:43 CEST 2005
Publiceret: lør jun 4 12:47:41 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top