eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 1840-1857.

København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 1840-1857
    - Bilag

Kbh., G.E.C. Gad, 1912

Villads Christensen (1864-1922)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet oktober 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

BILAG.

Til Minde om L. N. Hvidt udsatte i Aaret 1877 »en københavnsk Borger, hvem dette Minde maatte være særlig dyrebart«, (L. N. Hvidts Søn, Assurancemægler Eduard Hvidt) en Præmie paa 4000 Kroner, »for det bedste Skrift om Københavns Udviklingshistorie fra 1807 til 1857«. Det tilføjedes, at »Skriftet, der ventes offentliggjort, forbliver Forfatterens Ejendom«. Endvidere udsattes 1000 Kroner »som en Anerkendelse til det Skrift, der uden at kunne vinde Præmien dog giver gode Bidrag til Opgavens Løsning«. Der gaves tre Aar til Opgavens Besvarelse, og der nedsattes en Bedømmelseskomite bestaaende af Etatsraad C. A. Broberg, Geheimeetatsraaderne Fenger og Krieger, Højesteretsadvokat Henrichsen og Professor E. Holm (jfr. Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 10, Side 478-79). Efterhaanden som næsten alle Medlemmerne af denne Komité afgik ved Døden, indtraadte Tømrermester H. H. Kayser, Konferensraad H. N. Hansen, Professor W. Scharling og Professor V. Falbe Hansen. Da de tre første af disse paa Grund af Dødsfald maatte erstattes med andre, kom Komiteen til at bestaa af undertegnede fire Medlemmer.

I Løbet af 1880erne indkom der to Besvarelser af Opgaven, men de ansaas ikke for vellykkede. Forfatterne lønnedes dog begge med mindre Beløb i Anerkendelse af de omfattende Arbejder, der vare præsterede. De to Besvarelser offentliggjordes hverken helt eller delvis. I Aaret 1889 henvendte Komiteen sig da til undertegnede Rubin (som da ikke var Medlem af Komiteen) »med Opfordring til at udarbejde et Skrift om det omhandlede Emne, dog hverken med bestemt Tidsfrist eller undergivet Bedømmelse af Komiteen som saadan, men til Offentliggørelse paa eget An- og Tilsvar«. Denne Henvendelse medførte Udarbejdelsen og Udgivelsen af de to Skrifter »1807-14« (Kbhvn. 1892) og »Frederik VI.s Tid fra

[657]

658

Kielerfreden til Kongens Død« (Kbhvn. 1895). Ihvorvel disse Skrifter jo kun førte Fremstillingen ned til 1840, og Staden Københavns Historie kun blev et underordnet Led i Forhold til Skildringen af Danmarks Historie (navnlig i Perioden 1814 -40), mente den daværende Komité dog at have Føje til i det væsentlige at udbetale det udsatte Præmiebeløb til Forfatteren.

Af det oprindelige Beløb stod for nogle Aar siden, navnlig ved indvundne Renter, endnu en Sum til Raadighed, og man ønskede da at anvende den til at søge at faa Københavns Historie skrevet for Tidsrummet 1840-57. Hertil mente man, da man kun havde selve Stadens Historie for Øje - altsaa ingen Fortsættelse efter de ovennævnte Skrifters Plan -, at Københavns Raadstuearkivar, Dr. phil. Villads Christensen, vilde være særlig egnet. Paa Opfordring erklærede han sig villig dertil, og han har nu fuldført det Skrift, som herved forelægges Offentligheden.

Skønt Komiteen maa finde, at Skriftet er blevet endnu snævrere begrænset end forudsat, og selv om dette, som det foreligger, for den væsentligste Dels Vedkommende kun former sig som Københavns Forvaltnings Historie, skønner Komiteen dog, at det er egnet til Offentliggørelse. Idet man derfor har tilstillet Forfatteren det resterende Reløb, og efter at man altsaa nu i Skildringen af Københavns Historie er naaet ned til 1857, anser Komiteen herved sit Hverv for afsluttet.

København, i Marts 1912.

Edv. Holm.
Marcus Rubin
.
        V. Falbe Hansen
Harald Westergaard
.

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: søn okt 24 11:19:32 CEST 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top