eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 1840-1857.

København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 1840-1857
    - Titelark

Kbh., G.E.C. Gad, 1912

Villads Christensen (1864-1922)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet oktober 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

KØBENHAVN

1840-1857

[I]

[ Tom side ]


[II]

KØBENHAVN

I KRISTIAN DEN OTTENDES OG

FREDERIK DEN SYVENDES TID

1840-1857

AF

Dr. VILLADS CHRISTENSEN

Arkivar ved Københavns Raadstuearkiv.

G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

1912

[III]

TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

[IV]

Denne Bog er fremkommet efter Opfordring af Komiteen for det hvidtske Legat, den samme Komité, som i sin Tid fremkaldte de to Værker af Marcus Rubin: Københavns og Danmarks Historie 1807-14 og Frederik VI.s Tid 1814-39. Tidsmæssigt danner den saaledes for Københavns Vedkommende en Fortsættelse af disse to Bind. En Redegørelse for Legatet er efter Komiteens Ønske vedføjet dette Skrift.

Min Stilling ved Københavns Raadstuearkiv har gjort det naturligt for mig i første Række at bygge min Skildring paa dette - Byens eget - Arkiv, der vel næppe nogen Sinde vilde blive udnyttet til et saadant Arbejde, hvis ikke jeg gjorde det nu. Jeg har derfor gennemgaaet hele Arkivet for Tidsrummet 1840-57 og blandt de uhyre Masser af ubetydelige Smaasager søgt at fremdrage dem, der havde mere almindelig Interesse. Alle de utrykte Dokumenter, til hvilke der henvises i det følgende, findes altsaa i Raadstuearkivet, for saa vidt ikke andet udtrykkelig er bemærket. Foruden Arkivstoffet har jeg benyttet samtidige Aviser og den trykte Literatur uden dog at have lagt an paa at gengive alt det Stof, der allerede foreligger bearbejdet og let tilgængeligt i vel kendte Værker (Teaterhistorien, Studenterforeningens Historie osv.). Og jeg har holdt mig fjernt fra at ville gøre Byens Historie til det samme som Landets Historie. Men idet jeg har

[V]

holdt mig strengt til København, har jeg forsøgt at komme Samtiden saa nær ind paa Livet som muligt og at faa fat netop paa det, som man i disse Aar i København interesserede sig for og beskæftigede sig med.

De fire første Kapitler af Bogen indeholder nærmest en Skildring af Byen, som den var i 1840 og i mange Henseender vedblev at være til 1857. De fem sidste Kapitler omhandler Periodens Begivenheder og Reformer.


Komiteens Medlemmer, som har gennemlæst Bogen i Manuskript, bringer jeg min Tak for mange nyttige Vink.

København i September 1912


[VI]

INDHOLD.

__________

Side
Indledning .............................................. 1
I. Byens Udseende.
      Adgangen til Byen. Porte og Bomme .................. 5
      Gader og Pladser ..................................... 21
      Langs Havnen........................................ 47
      Havnen .............................................. 66
      Kristianshavn ........................................ 76
      De udenbys Jorder ................................... 87
      Mellem Fæstningen og Søerne. ......................... 98
      Vesterbro ............................................ 102
      Nørrebro............................................. 108
      Østerbro ............................................. 123
II. De hygiejniske Forhold.
      Boligforhold .......................................... 127
      Renovationsvæsenet ................................... 138
      Vandforsyningen ...................................... 159
      Brolægning og Vandafledning .......................... 170
      Badeanstalter. ........................................ 184
           Sundhedstilstanden.................................. 187
III. Stadens Styrelse.
      Kommunalbestyrelsen ................................. 191
      Magistraten .......................................... 204
      Administrationen ..................................... 210
      Politiet, Fængsler og Straffe ........................... 218
      Vægtere, Gadebelysning og Brandvæsen ................. 225
      Byens Proviantering og Torvehandelen. ................. 236
      Kommunens Pengevæsen .............................. 243
IV. Befolkningens Livsforhold.
      Skolevæsenet ......................................... 250
      Laugsvæsen .......................................... 261
      Priviligerede Laug .................................... 288
      Kirkelige Forhold..................................... 299
      Fattigvæsen og Godgørenhed ........................... 314
      Begravelsesvæsen ..................................... 332
[VII]

Side
V. Nytiden nærmer sig.
      Nye Virksomheder .................................... 343
      Jernbanen ........................................... 360
      Handelens Opsving. ................................... 367
      Selskabelighed og Forlystelser. ......................... 372
      Træk af det daglige Liv ............................... 395
      Dyrtiden 1847 ........................................ 406
VI. Det politiske Gennembrud.
      Kommunens politiske Optræden........................ 418
      Pressen og Censuren .................................. 433
      Begyndende Arbejderbevægelse ......................... 445
      Regeringsforandringen ................................. 450
      Foraaret 1848 ........................................ 458
      Løfter og Forventninger ............................... 464
      Rigsdagsvalg og Reaktion .............................. 485
VII. Byens Udvidelse.
      Portene aabnes ....................................... 496
      Demarkationslinien flyttes ............................. 502
      Forstædernes Bebyggelse .............................. 506
      Fæstningens Nedlæggelse .............................. 518
VIII. Koleraen og dens Virkninger.
      Koleraen 1853 ........................................ 527
      Barakkerne og Lægeforeningens Boliger ................. 537
      Byggelov og sanitære Reformer ........................ 544
      Kloaksagen strander................................... 552
      Anlæg af Vand- og Gasværker ......................... 564
IX. Det nye Samfund.
      Arbejderforhold....................................... 572
      Dyrtid ............................................... 581
      Bankvæsen og Pengekrise. ............................. 595
      Næringsfriheden ...................................... 602
      Skattevæsenet ........................................ 617
      Den nye Kommunallov................................ 625

__________

Register............................................... 635

[VIII]

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: lør okt 2 13:21:43 CEST 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top